Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
sharex_config.sxcu
sharex_delete.php
sharex_upload.php

README.md

ShareX-PHP-Simple-Script

Skrypt wgrywający zdjęcia zrobione z ShareX (Wersja lite)

Instalacja

  1. Wyślij wszystkie pliki z rozszerzeniem .php na twój hosting (katalog)
  2. Zmień w plikach twoj_katalog na twoją nazwę katalogu oraz twoje_haslo na twoje hasło
  3. Otwórz ShareX Wejdż w Destinations i wybierz Custom Uploader Settings i wybierz opcję Import -> From file wybierz plik sharex_config.sxcu oraz w Request URL pozmieniaj adres Przykład : "https://ss.mojadomena.example/sharex_upload.php?sekret=twoje_haslo"
You can’t perform that action at this time.