Skip to content
No description, website, or topics provided.
Lua
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
__resource.lua
client.lua Add files via upload Nov 24, 2019
server.lua Add files via upload Nov 24, 2019

README.md

Serverlogging

Sanırım herkesin aradığı bir script :D FiveM sunucunuzdaki girişlerden tutalım da ölüm loglarına kadar her şeyi discord kanalınızda paylaşan harikulade bir script bu :)

Kurulumu ise şu şekilde

image

Bölümüne discord'da hangi kanalda log transferi yapacaksanız o kanalın discord webhook'unu almanız gerekiyor.

ve buradan alacağınız steam api key'i de ilgili bölüme yazmanız gerekiyor.

Steam api key için gereken domain'i ise webhook adresimiz ile doldurmamız gerekiyor.

Sonra ise start Serverlogging yaparak tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

image

You can’t perform that action at this time.