Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 8 commits ahead of dvriet:master.
Latest commit 26099c7 May 20, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img service worker May 17, 2019
src
testfiles_gpx Changed readme Aug 31, 2017
tests
.babelrc fresh start Jul 2, 2018
.gitignore remove .idea from git tracking Aug 31, 2017
README.md Updates readme May 6, 2019
gruntfile.js
index.html service worker May 17, 2019
issues.json issues in csv and json format May 16, 2018
issues_v2.csv fresh start Jul 2, 2018
manifest.json service worker May 17, 2019
package-lock.json Install grunt-cli locally May 13, 2019
package.json
sw.js

README.md

webapp 'Wandelen met Pietje Puk'

A student project in which they have to add new features.

Voor de student

Jij en je projectgroep zijn werkzaam bij het fictieve bedrijf 'StudentROCTilburg'. Het bedrijf heeft verschillende klanten. Een van die klanten is het bedrijf 'WandelNet'.

Voor hen is eerder aan een webapp ontwikkelt dat is bedoeld voor wandelaars. Het heet 'Wandelen met Pietje Puk' maar het is nog niet af. In het kort komt het erop neer dat wandelaars op hun telefoon een wandelroute selecteren en een marker aangeeft waar ze op die route lopen zodat ze de weg niet kwijtraken.

Zoals alle documentatie bij 'StudentROCTilburg' wordt de documentatie die hoort bij dit project op systematische wijze opgeslagen: Zie de meegeleverde 'documentatie_wandelnet.zip'. Hierin is onder andere het projectplan te vinden en een Service Level Agreement waarin beschreven is waaraan de bedrijven zich moeten houden. NEEM DIE DOCUMENTATIE GOED DOOR!

Bij dit project hoort een ander project, namelijk wandelappbackend. Hierin hoeft niets ontwikkeld te worden maar je hebt het wel nodig om routes in op te slaan of uit te lezen.

Zoals vermeld is het project nog niet af, in de issues van dit project staan verbeterpunten die jullie moeten ontwikkelen.

Praktisch

 • Je gaat werken in een projectgroep van 3 tot 4 leden (door docent bepaald).
 • Maak als projectgroep je eigen Github account aan (dus niet als individuele gebruiker).
 • 'Fork' wandelapp_jaartal naar jullie nieuwe account (forking is kopieren).
 • Ieder lid van de projectgroep maakt in bv. Webstorm een lokale gitkopie (clone).
 • Vergeet niet een npm install te doen (waarom?)
 • Je werkt aan dit project volgens de scrum-methode. Bepaal de rollen:
  • scrummaster
  • product owner
  • developers
 • Maak een nieuw project in Github onder de tab 'Projects'. Een scrumboard met een backlog van de openstaande issues.
 • De productowner bepaalt de prioriteit van de backlogitems.
 • Werk een aantal backlogitems uit zodat je kunt pokeren.
 • Bepaal welke onderdelen je in de volgende sprint gaat maken. Een sprint mag maximaal 3 weken duren (9 uur per week). In totaal heb je 6 weken, dus twee sprints die ieder worden afgesloten met een demo.
 • Let op: niet ALLE issues hoeven per se opgelost te worden in deze zes weken! Het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit.
 • Start de ontwikkeling aan de hand van het scrumboard.
 • Werk met branches tijdens de ontwikkeling! Bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=SBuxRiPk2Zg en kies een strategie.
 • Als tijdens de ontwikkeling tegen problemen aanloopt of extra instructie nodig hebt, ga naar de docent..
 • Na drie weken wordt klassikaal een retrospective gedaan waarin problemen worden benoemd.

Oplevering

 • Documenten volgens de mappenstructuur zoals die is aangeleverd.
 • Github repository met daarin een tag van de laatst werkende versie (het resultaat van de laatste demo).

Beoordeling

 • Elke demo is door de scrummaster en het ontwikkelteam op professionele wijze uitgevoerd.
 • De verschillende documenten zijn in de juiste mappen terug te vinden.
 • Het Trello-board / scrumboard is gebruikt tijdens de ontwikkeling.
 • Ieder lid van het team heeft zich maximaal ingezet.
 • Ieder lid van het team heeft onderdelen gemaakt (dat kan ook m.b.v. pair programming zijn geweest).

Wandelappbackend

You can’t perform that action at this time.