Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

POI #10

Open
bartmathijssen opened this issue May 13, 2019 · 1 comment

Comments

1 participant
@bartmathijssen
Copy link

commented May 13, 2019

Bij het klikken op een POI (point of interest) wordt de beschrijving meerdere keren getoond. Bovendien is het niet leesbaar.

@bartmathijssen

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented May 13, 2019

De beschrijving wordt inmiddels nog maar 1 keer getoond. Het is echter zo dat deze niet altijd zichtbaar is. Je moet dan de kaart naar links verschuiven om het alsnog te lezen. Blijkbaar wordt de beschrijving buiten beeld geplaatst als er geen ruimte is rechtsonder het POI.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.