Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Onderhoudsplan #2

Open
bartmathijssen opened this issue May 13, 2019 · 0 comments

Comments

1 participant
@bartmathijssen
Copy link

commented May 13, 2019

Een webapp is nooit af en vergt continu onderhoud. Hoe het wordt onderhouden is beschreven in het onderhoudsplan of SLA (Service Level Agreement) waarin is afgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is met afspraken over tijd etc.:

  • Instrueren nieuwe gebruikers?
  • Afhandeling van klachten en vragen?
  • Aanpassen inhoud?
  • Verhelpen van bugs binnen hoeveel tijd?
  • Registreren van nieuwe wensen?
  • Verhelpen van nieuwe wensen?
  • Maximale down-tijd?

Eerder is al een SLA opgesteld. Aan jou om hier aan te voldoen:
SLA_WandelenMetPietjePuk.docx\r\n

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.