API do Sugestera
Latest commit b366699 Sep 21, 2016 @marcin marcin committed on GitHub Update README.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md Update README.md Sep 21, 2016

README.md

Sugester API

Opis jak zintegrować własną aplikację lub serwis z systemem http://sugester.pl/

Dzięki API można z innych systemów dodawać posty/sugestie/błędy itp

Spis treści

API token

Kod autoryzacyjny API (API_TOKEN) należy pobrać z ustawień aplikacji w menu: Ustawienia > API > Kod autoryzacyjny API. Dzięku niemu w wywołaniach API nie trzeba będzie podawać swojego loginu/hasła.

Przykłady wywołania

Dodanie nowego klienta:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients.json\
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN", 
"client": {
  "name":"client 1 from API",
  "email": "client1@emailexample1.net",
  "note": "note 1"  
 }
}'

Pobranie danych klienta:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients/1234.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Aktualizacja danych klienta:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients/1234.json\
   -X PUT \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN", 
"client": {
  "note": "note from API"  
 }
}'

Usunięcie klienta:

curl -X DELETE http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients/12345.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Dodanie nowego zadania:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/posts.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN", 
"post": {
  "title":"task title 1 from API",
  "content": "task content 1",
  "task_kind": "task",
  "client_id": null,
  "responsible_id": 1234
 }
}'

Dodanie nowego dealu:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/deals.json\
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN", 
"deal": {
  "name":"deal 1 from API",
  "description": "desc 1",
  "client_id": null
 }
}'

Dodanie posta o typie "błąd":

curl http://your-prefix.sugester.pl/app/posts.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "API_TOKEN", 
"post": {
  "title":"post title2", 
  "content": "post content 2",
  "kind": "error"
 }
}'

Dodanie nowego konta:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/account.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN", 
"account": {
  "prefix":"sugester2",
  "initial_module": "crm",
  "from_partner": "partner1"
 },
"user": {
  "login": "login1",
  "email": "email1@sugester-email.pl",
  "password": "password1"
 }
}'

Specyfikacja pól Klienta

{
  "id": id klienta
  "name": nazwa klienta
  "tax_no": numer nip
  "post_code": kod pocztowy
  "city": miejscowosc
  "street": ulica
  "first_name": imię
  "country": kraj
  "email": e-mail
  "phone": telefon
  "www": strona www
  "fax": fax
  "created_at": utworzenie 
  "updated_at": aktualizcja
  "street_no": ulica
  "kind": rodza ('buyer/seller')
  "bank": nazwa banku
  "bank_account": konto bankowe
  "bank_account_id": 
  "shortcut": skrót nazwy klienta
  "note": notatka
  "last_name": nazwisko
  "discount": zniżka
  "payment_to_kind": domyślny cza płatności faktury
  "use_delivery_address": adres korespondencyjny aktywny
  "delivery_address": adres korespondencyjny
  "mobile_phone": telefon komórkowy
  "company": czy firma
  "register_number": numer regon
  "description": opis
  "project_id": id projektu
  "contact_id": id kontaktu głównego
  "appendixes_count": ilość załączników
  "posts_count": ilość emaili/zadań
  "contacts_count": ilość kontaktów
  "last_activity": ostatnia aktywność
  "string1..10": pola dodatkowe
  "integer1..10": pola dodatkowe
  "decimal1..10": pola dodatkowe
  "checkbox1..10": pola dodatkowe
  "date1..10": pola dodatkowe
  "text1..10": pola dodatkowe
  "datetime1..10": pola dodatkowe
  "avatar_file_name": avatar
  "avatar_content_type"
  "avatar_file_size"
  "avatar_updated_at"
  "status_id": id statusu
  "category_id": id kategorii
  "department_id": id departamentu
  "position": pozycja
  "creator_id": id osoby ktora dodala
  "updater_id": id osoby ktora ostatnio aktualizowala
  "responsible_id": id osoby odpowiedzialnej
  "province": wojewodztwo
  "sensitive_data": czy dane ukryte
  "external_id": ID klienta
  "token": token klienta
  "paid_from": od kiedy płatny
  "paid_to": do kiedy płatny
  "paid_total": suma płatności od klienta
}

Specyfikacja pól obiektu Post (Zadania/Sugestia/Zgłoszenie/E-mail)

{
  "id": id posta
  "title": tytuł 
  "content": treść
  "kind": rodzaj sugestii ('suggestion', 'error', 'question', 'praise', 'private'),
  "user_id": id usera
  "points": liczba punktów
  "nick": nick usera
  "votes_cache": ilość oddanych głosów
  "comments_cache": ilość oddanych komentarzy
  "forum_id": id forum
  "category_id": id category
  "created_at": czas utworzenia
  "updated_at": czas ostatniej modyfikacji
  "ip": ip z którego oddano post
  "agent": info o przeglądarce
  "response": odpowiedź główna
  "response_user_id": id osoby która odpowiedziała
  "referrer": refferer
  "responsible_id": id przypisanej osoby
  "last_action_status": status ("created"),
  "email": email nadawcy
  "uid": token użytkownika,
  "spam_kind": rodzaj spamu,
  "answer": odpowiedz,
  "answered": czy jest odpowiedz,
  "duplicate_from_id": id duplikatu,
  "abstract": abstrakt,
  "status_id": id status,
  "view_count": ilość wyświetleń,
  "tags": tagi,
  "facebook_likes": ilość like facebokoowych,
  "min_votes_to_start": ilość głosów do rozpoczęcia prac,
  "use_html": czy html,
  "email_to": adres email do,
  "email_cc": adres email cc,
  "email_bcc": adres email bcc,
  "spam_score": scoring spamowy,
  "spam_report": info o spamie,
  "closed": czy zamkniete (true/false),
  "scheduled_at": przypisana data wykonania,
  "task_kind": rodzaj zadania ('feedback', 'email', 'task', 'help', 'chat', 'phone', 'lead', 'error', 'idea'),
  "priority": priorytet,
  "title_note": null,
  "user_spam_report": zgłoszenie spamu,
  "client_id": id klienta,
  "project_id": id projektu,
  "help_link": klucz linka pomocy,
  "help_content": treść pomocy,
  "post_id": id postu nadrzędnego,
  "www": strona www dodajacego post,
  "private": czy prywatny (true/false),
  "unread": czy nie przeczytany (true/false),
  "email_recipient": do kogo jest dany post (uzywane w helpdesk/mail),
  "email_reply_to": reply to (uzywane w helpdesk/mail)
}