Skip to content

sugester/API

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

Sugester API

Opis jak zintegrować własną aplikację lub serwis z systemem http://sugester.pl/

Dzięki API można z innych systemów dodawać posty/sugestie/błędy itp

Po zalogowaniu się do Sugester w menu Ustawienie > API znajdują się przykłady działające na danym koncie. Są one też dostępne na stronie http://api.sugester.pl/app/account/api

Spis treści

API token

Kod autoryzacyjny API (API_TOKEN) należy pobrać z ustawień aplikacji w menu: Ustawienia > API > Kod autoryzacyjny API. Dzięku niemu w wywołaniach API nie trzeba będzie podawać swojego loginu/hasła.

Przykłady wywołania

Dodanie nowego klienta:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients.json\
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"client": {
  "name":"client 1 from API",
  "email": "client1@emailexample1.net",
  "note": "note 1"
 }
}'

Pobranie danych wszystkich klientów:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Pobranie danych jednego klienta:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients/1234.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Aktualizacja danych klienta:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients/1234.json\
   -X PUT \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"client": {
  "note": "note from API"
 }
}'

Usunięcie klienta:

curl -X DELETE http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/clients/12345.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Dodanie nowego zadania:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/posts.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"post": {
  "title":"task title 1 from API",
  "content": "task content 1",
  "task_kind": "task",
  "client_id": null,
  "responsible_id": 1234
 }
}'

Pobieranie danych wszystkich zadań(z helpdesku):

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Pobieranie danych jednego zadania:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/posts/1234.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Dodanie komentarza do zadania o id post_id:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/posts.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"post": {
  "post_id": 123,
  "title":"comment for task 123",
  "content": "comment content 1",
  "task_kind": "comment",
  "client_id": null,
  "responsible_id": 1234
 }
}'

Dodanie nowego dealu:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/deals.json\
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"deal": {
  "name":"deal 1 from API",
  "description": "desc 1",
  "client_id": null
 }
}'

Aktualizacja dealu:

curl http://YOUR_PREFIX.sugester.pl/app/deals/1234.json\
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"deal": {
  "description": "new description from API"
 }
}'

Pobieranie danych wszystkich deali:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/deals.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Pobieranie danych dealu:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/deals/1234.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Usunięcie dealu:

curl -X DELETE http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/deals/12345.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Dodanie kontaktu:

curl http://YOUR_PREFIX.sugester.pl/app/contacts.json\
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"contact": {
  "name":"contact 1 from API",
  "description": "new contact from API",
  "first_name": "John",
  "last_name": "Doe",
  "responsible_id": 1,
  "email": "contact@example.com",
  "phone": "123456789"
 }
}'

Pobieranie danych kontaktu:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/contacts/1234.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Aktualizacja danych kontaktu:

curl http://YOUR_PREFIX.sugester.pl/app/contacts/1234.json\
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"contact": {
  "description": "new description from API"
 }
}'

Dodanie listy odbiorców:

curl https://YOUR_PREFIX.sugester.pl/app/contact_lists.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"contact_list": {
  "name": "New contact list"
 }
}'

Pobieranie danych listy odbiorców:

curl https://YOUR_PREFIX.sugester.pl/app/contact_lists/10.json?api_token=YOUR_API_TOKEN

Aktualizacja danych listy odbiorców:

curl https://YOUR_PREFIX.sugester.pl/app/contact_lists/10.json \
   -X PUT \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"contact_list": {
  "name": "New contact list updated"
 }
}'

Dodanie posta o typie "błąd":

curl http://your-prefix.sugester.pl/app/posts.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "API_TOKEN",
"post": {
  "title":"post title2",
  "content": "post content 2",
  "kind": "error"
 }
}'

Dodanie nowego konta:

curl http://YOUR-PREFIX.sugester.pl/app/account.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"account": {
  "prefix":"sugester2",
  "initial_module": "crm",
  "from_partner": "partner1"
 },
"user": {
  "login": "login1",
  "email": "email1@sugester-email.pl",
  "password": "password1"
 }
}'

Integracje

Dodanie nowego klienta

curl https://YOUR_PREFIX.sugester.pl/app/clients.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"client": {
  "name": "client 2 from External APP via API",
  "email": "c2@emailexample.net",
  "note": "note ext 2",
  "external_ids": {
    "myapp_client_id": "17"
  }
 }
}'

Dodanie nowego dealu

curl https://YOUR_PREFIX.sugester.pl/app/deals.json \
   -H 'Accept: application/json' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '
{
"api_token": "YOUR_API_TOKEN",
"deal": {
  "name": "deal 2 from External APP via API",
  "description": "desc 2",
  "price": 117,
  "client": {
    "name": "client 2 from External APP via API",
    "email": "c2@emailexample.net",
    "external_ids": {
      "myapp_client_id": "17"
    }
  },
  "external_ids": {
    "myapp_invoice_id": "21"
  }
 }
}'

Specyfikacja pól Klienta

{
	"id": id klienta
	"name": nazwa klienta
	"tax_no": numer nip
	"post_code": kod pocztowy
	"city": miejscowosc
	"street": ulica
	"first_name": imię
	"country": kraj
	"email": e-mail
	"phone": telefon
	"www": strona www
	"fax": fax
	"created_at": utworzenie
	"updated_at": aktualizcja
	"street_no": ulica
	"kind": rodza ('buyer/seller')
	"bank": nazwa banku
	"bank_account": konto bankowe
	"bank_account_id":
	"shortcut": skrót nazwy klienta
	"note": notatka
	"last_name": nazwisko
	"discount": zniżka
	"payment_to_kind": domyślny cza płatności faktury
	"use_delivery_address": adres korespondencyjny aktywny
	"delivery_address": adres korespondencyjny
	"mobile_phone": telefon komórkowy
	"company": czy firma
	"register_number": numer regon
	"description": opis
	"project_id": id projektu
	"contact_id": id kontaktu głównego
	"appendixes_count": ilość załączników
	"posts_count": ilość emaili/zadań
	"contacts_count": ilość kontaktów
	"last_activity": ostatnia aktywność
	"string1..10": pola dodatkowe
	"integer1..10": pola dodatkowe
	"decimal1..10": pola dodatkowe
	"checkbox1..10": pola dodatkowe
	"date1..10": pola dodatkowe
	"text1..10": pola dodatkowe
	"datetime1..10": pola dodatkowe
	"avatar_file_name": avatar
	"avatar_content_type"
	"avatar_file_size"
	"avatar_updated_at"
	"status_id": id statusu
	"category_id": id kategorii
	"department_id": id departamentu
	"position": pozycja
	"creator_id": id osoby ktora dodala
	"updater_id": id osoby ktora ostatnio aktualizowala
	"responsible_id": id osoby odpowiedzialnej
	"province": wojewodztwo
	"sensitive_data": czy dane ukryte
	"external_id": ID klienta
	"token": token klienta
	"paid_from": od kiedy płatny
	"paid_to": do kiedy płatny
	"paid_total": suma płatności od klienta
}

Specyfikacja pól obiektu Post (Zadania/Sugestia/Zgłoszenie/E-mail)

{
  "id": id posta
  "title": tytuł
  "content": treść
  "kind": rodzaj sugestii ('suggestion', 'error', 'question', 'praise', 'private'),
  "user_id": id usera
  "points": liczba punktów
  "nick": nick usera
  "votes_cache": ilość oddanych głosów
  "comments_cache": ilość oddanych komentarzy
  "forum_id": id forum
  "category_id": id category
  "created_at": czas utworzenia
  "updated_at": czas ostatniej modyfikacji
  "ip": ip z którego oddano post
  "agent": info o przeglądarce
  "response": odpowiedź główna
  "response_user_id": id osoby która odpowiedziała
  "referrer": refferer
  "responsible_id": id przypisanej osoby
  "last_action_status": status ("created"),
  "email": email nadawcy
  "uid": token użytkownika,
  "spam_kind": rodzaj spamu,
  "answer": odpowiedz,
  "answered": czy jest odpowiedz,
  "duplicate_from_id": id duplikatu,
  "abstract": abstrakt,
  "status_id": id status,
  "view_count": ilość wyświetleń,
  "tags": tagi,
  "facebook_likes": ilość like facebokoowych,
  "min_votes_to_start": ilość głosów do rozpoczęcia prac,
  "use_html": czy html,
  "email_to": adres email do,
  "email_cc": adres email cc,
  "email_bcc": adres email bcc,
  "spam_score": scoring spamowy,
  "spam_report": info o spamie,
  "closed": czy zamkniete (true/false),
  "scheduled_at": przypisana data wykonania,
  "task_kind": rodzaj zadania ('feedback', 'email', 'task', 'help', 'chat', 'phone', 'lead', 'error', 'idea'),
  "priority": priorytet,
  "title_note": null,
  "user_spam_report": zgłoszenie spamu,
  "client_id": id klienta,
  "project_id": id projektu,
  "help_link": klucz linka pomocy,
  "help_content": treść pomocy,
  "post_id": id postu nadrzędnego,
  "www": strona www dodajacego post,
  "private": czy prywatny (true/false),
  "unread": czy nie przeczytany (true/false),
  "email_recipient": do kogo jest dany post (uzywane w helpdesk/mail),
  "email_reply_to": reply to (uzywane w helpdesk/mail)
}

About

API do Sugestera

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published