Skip to content
Tool to convert eKréta or mozaNapló student, teacher and class informations into Microsoft School Data Sync format to expedite Office 365 for Education adoption. További információk használatról, kérdésekről, problémákról az "Issues" lapon.
PowerShell Batchfile
Branch: master
Clone or download

Latest commit

martonrideg Merge pull request #27 from sulikon/iss15-16
UTF8 problémák javítva [issue 15] [issue 16]
Latest commit 5bc1942 Mar 31, 2020

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
eKreta2SDS UTF8 problémák javítva [issue 15] [issue 16] Mar 31, 2020
LICENSE License upload Mar 16, 2020
README mozaNapló támogatás hozzáadva Mar 29, 2020

README

Az Office 365 oktatási változat segítségével digitális oktatási alapplatform hozható létre egy iskolában, 
amely távoktatásban is jól hasznosítható.
Az eKreta2SDS segítségével egy üres iskolai Office 365 környezetben létre lehet hozni az összes tanárt, diákot, tanulócsoportokat 
az intézmény eKréta rendszerének adatai alapján.
A mozaNapló-t használó intézmények a doc\mozaNapló konvertálás.pdf alapján hozhatják adataikat eKréta formátumra.
A tanulócsoportok tulajdonosai az ott tanító tanárok, tagjai a diákok lesznek.
Egy intézményt lefedő teljes kialakítás akár egy óra alatt is kivitelezhető - akkor is, ha az intézménynek nincs is még Office 365 hozzáférése.

Olyan iskoláknak, akiknek még nincs Office 365 vagy inkább újat csinálnának: https://youtu.be/8Y4LJiq3IYE (5. perctől 30. percig)
Akiknek már vannak korábban felvett felhasználók, csoportok, és kiterjesztenék a teljes iskolára: https://aka.ms/tavtanulaswebinar3

Előfeltételek:

1) Office 365 oktatási változat környezet, megfelelő mennyiségű tanári és diáklicenccel (akár a fél éves lejáró próbalicenc is jó)
  Ha ez nincs kész, a doc\Nulláról Teamsig.pdf alapján induljunk el. Ez lépésről lépésre mindent leír, ami most kell.
2) Az Office 365 környezet egy Global Administrator szerepkörű felhasználója, jelszava
3) Az Office 365 környezet domain neve (pl. probavarisuli.hu)
4) Az iskola adatai (OM azonosító, név, cím)
5) A felhasználók kezdeti jelszava ugyanúgy kezdődik, ez a közös jelszó "prefix" is szükséges.
6) Az eKréta rendszerből a Tanulok_tantargyai_es_pedagogusai.xlsx riport. 
  Elérhetősége KRÉTA adminisztrátor felhasználóval: 
  "Nyilvántartások" felső menü, benne "Tanulók"
  A felső soron "Export" és a megjelenő listából válasszuk a "Tanulók tantárgyai és pedagógusai" elemet.
7) Windows 10-es számítógép
8) Powershell 5.1, ami így ellenőrizhető parancssorból: powershell $PSVersionTable.PSVersion

Telepítés:

1) Futtassuk le a eKinstall.cmd -t, nem kell rendszergazdaként.
  Minden felmerülő kérdésre pozitív választ adjunk: "Y", vagy ahol lehet, ott inkább "A". Jó sokszor kell.
  Ha elrontottuk, gond nélkül többször elindítható.
  Ez telepíti a szükséges PowerShell modulokat a számítógépre.
2) A Tanulok_tantargyai_es_pedagogusai.xlsx file-t másoljuk az input mappába.
3) Notepad-del szerkesszük az eKreta2SDS.cmd -t. Adjuk meg a kért adatokat. 
  Ügyeljünk arra, hogy ne használjunk ékezetet, ahol ez a kérés.

Futtatás:

1) Futtassuk le az eKreta2SDS.cmd -t, nem kell rendszergazdaként. 
  Ezzel az XLS file-t konvertálásra kerül. Eredményképpen nem módosul az Office 365, 
  hanem az Output mappában keletkeznek School Data Sync formátumú .CSV fileok.
  Ez bekéri az Office 365 rendszergazda (Global Admin szerepkörű) felhasználó nevét és jelszavát, de csak olvas, nem módosít semmit. 
2) Ha van olyan tanár, akinek nincs oktatási azonosítója az XLS-ben, akkor a script futása hibával megszakad. 
  A hibaüzenetben javasolt sort másoljuk be az input\override.csv -be.
  Sajnos minden egyes hiba után újra kell indítani a scriptet. Bocs.
3) Az elkészült file-okat ellenőrizzük az Output mappában. Nyissuk meg őket egyenként Notepad-del és "Mentés másként..." alatt nézzük meg, 
  hogy a filetípus "UTF8" vagy "UTF-8 és BOM" legyen. Más nem jó. Állítsuk át UTF-8-ra a kódolást és írjuk felül az eredetit, 
  ha nem az volt a típusa a file-oknak.
4) Finomhangoljuk a beállítást vagy akár módosítsuk a scriptet, amíg a várt eredmény előáll.
5) Nyissuk meg a https://sds.microsoft.com oldalt, jelentkezzünk be az Office 365 rendszergazdával és hozzuk létre és 
  futtassuk le a School Data Sync profile-t a "doc\Nulláról Teamsig.pdf" dokumentum útmutatása alapján. 
  Ez hozza létre a felhasználókat, csoportokat és népesíti be őket.
  Mindez akár egy órát is tarthat.
6) Ellenőrizzük a keletkezett hibákat, hárítsuk el akár az XLSX módosításával és a script újrafuttatásával, 
  akár pedig az Output mappa filejainak kézi módosításával. Az SDS Profile-ba töltsük fel az új .CSV-ket az Output mappából,
  és próbálkozzunk a kívánat eredmény eléréséig.

Hozzáférések kiosztása:

Az Output könyvtárban a teacher.csv a tanárok felhasználóneveit és kezdő jelszavait tartalmazza. 
Mivel lehetnek tanárok, akiknek az azonosítóját mi generáltuk (oktatási azonosító nem volt nekik a Krétában), 
így velük mindenképp tudatni kell a kezdő jelszót.
A diákok esetében a kezdő jelszó mindenképp az eKreate2SDS.cmd -ben megadott prefix és a tanuló oktatási azonosítójának utolsó 4 számjegye.

Fontos és kavarodást okozhatnak a névütközések, ezért erre külön figyelni kell.
Ha van három Nagy Andrea, akkor az első nagy.andrea@, a második nagy.andreaXY@ és nagy.andreaPQ@ lesz, ahol XY és PQ az oktatási azonosító utolsó 2 számjegye.

Tanári aktiválás:

A https://teams.microsoft.com oldalon bejelentkezve látszanak a csoportok. Mindegyiket meg kell nyitni és aktiválni kell, hogy a diákok is lássák.

Diák használatba vétel:

https://teams.microsoft.com oldalon vagy okostelefonos/Windows 10-es alkalmazással.
You can’t perform that action at this time.