Permalink
Browse files

Mongolian translation version

Is this possible that I translate the help modal window text in this code ?
  • Loading branch information...
1 parent 5042a63 commit 4d004d6a92fb817feda7607f4fa4fb17f4e6d244 @temuujina temuujina committed on GitHub Oct 5, 2016
Showing with 118 additions and 0 deletions.
  1. +118 −0 lang/summernote-mn-MN
View
@@ -0,0 +1,118 @@
+// Starsoft Mongolia LLC Temuujin Ariunbold
+
+(function ($) {
+ $.extend($.summernote.lang, {
+ 'mn-MN': {
+ font: {
+ bold: 'Тод',
+ italic: 'Налуу',
+ underline: 'Доогуур зураас',
+ clear: 'Цэвэрлэх',
+ height: 'Өндөр',
+ name: 'Фонт',
+ superscript: 'Дээд илтгэгч',
+ subscript: 'Доод илтгэгч',
+ strikethrough: 'Дарах',
+ size: 'Хэмжээ'
+ },
+ image: {
+ image: 'Зураг',
+ insert: 'Оруулах',
+ resizeFull: 'Хэмжээ бүтэн',
+ resizeHalf: 'Хэмжээ 1/2',
+ resizeQuarter: 'Хэмжээ 1/4',
+ floatLeft: 'Зүүн талд байрлуулах',
+ floatRight: 'Баруун талд байрлуулах',
+ floatNone: 'Анхдагч байрлалд аваачих',
+ shapeRounded: 'Хүрээ: Дугуй',
+ shapeCircle: 'Хүрээ: Тойрог',
+ shapeThumbnail: 'Хүрээ: Хураангуй',
+ shapeNone: 'Хүрээгүй',
+ dragImageHere: 'Зургийг энд чирч авчирна уу',
+ selectFromFiles: 'Файлуудаас сонгоно уу',
+ maximumFileSize: 'Файлын дээд хэмжээ',
+ maximumFileSizeError: 'Файлын дээд хэмжээ хэтэрсэн',
+ url: 'Зургийн URL',
+ remove: 'Зургийг устгах'
+ },
+ video: {
+ video: 'Видео',
+ videoLink: 'Видео холбоос',
+ insert: 'Видео оруулах',
+ url: 'Видео URL?',
+ providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion болон Youku)'
+ },
+ link: {
+ link: 'Холбоос',
+ insert: 'Холбоос оруулах',
+ unlink: 'Холбоос арилгах',
+ edit: 'Засварлах',
+ textToDisplay: 'Харуулах бичвэр',
+ url: 'Энэ холбоос хаашаа очих вэ?',
+ openInNewWindow: 'Шинэ цонхонд нээх'
+ },
+ table: {
+ table: 'Хүснэгт'
+ },
+ hr: {
+ insert: 'Хэвтээ шугам оруулах'
+ },
+ style: {
+ style: 'Хэв маяг',
+ p: 'p',
+ blockquote: 'Иш татах',
+ pre: 'Эх сурвалж',
+ h1: 'Гарчиг 1',
+ h2: 'Гарчиг 2',
+ h3: 'Гарчиг 3',
+ h4: 'Гарчиг 4',
+ h5: 'Гарчиг 5',
+ h6: 'Гарчиг 6'
+ },
+ lists: {
+ unordered: 'Эрэмбэлэгдээгүй',
+ ordered: 'Эрэмбэлэгдсэн'
+ },
+ options: {
+ help: 'Тусламж',
+ fullscreen: 'Дэлгэцийг дүүргэх',
+ codeview: 'HTML-Code харуулах'
+ },
+ paragraph: {
+ paragraph: 'Хэсэг',
+ outdent: 'Догол мөр хасах',
+ indent: 'Догол мөр нэмэх',
+ left: 'Зүүн тийш эгнүүлэх',
+ center: 'Төвд эгнүүлэх',
+ right: 'Баруун тийш эгнүүлэх',
+ justify: 'Мөрийг тэгшлэх'
+ },
+ color: {
+ recent: 'Сүүлд хэрэглэсэн өнгө',
+ more: 'Өөр өнгөнүүд',
+ background: 'Дэвсгэр өнгө',
+ foreground: 'Үсгийн өнгө',
+ transparent: 'Тунгалаг',
+ setTransparent: 'Тунгалаг болгох',
+ reset: 'Анхдагч өнгөөр тохируулах',
+ resetToDefault: 'Хэвд нь оруулах'
+ },
+ shortcut: {
+ shortcuts: 'Богино холбоос',
+ close: 'Хаалт',
+ textFormatting: 'Бичвэрийг хэлбэржүүлэх',
+ action: 'Үйлдэл',
+ paragraphFormatting: 'Догол мөрийг хэлбэржүүлэх',
+ documentStyle: 'Бичиг баримтын хэв загвар'
+ },
+ history: {
+ undo: 'Буцаах',
+ redo: 'Дахин хийх'
+ },
+ specialChar: {
+ specialChar: 'Тусгай тэмдэгт',
+ select: 'Тусгай тэмдэгт сонгох'
+ }
+ }
+ });
+})(jQuery);

0 comments on commit 4d004d6

Please sign in to comment.