Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
CNAME
README.md
_config.yml

README.md

Code.cat

El nostre públic objectiu és l'educació en programació infantil, que proporciona educació gratuïta de programació per a nens petits en àrees pobres, de manera que tinguin un futur millor.

You can’t perform that action at this time.