Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 5f63c55522
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

31 lines (25 sloc) 616 Bytes
TODO
File ID: 7f6eea60-5d33-11df-9410-90e6ba3022ac
dbk:
- Legg inn en kontroll av XML-koden etter at ting er lagret.
mklist:
- Mulighet for å velge melding via et "-m"-parameter eller noe sånt.
Eksempel på oversikt over revisjonstre:
ultrafix.c
1.1 ---+ utv
| |-- 1.1.2.1
| |-- 1.1.2.2
| |-- 1.1.2.3
| |-- 1.1.2.4
| +-- 1.1.2.5 --+ Egen-stable
| +-- 1.1.2.5.2.1
| |-- 1.1.2.6
| |-- 1.1.2.7
| |-- 1.1.2.8
| |-- 1.1.2.9
| +-- 1.1.2.10
1.2
1.3 ---+ Ultrafix
| +-- 1.3.2.1
1.4
Og denne linja er lagt til for å teste merging med svk.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.