Skip to content
No description or website provided.
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
doc
README.md

README.md

Potilastietojärjestelmä

Suomeen ollaan toteuttamassa uutta terveydenhuollon potilastietojärjestelmää. Täällä koottava vaihtoehtoesitys tullaan esittämään Helsingissä 2.10.2012.

Luonnostelimme 10.9. kannanoton, joka luovutettiin mielenilmauksessa 11.9. Helsingin kaupungin terveyslautakunnan kokoukseen osallistuneille kaupungin luottamushenkilöille.

Ehdotus

Järjestelmä tulisi toteuttaa hallittavan kokoisissa paloissa ja avoimena lähdekoodina. Tällöin sen toteuttamiseen ja jatkokehittämiseen voisivat osallistua myös suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset. Ja vaikka yksittäiset kansalaiset, jotka välittävät kotimaansa terveydenhuollon tulevaisuudesta.

Tämä repository on luotu muistuttamaan siitä, että avoin työskentely yhteisen asian puolesta olisi paras ratkaisu.

Miten voin osallistua?

Something went wrong with that request. Please try again.