SuperFaktura API | Faktury online pro živnostníky a malé firmy
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
SFAPIclient
examples
CURL_README.md
LICENSE
README.md
composer.json
index.php

README.md

Přehled

SF API umožňuje propojení externích aplikací se SuperFakturou a dovoluje tak vzdáleně vytvářet faktury a získavat údaje o nich. Umožňuje také posílat faktury emailem nebo poštou.

Quickstart

Abyste se nemuseli trápit s přímým voláním API funkcí a způsobem přenosu dat, připravili jsme pro Vás jednoduchého API klienta, díky kterému můžete Vaše faktury vystavovat nadálku s minimálním úsilím.

Postup jak získat PHP-API klienta

1. způsob (vyžaduje nainstalovaný systém Git)

 1. vytvořte si adresář, který má obsahovat SuperFaktura PHP-API např. ($> Mkdir / var / www / myproject / libs)
 2. přepněte se do nově vytvořeného adresáře a spusťte přes konzoli příkaz $> git clone https://github.com/superfaktura/apiclient.git

2. způsob (nevyžaduje nainstalovaný systém Git)

 1. Stáhněte si SuperFaktúra PHP-API kliknutím na tlačítko "Stáhnout ZIP", které se nachází na github stránce našeho API.

Ukázky kódu

Abychom vám usnadnili práci při implementaci našeho API, vytvořili jsme ukázky kódu (sample.php a sample2.php), které demonstrují jeho funkcionalitu a dpĺňajú naši dokumentaci o fungující příklady.

Začínáme používat SuperFaktura PHP-API

Na to, abyste mohli začít API na plno využívat, je třeba:

1. Zaregistrovat se v SuperFakture

2. Udělat základní nastavení v kódu

 • Vytvořit novou instance třídy SFAPIclientCZ
 • Poskytnout v konstruktoru přihlašovací údaje do API
 • Email - přihlašovací email do SuperFaktúry
 • Token - API token, který najdete v SuperFaktúre po přihlášení do svého účtu "Nástroje> API přístup"
require_once('SFAPIclient/SFAPIclient.php'); // inc. SuperFaktúra PHP-API
$login_email = 'login@example.com'; // moja.superfaktura.sk login email
$api_token = 'abcd1234'; // token from my account
$sf_api = new SFAPIclientCZ($login_email, $api_token); // create SF PHP-API object

3. Používání PHP-API volání

Níže je uveden seznam všech možných volání, které obsahuje nejnovější verze našeho API. Všechny PHP funkce našeho API jsou veřejné členské funkce třídy SFAPIclient. Příklad vystavení jednoduché faktury (pokračování předch. příkladu)

// set client for new invoice
$sf_api->setClient(array(
'name' => 'MyClient',
'address' => 'MyClient address 1',
'zip' => 12345,
'city' => 'MyClientCity'
));
// set invoice attributes
$sf_api->setInvoice(array(
'name' => 'MyInvoice'
));
// add new invoice item
$sf_api->addItem(array(
'name' => 'MyInvoiceItem',
'description' => 'Inv. item no. 1',
'unit_price' => 10,
'tax' => 20
));
// save invoice in SuperFaktura
$json_response = $sf_api->save();
// TODO: handle exceptions

Seznam volání (veřejných členských funkcí včetně konstruktoru třídy SFAPIclientCZ)

 • __construct($email, $apikey, $apptitle = '', $module = 'API', $company_id = '')
 • addItem($item = array())
 • addStockItem($item = array())
 • addStockMovement($item = array())
 • addTags($tag_ids = array())
 • clients($params = array(), $list_info = true)
 • delete($id)
 • deleteInvoiceItem($invoice_id, $id)
 • deleteExpense($id)
 • deleteStockItem($id)
 • edit()
 • expense()
 • expenses()
 • getCountries()
 • getSequences()
 • getPDF($invoice_id, $token, $language = 'slo')
 • getTags()
 • invoice($id)
 • invoices($params = array(), $list_info = true)
 • markAsSent($invoice_id, $email, $subject = '', $message = '')
 • payInvoice($invoice_id, $amount, $currency = 'EUR', $date = null, $payment_type = 'transfer')
 • payExpense($expense_id, $amount, $currency = 'EUR', $date = null, $payment_type = 'transfer')
 • save()
 • setClient($key, $value = '')
 • setExpense($key, $value = '')
 • setInvoice($key, $value = '')
 • sendInvoiceEmail($options = array())
 • sendInvoicePost($options = array())
 • stockItemEdit($item = array())
 • stockItems($params = array(), $list_info = true)
 • stockItem($id)
 • addContactPerson($data)
 • getExpenseCategories()
 • setInvoiceSettings($settings)
 • setInvoiceExtras($extras)
 • cashRegister($cash_register_id)
 • sendSMS($data)
 • setMyData($key, $value = '')
 • getInvoiceDetails($ids = '')
 • getUserCompaniesData($getAllCompanies = false)

1. __construct

Konstruktor. Nastaví email a API token pro autorizaci.

Parametry:

 • $email string povinný
 • $token string povinný
 • $apptitle string nepovinný, název aplikace
 • $module string nepovinný, název modulu
 • $company_id integer nepovinný, ID společnosti, se kterou přes API pracujete (v případě, že máte jen jednu společnosti nemusíte uvádět)

2. addItem

Přidá položku na fakturu.

Parametry:

 • $item pole povinné
formát fakturované položky:
array( 
	'name' => 'Název položky', 
	'description' => 'Popis', 
	'quantity' => 1, //množství 
	'unit' => 'ks', //jednotka 
	'unit_price' => 40.83, //cena bez DPH, resp. celková cena, pokud nejste platci DPH 
	'tax' => 20, //sazba DPH, pokud nejste plátcem DPH, zadajte 0 
	'stock_item_id' => 123, //id skladové položky 
	'sku' => 'SKU123', //skladové označení 
	'discount' => 50, //Sleva na položku v %
	'discount_description' => 'Popis slevy',
	'load_data_from_stock' => true //Načíst nevyplněné údaje položky ze skladu
	'AccountingDetail' => array( // účtovnícke detaily položky, 
  	'place' => 'Stredisko Bratislava', //nazov strediska
  	'order' => 'názov', //nazov zákazky 
  	'operation' => 'názov', //činnosť 
  	'type' => 'item', // typ polozky (item(tovar), service(služba))
  	'analytics_account' => '311', //analytický účet 
  	'synthetic_account' => '000', //syntetický účet
  	'preconfidence' => '5ZV' // predkontácia
  )
)

3. addTags

Přidá faktuře tagy podle číselníku

Parametry:

 • $tags_ids pole povinné. Pole ID nebo názvů požadovaných tagů. Pokud tag s daným názvem neexistuje, vytvoří se a následně se přiřadí k dokladu (slouží k vytváření nových tagů). ID a názvy je možné v poli kombinovat.

4. clients

Vrátí seznam klientů

Parametry:

 • $params pole povinné. Parametry pro filtrování a stránkování.
 • $list_info bool nepovinné. Určí zda vrácené data budou obsahovat i údaje o seznamu (celkový počet položek, počet stránek...)
možné parametry pro filtrování, číselníky hodnot se nachází pod seznamem parametrů:
array( 
	'search' => '', //Hledaný výraz v klientovi. Prohledává všechy pole. 
)
Formát vrácených dat
{ 
	"itemCount": 67, 
	"pageCount": 7, 
	"perPage": 10, 
	"page": 1, 
	"items": [{ "Client": {...}, },...] 
}

5. delete

Smaže fakturu

Parametry:
 • $id int povinné. Získané z Invoice->id.

6. deleteInvoiceItem

Smaže položku na faktuře.

Parametry:
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id.
 • $id int povinné. Získané z InvoiceItem->id.

7. deleteExpense

Smaže náklad.

Parametry:
 • $id int povinné. Získané z Expense->id.

8. deleteStockItem

Smaže skladovou položku.

Parametry:
 • $id int povinné. Získané z StockItem->id.

9. edit

Uloží nastavené data a aktualizuje fakturu

Parametry: žádné
Návratová hodnota: objekt
Kódy chyb:
 • 1 Id dokladu nemá správný formát
 • 2 Neexistující id dokladu
 • 3 Chyba při editaci faktury. Volání třeba opakovat.
 • 6 Chyba při validaci údajů. Povinné údaje chýbějí nebo nemají správný formát.

10. expenses

Vrátí seznam nákladů

Parametry:
 • $params pole povinné. Parametry pro filtrování a stránkování.
 • $list_info bool nepovinné. Určuje zda vrácené data budou obsahovat i údaje o seznamu (celkový počet položek, počet stránek...)

11. expense

Vrátí detaily nákladu

Parametry:
 • $expense_id int povinné. Získané z Expense->id.

12. getCountries

Vrátí číselník zemí.

13. getSequences

Vrátí číselník číselných řad podle typů dokumentů.

14. getPDF

Vrátí PDF soubor s fakturou

Parametry:
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id.
 • $token string povinné. Získané z Invoice->token.
 • $language string nepovinné. Jazyk požadovaného PDF. Možné hodnoty jsou {slo, cze, eng, deu, rus, ukr, hun, pol, rom, hrv}

15. getTags

Vrátí číselník existujících tagů

16. invoice

Vrátí detail faktury

Parametry:
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id.

17. invoices

Vrátí seznam vystavených faktur

Parametry:
 • $params pole povinné. Parametry pro filtrování a stránkování.
 • $list_info bool nepovinné. Určuje zda vrácená data budou obsahovat i údaje o seznamu (celkový počet položek, počet stránek...)
možné parametry pro filtrování, seznam hodnot se nachází pod seznamem parametrů:
array( 
	'page' => 1, //Stránka 
	'per_page' => 10, //Počet položek na stránku 
	'created' => 0, //Datum vystavení. 
	'delivery' => 0, //Datum dodání.
	'modified' => 0, //Datum poslední změny.
	'type' => 'regular', //Typ faktury. Více typů je možné kombinovat pomocí "|" např. "regular|cancel" 
	'delivery_type' => 'mail', //Typ faktúry. Viíce typů je možné kombinovat pomocí "|" např. "mail|personal" 			'payment_type' => 'transfer', //Typ faktúry. Více typů je možné kombinovat pomocí "|" např. "mail|personal" 
	'status' => 0, //Stav faktury. 
	'client_id' => 1, //ID klienta. Seznam klientů je možné získat metodou clients() 
	'amount_from' => 0, //Suma faktury od 
	'amount_to' => 0, //Suma faktury do 
	'paid_since' => 0, //Faktura uhrazená od 
	'paid_to' => 0, //Faktura uhrazená do 
	'search' => '', //Hledaný výraz ve faktuře. Prohledává všechny pole. 
	'ignore' => '1|2|3', //ID faktur, které se mají ignorovat. 
	'order_no'=> '2016001', //číslo cenové nabídky z níž byla FA vytvořena
)
Formát vrácených dat
{ 
	"itemCount": 67, 
	"pageCount": 7, 
	"perPage": 10, 
	"page": 1, 
	"items": [{ 
		"Client": {...}, 
		"Invoice": {"id": "8358",...} 
		"InvoicePayment": {}, 
		"InvoiceEmail": {}, 
		"PostStamp": {} 
	},...] 
} 
Číselníky pro filtrování faktur: Období vystavení a dodaní faktury
Array ( 
	[0] => Všechno 
	[1] => Dnes 
	[2] => Včera 
	[4] => Tento měsíc 
	[5] => Minulý měsíc 
	[8] => Tento kvartál 
	[7] => Minulý rok 
	[6] => Tento rok 
	[3] => od - do //v případě hodnoty od - do je potřeba uvést i parametry created_since a created_to 
)

Typ faktury

Array ( 
	[regular] => Bež 
	[proforma] => Zálohová faktura 
	[estimate] => Cenová nabídka 
	[cancel] => Dobropis 
	[order] => Přijatá objednávka
	[delivery] => Dodací list
)

Způsob dodání

Array ( 
	[mail] => Poštou 
	[courier] => Kurýrem 
	[personal] => Osobní odběr 
	[haulage] => Nákladní doprava
	[pickup_point] => Odběrní místo
)

Způsob úhrady

Array ( 
	[transfer] => Bankovním převodem 
	[cash] => Hotovost 
	[paypal] => Paypal 
	[credit] => Kreditní karta 
	[debit] => Debitní karta 
	[cod] => Dobírka 
	[accreditation] => Vzájemný zápočet 
	[inkaso] => Inkaso
	[gopay] => GoPay
)

Stav faktury

Array ( 
	[0] => Všechno 
	[1] => Čekají na uhrazení 
	[2] => Částečně uhrazené 
	[3] => Uhrazené 
	[99] => Po splatnosti 
)

Příklad filtrování faktur pomocí ID číselníku

require_once('SFAPIclient/SFAPIclient.php'); // inc. SuperFaktúra PHP-API
$login_email = 'login@example.com'; // moja.superfaktura.sk login email
$api_token = 'abcd1234'; // token from my account
$sf_api = new SFAPIclient($login_email, $api_token); // create SF PHP-API object
$json_response = $sf_api->invoices(array(
	'sequence_id' => ID, // integer
	'type' => 'regular'
));

18. markAsSent

Označí fakturu jako odeslanou e-mailem. Užitečné, pokud vytvořené faktury odosíláte vlastním systémem, avšak chcete toto odoslání evidovat i v SuperFaktuře.

Parametry:
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id
 • $email string povinné. E-mailová adresa, kam byla faktura odeslaná.
 • $subject string nepovinné. Předmět e-mailu.
 • $message string nepovinné. Text e-mailu.

19. payInvoice

Dodatečně přidá úhradu k faktuře.

Parametry:
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id
 • $amount float povinné. Uhrazená suma.
 • $currency string nepovinné. Měna úhrady, předvolená CZK.
 • $date string nepovinné. Datum úhrady, předvolený aktuální datum.
 • $payment_type string nepovinné. Způsob úhrady, předvolený typ transfer. Možné hodnoty {transfer, cash, paypal, credit, debit, cod, accreditation, inkaso, gopay}
 • $cash_register_id int nepovinné. ID pokladny
Návratová hodnota: objekt

20. payExpense

Dodatečně přidá úhradu k nákladu.

Parametry:
 • $expense_id int povinné. Získané z Expense->id
 • $amount float povinné. Uhradená suma.
 • $currency string nepovinné. Měna úhrady, předvolená CZK.
 • $date string nepovinné. Datum úhrady, předvolený aktuální datum.
 • $payment_type string nepovinné. Způsob úhrady, předvolený typ transfer. Možné hodnoty {transfer, cash, paypal, credit, debit, cod, accreditation, inkaso, gopay}

21. save

Uloží nastavené data a vystaví fakturu

Parametry: žádné
Návratová hodnota: objekt
{
  "error": 0,
  "error_message": "Invoice created",
  "data": {
    "Invoice": {
      "id": "947592",
      "user_id": "15968",
      "user_profile_id": "10156",
      "client_id": "518992",
      "parent_id": null,
      "proforma_id": null,
      "estimate_id": null,
      "sequence_id": "41008",
      "import_type": null,
      "import_id": null,
      "import_parent_id": null,
      "type": "regular",
      "tax_document": null,
      "name": "Faktura test",
      "lang": null,
      "client_data": "{\"Client\":{\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"country_id\":\"191\",\"name\":\"Klient test\",\"ico\":987654321,\"dic\":314,\"ic_dph\":null,\"bank_account\":null,\"email\":null,\"address\":null,\"city\":null,\"zip\":null,\"state\":null,\"country\":null,\"delivery_name\":null,\"delivery_address\":null,\"delivery_city\":null,\"delivery_zip\":null,\"delivery_state\":null,\"delivery_country\":null,\"delivery_country_id\":null,\"phone\":null,\"fax\":null,\"due_date\":null,\"default_variable\":null,\"discount\":null,\"currency\":\"EUR\",\"comment\":null,\"tags\":null,\"demo\":\"0\",\"update_addressbook\":true}}",
      "my_data": "{\"MyData\":{\"id\":\"10156\",\"user_id\":\"15968\",\"country_id\":\"191\",\"company_name\":\"Jan Doczy\",\"ico\":\"41432312\",\"dic\":\"CZ29413893fdsafdasfdsadfasfdjasf\",\"ic_dph\":\"012345678fjdksjfkldajklfdjasklfj\",\"business_register\":\"Okr. s\\u00fad BA 1, odd. SRO, vl. \\u010d 1234\\/B\",\"address\":\"\",\"city\":\"\",\"zip\":\"\",\"tax_payer\":\"1\",\"country\":\"Slovensko\",\"BankAccount\":[{\"id\":\"9998\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":\"1\",\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"UniCredit Bank Slovakia\",\"bank_code\":\"1111\",\"account\":\"1119090001\",\"iban\":\"SK8011110000001119090001\",\"swift\":\"UNCRSKBX\",\"created\":\"2014-10-06 13:25:30\",\"modified\":\"2015-08-21 08:09:07\"},{\"id\":\"10121\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-10-17 09:05:54\",\"modified\":\"2014-10-17 09:05:54\"},{\"id\":\"10434\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-11-18 14:29:46\",\"modified\":\"2014-11-18 14:29:46\"},{\"id\":\"10502\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-11-25 09:33:31\",\"modified\":\"2014-11-25 09:33:31\"},{\"id\":\"10530\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-11-27 09:20:29\",\"modified\":\"2014-11-27 09:20:29\"},{\"id\":\"10774\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-12-15 14:29:54\",\"modified\":\"2014-12-15 14:29:54\"}]}}",
      "items_data": "Polozka test , ",
      "invoice_no": "9",
      "order_no": null,
      "invoice_no_formatted": "201500009",
      "mask": "YYYYNNN",
      "variable": "201500009",
      "constant": "0308",
      "specific": null,
      "payment_type": null,
      "status": "1",
      "home_currency": "EUR",
      "invoice_currency": "EUR",
      "exchange_rate": "1.00000000000000",
      "amount": "15.00",
      "vat": "0.00",
      "discount": "0",
      "items_name": null,
      "issued_by": null,
      "issued_by_phone": "+421000000000",
      "issued_by_email": "email@example.com",
      "paid": "0.00",
      "amount_paid": "0.00",
      "deposit": "0.00",
      "header_comment": "",
      "comment": "Toto je poznamka.",
      "internal_comment": null,
      "created": "2015-09-02 00:00:00",
      "modified": "2015-09-02 08:53:35",
      "recurring": null,
      "paydate": null,
      "delivery": "2015-09-02 00:00:00",
      "delivery_type": null,
      "due": "2015-09-16",
      "demo": "0",
      "token": "bd1f145f",
      "tags": "",
      "rounding": "item",
      "vat_transfer": null,
      "special_vat_scheme": null,
      "issued_by_web": null,
      "summary_invoice": "0",
      "show_items_with_dph": false,
      "show_special_vat": false
    },
    "Client": {
      "id": "518992",
      "user_id": "15968",
      "user_profile_id": "10156",
      "country_id": "191",
      "name": "Klient test",
      "ico": "987654321",
      "dic": "314",
      "ic_dph": null,
      "bank_account": null,
      "email": null,
      "address": null,
      "city": null,
      "zip": null,
      "state": null,
      "country": null,
      "delivery_name": null,
      "delivery_address": null,
      "delivery_city": null,
      "delivery_zip": null,
      "delivery_state": null,
      "delivery_country": null,
      "delivery_country_id": null,
      "phone": null,
      "fax": null,
      "due_date": null,
      "default_variable": null,
      "discount": null,
      "currency": "EUR",
      "comment": null,
      "tags": null,
      "created": "2015-09-02 08:52:49",
      "modified": "2015-09-02 08:53:35",
      "demo": "0"
    },
    "InvoicePayment": [],
    "InvoiceEmail": [],
    "PostStamp": [],
    "Tag": [],
    "Logo": [
      {
        "id": "24688",
        "model": "User",
        "foreign_key": "10156",
        "dirname": "img",
        "basename": "10156_logo.jpg",
        "checksum": "5239f6774ced537687cf90c4561dd438",
        "group": "logo",
        "alternative": null,
        "created": "2014-11-27 09:20:29",
        "modified": "2014-11-27 09:20:29"
      }
    ],
    "Signature": {
      "id": "25789",
      "model": "User",
      "foreign_key": "10156",
      "dirname": "img",
      "basename": "10156_sig.png",
      "checksum": "d20820f675efdedaef5839a6da30bf97",
      "group": "signature",
      "alternative": null,
      "created": "2014-12-16 14:28:09",
      "modified": "2015-04-15 09:41:08"
    },
    "MyData": {
      "id": "10156",
      "user_id": "15968",
      "country_id": "191",
      "company_name": "Jan Doczy",
      "ico": "41432312",
      "dic": "CZ29413893fdsafdasfdsadfasfdjasf",
      "ic_dph": "012345678fjdksjfkldajklfdjasklfj",
      "business_register": "Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č 1234/B",
      "address": "",
      "city": "",
      "zip": "",
      "tax_payer": "1",
      "country": {
        "id": "191",
        "name": "Slovensko",
        "iso": "sk",
        "eu": "1"
      },
      "BankAccount": [
        {
          "id": "9998",
          "user_id": "15968",
          "user_profile_id": "10156",
          "default": "1",
          "country_id": "191",
          "bank_name": "UniCredit Bank Slovakia",
          "bank_code": "1111",
          "account": "xxxxxxxx",
          "iban": "SKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
          "swift": "UNCRSKBX",
          "created": "2014-10-06 13:25:30",
          "modified": "2015-08-21 08:09:07"
        }
      ]
    },
    "ClientData": {
      "user_id": "15968",
      "user_profile_id": "10156",
      "country_id": "191",
      "name": "Klient test",
      "ico": 987654321,
      "dic": 314,
      "ic_dph": null,
      "bank_account": null,
      "email": null,
      "address": null,
      "city": null,
      "zip": null,
      "state": null,
      "country": null,
      "delivery_name": null,
      "delivery_address": null,
      "delivery_city": null,
      "delivery_zip": null,
      "delivery_state": null,
      "delivery_country": null,
      "delivery_country_id": null,
      "phone": null,
      "fax": null,
      "due_date": null,
      "default_variable": null,
      "discount": null,
      "currency": "EUR",
      "comment": null,
      "tags": null,
      "demo": "0",
      "update_addressbook": true,
      "Country": {
        "id": "191",
        "name": "Slovensko",
        "iso": "sk",
        "eu": "1"
      }
    },
    "InvoiceItem": [
      {
        "id": "2384612",
        "invoice_id": "947592",
        "user_id": "15968",
        "user_profile_id": "10156",
        "stock_item_id": null,
        "name": "Polozka test",
        "description": "",
        "sku": null,
        "quantity": null,
        "unit": null,
        "unit_price": 15,
        "tax": "0",
        "discount": 0,
        "discount_description": null,
        "ordernum": "0",
        "unit_price_discount": 15,
        "item_price": 15,
        "item_price_no_discount": 15,
        "discount_no_vat": 0,
        "discount_with_vat": 0,
        "discount_with_vat_total": 0,
        "discount_no_vat_total": 0,
        "unit_price_vat": 15,
        "unit_price_vat_no_discount": 15,
        "item_price_vat": 15,
        "item_price_vat_no_discount": 15,
        "item_price_vat_check": 15
      }
    ],
    "Summary": {
      "vat_base_separate": [
        15
      ],
      "vat_base_total": 15,
      "vat_separate": [
        0
      ],
      "vat_total": 0,
      "invoice_total": 15,
      "discount": 0
    },
    "SummaryInvoice": {
      "vat_base_separate_positive": [
        15
      ],
      "vat_base_separate_negative": [
        0
      ],
      "vat_separate_positive": [
        0
      ],
      "vat_separate_negative": [
        0
      ]
    },
    "UnitCount": [],
    "Paypal": "https://www.paypal.com/",
    "PaymentLink": ""
  }
}
Kódy chyb:
 • 2 Data nebyly odeslané metodou POST.
 • 3 Špatná data. Odeslané data nemají správný formát.
 • 5 Validačný chyba. Povinné údaje chýbějí nebo nejsou správně vyplněné.

22. setExpense

Nastaví hodnoty pro náklad

Parametry:
 • $key mixed povinné. Může být string nebo pole. Pokud je string, nastaví se konkrétní hodnota v $data['Expense'][$key]. Pokud je pole, nastaví se více hodnot najednou.
 • $value mixed nepovinné. Pokud je $key string, hodnota $value se nastaví v $data['Expense'][$key]. Pokud je $key pole, $value se ignoruje.

Příklad použití:

$api->setExpense('name', 'název nákladu');
$api->setExpense(array( 
			'name' => 'název nákladu', // povinný udaj 
			'amount' => 10, // suma bez DPH 
			'vat' => 20, // DPH v procentech 
			'variable' => '123456', // variabilní symbol 
			'constant' => '0308' // konstanuložítní symbol 
));

Seznam možných vlastností nákladu

 • name - název nákladu (povinný údaj)
 • amount - suma bez daně
 • vat - DPH (v procentech)
 • already_paid - byla už faktura uhrazená? true/false
 • created - datum vystavení
 • comment - komentář
 • constant - konstantní symbol
 • delivery - datum dodání
 • due - datum splatnosti
 • currency - měna, ve které je faktura vystavená. Možnosti: EUR, USD, GBP, HUF, CZK, PLN, CHF, RUB
 • payment_type - Způsob úhrady, číselník hodnot
 • specific - specifický symbol
 • type - typ faktury. Možnosti: invoice - přijatá faktura, bill - pokladní blok, internal - interní doklad, contribution - odvody
 • variable - variabilní symbol
 • taxable_supply - Datum uplatnění DPH
 • document_number - Číslo dokladu. Například číslo došlé faktury, číslo pokladního bloku a podobně.
 • expense_category_id - ID příslušné kategorie. Seznam všech kategorií je možné získat pomocí funkce getExpenseCategories().

23. setInvoice

Nastaví hodnoty pro fakturu

Parametry:
 • $key mixed povinné. Může být string nebo pole. Pokud je string, nastaví se konkrétní hodnota v $data['Invoice'][$key]. Pokud je pole, nastaví se více hodnot najednou.
 • $value mixed nepovinné. Pokud je $key string, hodnota $value se nastaví v $data['Invoice'][$key]. Pokud je $key pole, $value se ignoruje.

Příklad použití:

$api->setInvoice('name', 'nazov faktury');
$api->setInvoice(array(
 'name' => 'nazov faktury',
 'variable' => '123456',
 'constant' => '0308',
 'bank_accounts' => array(
 	array(
 		'bank_name' => 'MyBank',
 		'account' => '012345678',
 		'bank_code' => '1234',
 		'iban' => 'SK0000000000000000',
 		'swift' => '12345',
 	)
 )
));

Seznam možných vlastností faktury

 • already_paid - byla už faktura uhrazená? true/false
 • cash_register_id - int nepovinné. ID pokladny do které bude evidovaná platba (v případě EET pokladny bude tato úhrada zaevidována do EET)
 • created - datum vystavení
 • comment - komentář
 • constant - konstantný symbol
 • delivery - Zdanitelné plnění
 • delivery_type - spůsob dodání, číselník hodnot
 • deposit - uhrazená záloha
 • discount - sleva v %
 • discount_total - nominální sleva, použije se pouze pokud není nastavena vlastnost discount
 • due - datum splatnosti
 • estimate_id - ID cenové nabídky, na základě které je faktura vystavená
 • header_comment - Text nad položkami faktury
 • internal_comment - Interní poznámka, nezobrazuje se klientovi
 • invoice_currency - měna, ve ktoré je faktura vystavená. Možnosti: EUR, USD, GBP, HUF, CZK, PLN, CHF, RUB
 • invoice_no_formatted - číslo faktury
 • issued_by - fakturu vystavil jméno
 • issued_by_phone - fakturu vystavil telefon
 • issued_by_email - fakturu vystavil e-mail
 • issued_by_web - webová stránka zobrazená na faktuře
 • name - název faktury
 • payment_type - Způsob úhrady, číselník hodnot
 • proforma_id - ID proforma faktury, na základě ktoré se vystavuje ostrá faktura. Ostrá faktura tak přebere údaje o uhrazené záloze
 • parent_id - ID faktury, ke které chcete vystavit dobropis (opravný daňový doklad)
 • rounding - Způsob zaokrouhlování DPH. 'document' => za celý dokument, 'item' => po položkách (předvolená hodnota)
 • specific - specifický symbol
 • sequence_id - ID číselníku, seznam číselníků je možné získat metodou getSequences
 • type - typ faktury. Možnosti: regular - běžná faktura, proforma - zálohová faktura, cancel - dobropis, estimate - cenová nabídka, order - přijatá objednávka
 • variable - variabilní symbol (v případě nevyplnění variabilního symbolu se automaticky doplní číslo faktury)
 • bank_accounts - (pole) seznam bankovních účtů (viz příklad výše)
 • order_no - číslo objednávky
 • logo_id - ID loga

24. sendInvoiceEmail

Odešle fakturu emailem

Parametry:
 • $options array, povinné. Príklad použitia:
$api->sendInvoiceEmail(array( 
			'invoice_id' => 123456, // povinné 
			'to' => 'example@example.com', // povinné 
			'cc' => array( 'examplecc@examplecc.com' ), 
			'bcc' => array( 'examplebcc@examplebcc.com' ),
			'pdf_language' => eng, //pokud není nastavený nastaví se automaticky 
			// 'subject' => 'Předmět', // pokud není nastavený subject nastaví se automaticky z e-mailové šablony v nastavení 
			// 'body' => 'Zpráva' // pokud není nastavené body nastaví se automaticky z e-mailové šablony v nastavení 
));

Seznam možných nastavení

 • invoice_id integer, id faktury, kterou chcete odeslat (povinné)
 • to string, na kterou e-mailovou adresu se má faktura odeslat (povinné)
 • cc array, cc
 • bcc array, bcc
 • subject string, předmět
 • body string, tělo zprávy
 • pdf_language string, jazyk dokladu

Seznam možných jazyků pro doklady:

 • 'slo' => slovenština
 • 'cze' => čeština
 • 'eng' => angličtina
 • 'deu' => němčina
 • 'rus' => ruština
 • 'ukr' => ukrajinština
 • 'hun' => maďarština
 • 'pol' => poľština
 • 'rom' => rumunština
 • 'hrv' => chorvatština

25. sendInvoicePost

Odešle fakturu poštou

Parametry:
 • $options array, povinné.

Příklad použití:

$api->sendInvoicePost(array( 
			'invoice_id' => 123456, // povinné 
			/** > POKUD NEJSOU NASTAVEÉ VYTÁHNOU SE Z FAKTURY < *
			****************************************************** 
			'delivery_address' => 'Adresa 123', 
			'delivery_city' => 'Město', 
			'delivery_state' => 'Česká republika' 
			******************************************************/ 
));

Seznam možných nastavení invoice_id integer, id faktury, kterou chcete odeslat (povinné)

26. stockItemEdit

Aktualizuje skladovou položku

Parametry:
 • $item array, povinné.

Příklad použití:

$api->stockItemEdit(array( 
			'stock_item_id' => 123456, // povinné 
			'name' => '*New stock item name', // nový název skladové položky 
			'sku' => 'NEWST06K1T3M1D' // nové SKU 
));

Seznam možných nastavení

 • id integer, id skladové položky
 • name string, název skladové položky
 • description string, popis skladové položky
 • sku string, skladové číslo
 • unit_price integer, jednotková cena bez DPH
 • vat integer, DPH v procentech
 • stock integer, počet kusů na skladu. Pokud se vynechá nebude se sledovat stav zásob.
 • unit string, jednotka např. ks, mm, m2, dm3, l.

27. addStockItem

Přidá skladovou položku

Parametry:
 • $item array, povinné.

Příklad použití:

$api->addStockItem(array( 
			'name' => 'Stock item example', // název skladové položky 
			'description' => 'Stock item description', 
			'sku' => 'SKU12345REF', // skladové číslo 
			'unit_price' => 10, // jednotková cena bez DPH 
			'vat' => 20, // DPH v procentech 
			'stock' => 100 // počet kusů na skladu, pokud není definované nebudou se sledovat pohyby 
));

Seznam možných nastavení

 • name string, název skladové položky
 • description string, popis skladové položky
 • sku string, skladové číslo
 • unit_price integer, jednotková cena bez DPH
 • vat integer, DPH v procentech
 • stock integer, počet kusů na skladu. Pokud se vynechá nebude se sledovat stav zásob.
 • unit string, jednotka např. ks, mm, m2, dm3, l.

28. addStockMovement

Přidá pohyb na skladě

Parametry:
 • $item array, povinné.

Příklad použití:

$api->addStockMovement(array( 
			'stock_item_id' => 0, // id skladové položky 
			'name' => 'Stock item example', // název skladové položky 
			'description' => 'Stock item description', 
			'sku' => 'SKU12345REF', // skladové číslo 
			'unit_price' => 10, // jednotková cena bez DPH 
			'vat' => 20, // DPH v procentech 
			'stock' => 100 // počet kusů na skladu, pokud není definovaný nebudou se sledovat pohyby 
));

Seznam možných nastavení

 • stock_item_id iteger, id skladové položky, ke které chceme přidat pohyb
 • quantity integer, pohyb - záporné číslo je výdaj, kladné příjem
 • note string, popis pohybu
 • created date 'YEAR-MONTH-DAY' format, datum

29. setClient

Nastaví hodnoty pro klienta

Parametry:

Shodné se setInvoice

Seznam možných vlastností klienta

 • address - adresa
 • bank_account - bankovní účet
 • city - město
 • comment - komentář
 • country_id - ID země, číselník zemí je možné získat metodou getCountries
 • country_iso_id ISO 3166-1 (Alpha-2) kód země
 • country - vlastní název země
 • delivery_address - dodací adresa
 • delivery_city - dodací město
 • delivery_country - vlastní dodací země
 • delivery_country_id - ID dodací země
 • delivery_country_iso_id ISO 3166-1 (Alpha-2) kód země
 • delivery_name - název klienta pro dodání
 • delivery_zip - dodací PSČ
 • dic - DIČ
 • email - e-mail
 • fax - fax
 • ic_dph - IČ DPH
 • ico - IČ
 • name - název klienta
 • phone - telefon
 • delivery_phone - telefonní číslo pro dodání
 • zip - PSČ
 • match_address (boolean) - pokud je tento parameter nastavený, do hledaní klienta vstupuje i adresa.
 • update_addressbook (boolean) - při vystavení faktury aktualizuje údaje klienta

V případě zahraničního klienta je potřebné správně vyplnit country_id. Když country_id zůstane prázdné, použije se předdefinovaná hodnota pro Českou republiku. Na zjištění country_id konkrétní krajiny použijte funkci getCountries().

30. stockItems

Vrátí seznam skladových položek

Parametry:
 • $params pole povinné. Parametry pro filtrování a stránkování.
 • $list_info bool nepovinné. Určuje, jestli vrácené data budou obsahovat i údaje o seznamu (celkový počet položek, počet stránek...)
možné parametry pro filtrování:
array( 
	'page' => 1, //Stránka 
	'per_page' => 10, //Počet položek na stránku 
	'price_from' => 0, //Cena od 
	'price_to' => 0, //Cena do
	'sku' => '', // Unikátní číslo skladové položky pomůže položku jednoduše identifikovat
	'search' => '', //Hledaný výraz. Prohledáva všechny pole. 
)

Formát vrácených dat { "itemCount": 67, "pageCount": 7, "perPage": 10, "page": 1, "items": [{ "StockItem": {...}, }, ...] }

31. stockItem

Vrátí detail skladové položky

Parametry:
 • $stock_item_id int povinné. Získané z StockItem->id.

32. addContactPerson($data)

Přidá novou kontaktní osobu ke stávajícímu klientovi. Návratová hodnota je objekt (JSON). Pokud operace proběhla bez problémů je nastaven atribut status na hodnotu (string) 'SUCCESS'.

$result = $api->addContactPerson(array(
  		'client_id' => ID_KLIENTA, // ID existujuceho klienta
  		'name' => 'Contact Person', // Nazov kotaktnej osoby
  		'email' => 'email@example.com' // Email pre kontaktnu osobu
));
if ($result->status === 'SUCCESS')
  ...;

33. getLogos()

Vrátí detaily všech log. Návratová hodnota je objekt (JSON).

34. getExpenseCategories()

Vrátí seznam všech kategorií nákladů. Návratová hodnota je objekt (JSON).

35. setInvoiceSettings($settings)

nastaví vlastnosti pri zobrazovaní faktúry

Parametre
 • $settings array, povinné. Zoznam možných vlastností faktúry:
 • language string, nastaví jazyk faktúry.
 • signature boolean, zobrazovať podpis.
 • payment_info boolean, zobrazovať informáciu o úhrade.
 • online_payment boolean, zobrazovať online platby.
 • bysquare boolean, zobrazovať pay by square
 • paypal boolean, zobrazovať PayPal

36. setInvoiceExtras($extras)

rozžírené parametry faktury

Parametre
 • $extras array, povinné. Zoznam možných parametrov:
 • pickup_point_id int ID odběrného místa pro Zásilkovňu

37. cashRegister($cash_register_id)

Vrátí detail pokladny včetne pohybů

Parametre
 • cash_register_id int ID pokladny

38. sendSMS($data)

Odešle SMS.

Parametre
 • $data array, povinné.

Zoznam možných parametrov:

 • $invoice_id int, povinné. ID faktury
 • $text string, povinné Text SMS.
 • $phone string, pokud není zadané tel. číslo použije se tel. číslo klienta z faktury

39. setMyData

Nastaví hodnoty pro údaje dodavatele na faktuře

Parametre
 • $key mixed povinné. Může být string nebo pole. Pokud je string, nastaví se konkrétní hodnota v $data['MyData'][$key]. Pokud je pole, nastaví se více hodnot najednou.
 • $value mixed nepovinné. Pokud je $key string, hodnota $value se nastaví v $data['MyData'][$key]. Pokud je $key pole, $value se ignoruje.

Příklad použití:

$api->setMyData('ic_dph', 'SK1234567890');
$api->setMyData(array(
	'company_name' => 'Testovacia firma',
	'ic_dph' => 'SK1234567890',
	'country_id' => '57'
));

Seznam možných úprav v údajích dodavatele:

 • country_id - ID země, číselník zemí je možné získat metodou getCountries
 • company_name - Název společnosti
 • dic - DIČ
 • ic_dph - IČ DPH
 • business_register - Zápis v obchodním rejstříku
 • address - Adresa společnosti - ulice a číslo
 • city - Adresa společnosti - město
 • zip - Adresa společnosti - PSČ
 • update_profile - Boolean hodnota. Pokud se pošle s hodnotou true, aktualizují se i údaje v profilu. Pokud se pošle s hodnotou false nebo nepošle vůbec, údaje se změní jen na faktuře, ale profilové údaje zůstanou nezměněny.

40. getInvoiceDetails($ids)

vrátí detaily faktur

Parametre
 • $ids array, limit 100

Příklad použití:

$api->getInvoiceDetails(array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8));

41. getUserCompaniesData($getAllCompanies)

Vrátí údaje o firmě, do které jste momentálně přihlášen, případně o všech firmách, ke kterým má účet přístup.

Parametre
 • $getAllCompanies bool nepovinné. Pokud je parametr true, vrací údaje o všech firmách, ke kterým má účet přístup. Default je false - vrátí údaje pouze o firmě, ve které je účet momentálně přihlášen.

Příklad použití:

$api->getUserCompaniesData();
$api->getUserCompaniesData(true);

Autorizace

Pro přihlášení se do API je potřebný e-mail, na který je účet zaregistrovaný a API Token, který je možné nalézt v Nástroje > API. Samotná autorizace se vykonáva pomocí hlavičky "Authorization", která má nasledující tvar:

"Authorization: SFAPI email=EMAIL&apikey=APITOKEN&company_id=COMPANYID"

company_id je nepovinný údaj, uvádí se pouze v případě, že máte pod vaším emailů vytvořených více společností a potřebujete určit, se kterou chcete pracovat

Tuto hlavičku musí obsahovat každý request na SF API!

Vystavení faktury

Pokud se Vám nelíbí náš SF API klient a chcete si faktury vystavovat po svém: Endpoint pro vystavání faktury se nachází na adrese https://moje.superfaktura.cz/invoices/create Data pro vystavení faktury jsou očekávána ve formátu JSON v $POST['data'] v nasledující formě:

$data = array( 
	'Invoice' => array( //všechny položky jsou nepovinné, v připadě že nejsou uvedené, budu doplněné automaticky 
				'name' => 'název faktury', 
				'variable' => '123456', 
				'constant' => '0308', 
				'specific' => '2015', 
				//specifický symbol 
				'already_paid' => true, // byla už faktura uhrazena? 
				'invoice_no_formatted' => '2015001', //pokud není uvedené, SF ho doplní podle číselníku
				'created' => '2015-12-28', //datum vystavení 
				'delivery' => '2015-12-28', //datum dodaní 
				'due' => '2015-12-28', //datum splatnosti 
				'comment' => 'komentář', 
	), 
	'Client' => array( 
				'name' => 'Tomáš Janák', 
				'ico' => '12345678', 
				'dic' => '12345678', 
				'ic_dph' => 'CZ12345678', 
				'email' => 'info@superfaktura.cz', 
				'address' => 'adresa', 
				'city' => 'město', 
				'zip' => 'psč', 
				'phone' => 'telefon', 
	), 
	'InvoiceItem' => array( array( 
					'name' => 'Superfaktura.cz', 
					'description' => 'Předplatné', 
					'quantity' => 1, 
					'unit' => 'ks', 
					'unit_price' => 150.83, 
					'tax' => 21 
				), 
				array( 
					'name' => 'Druhá položka', 
					'description' => '', 
					'quantity' => 10, 
					'unit' => 'ks', 
					'unit_price' => 5, 
					'tax' => 15 
				) 
	) ); 
// Samotný request s použitím např. Requests knihovna potom může vypadat následovně:
Requests::register_autoloader(); 
$response = Requests::post('https://moje.superfaktura.cz/invoices/create', 
		$headers, 
		array('data' => json_encode($data)) 
); 
$response_data = json_decode($response->body, true); 
// výsledkem tohto volání je JSON odpověď v nasledující formě 
$response_data = array( 
			'error' => 0, 
			'error_message' => 'Chybová hláška', 
			'data' => array(), 
);

V případě, pokud došlo k chybě, bude error = 1 a error_message bude obsahovat popis chyby, která nastala. V případě, že chyb nastalo více, bude error_message obsahovat pole s chybovými hláškami.

Pokud byla faktura úspešně vytvořená, bude v klíči data uložené kompletní informace o vytvořené faktuře.

PDF faktury

Po vytvoření faktury je možné stáhnut její PDF na adrese

https://moje.superfaktura.cz/invoices/pdf/ID_FAKTURY/token:TOKEN

kde ID FAKTURY se nachází v $data['Invoice']['id'] a token v $data['Invoice']['token'].

Zaevidovanie EET pohybu

Pro správné zaevidování platby do EET je potřebné mít vytvořenou EET pokladnu s platným certifikátem a odpovídajícím ID provozovny. Pohyb můžeme zaevidovat dvěma způsoby, při obou je nutné znát ID EET pokladny vytvořené v SuperFaktuře.

 • Při vytváření faktury je nutné do setInvoice nastavit already_paid (což rozhoduje o tom, zda se faktura vystaví jako uhrazená, nebo neuhrazená) na true, dále je nutné nastavit cash_register_id (ID EET pokladny) s odpovídající měnou faktury
$api->setInvoice(array(
 'type' => "regular",
 'already_paid' => true,
 'cash_register_id' => 879
));
$api->payInvoice(1459738, null, 'CZK', null, 'transfer', 879);