Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
176 lines (175 sloc) 4.18 KB
vi:
date:
abbr_day_names:
- Chủ nhật
- Thứ hai
- Thứ ba
- Thứ tư
- Thứ năm
- Thứ sáu
- Thứ bảy
abbr_month_names:
-
- Tháng một
- Tháng hai
- Tháng ba
- Tháng tư
- Tháng năm
- Tháng sáu
- Tháng bảy
- Tháng tám
- Tháng chín
- Tháng mười
- Tháng mười một
- Tháng mười hai
day_names:
- Chủ nhật
- Thứ hai
- Thứ ba
- Thứ tư
- Thứ năm
- Thứ sáu
- Thứ bảy
formats:
default: ! '%d-%m-%Y'
long: ! '%d %B, %Y'
short: ! '%d %b'
month_names:
-
- Tháng một
- Tháng hai
- Tháng ba
- Tháng tư
- Tháng năm
- Tháng sáu
- Tháng bảy
- Tháng tám
- Tháng chín
- Tháng mười
- Tháng mười một
- Tháng mười hai
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: khoảng 1 giờ
other: khoảng %{count} giờ
about_x_months:
one: khoảng 1 tháng
other: khoảng %{count} tháng
about_x_years:
one: khoảng 1 năm
other: khoảng %{count} năm
half_a_minute: 30 giây
less_than_x_minutes:
one: chưa tới 1 phút
other: chưa tới %{count} phút
less_than_x_seconds:
one: chưa tới 1 giây
other: chưa tới %{count} giây
over_x_years:
one: hơn 1 năm
other: hơn %{count} năm
x_days:
one: 1 ngày
other: ! '%{count} ngày'
x_minutes:
one: 1 phút
other: ! '%{count} phút'
x_months:
one: 1 tháng
other: ! '%{count} tháng'
x_seconds:
one: 1 giây
other: ! '%{count} giây'
prompts:
day: Ngày
hour: Giờ
minute: Phút
month: Tháng
second: Giây
year: Năm
errors:
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: phải được đồng ý
blank: không thể để trắng
confirmation: không khớp với xác nhận
empty: không thể rỗng
equal_to: phải bằng %{count}
even: phải là số lẻ
exclusion: đã được giành trước
greater_than: phải lớn hơn %{count}
greater_than_or_equal_to: phải lớn hơn hoặc bằng %{count}
inclusion: không có trong danh sách
invalid: không hợp lệ
less_than: phải nhỏ hơn %{count}
less_than_or_equal_to: phải nhỏ hơn hoặc bằng %{count}
not_a_number: không phải là số
odd: phải là số chẵn
taken: đã có
too_long: quá dài (tối đa %{count} ký tự)
too_short: quá ngắn (tối thiểu %{count} ký tự)
wrong_length: độ dài không đúng (phải là %{count} ký tự)
template:
body: ! 'Có lỗi với các mục sau:'
header:
one: 1 lỗi ngăn không cho lưu %{model} này
other: ! '%{count} lỗi ngăn không cho lưu %{model} này'
number:
currency:
format:
delimiter: .
format: ! '%n %u'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: đồng
format:
delimiter: .
precision: 3
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte:
one: Byte
other: Byte
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ', và '
two_words_connector: ! ''
words_connector: ! ', '
time:
am: sáng
formats:
default: ! '%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z'
long: ! '%d %B, %Y %H:%M'
short: ! '%d %b %H:%M'
pm: chiều
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.