Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
237 lines (217 sloc) 6.77 KB
# Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)
# by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)
# edit by Ivan Stana (stiipa@centrum.sk)
"sk":
# Date
date:
formats:
default: "%d.%m.%Y"
short: "%d %b"
long: "%d. %B %Y"
day_names:
- Nedeľa
- Pondelok
- Utorok
- Streda
- Štvrtok
- Piatok
- Sobota
abbr_day_names:
- Ne
- Po
- Ut
- St
- Št
- Pi
- So
month_names:
- ~
- Január
- Február
- Marec
- Apríl
- Máj
- Jún
- Júl
- August
- September
- Október
- November
- December
abbr_month_names:
- ~
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- Máj
- Jún
- Júl
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dec
order:
- :day
- :month
- :year
# Time
time:
formats:
default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
short: "%d.%m. %H:%M"
long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
am: "dopoludnia"
pm: "popoludní"
# ActiveSupport
support:
array:
words_connector: ", "
two_words_connector: " a "
last_word_connector: " a "
select:
prompt: "Prosím vyberte si"
# Numbers
number:
format:
precision: 3
separator: ","
delimiter: " "
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
currency:
format:
unit: ""
precision: 2
format: "%n %u"
separator: ","
delimiter: " "
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
percentage:
format:
delimiter: " "
precision:
format:
delimiter: ""
human:
format:
precision: 1
delimiter: ""
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
other: "B"
one: "B"
kb: "KB"
mb: "MB"
gb: "GB"
tb: "TB"
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
unit: ""
thousand: Tisíc
million: Milión
billion: Miliarda
trillion: Bilión
quadrillion: Biliarda
# Distance of time ... helper
datetime:
prompts:
second: "Sekunda"
minute: "Minúta"
hour: "Hodina"
day: "Deň"
month: "Mesiac"
year: "Rok"
distance_in_words:
half_a_minute: 'pol minútou'
less_than_x_seconds:
one: 'asi pred sekundou'
other: 'asi pred %{count} sekundami'
x_seconds:
one: 'sekundou'
other: '%{count} sekundami'
less_than_x_minutes:
one: 'pred necelou minútou'
other: 'pred ani nie %{count} minútami'
x_minutes:
one: 'minútou'
other: '%{count} minútami'
about_x_hours:
one: 'asi hodinou'
other: 'asi %{count} hodinami'
x_days:
one: '24 hodinami'
other: '%{count} dňami'
about_x_months:
one: 'asi mesiacom'
other: 'asi %{count} mesiacmi'
x_months:
one: 'mesiacom'
other: '%{count} mesiacmi'
about_x_years:
one: 'asi rokom'
other: 'asi %{count} rokmi'
over_x_years:
one: 'pred viac ako rokom'
other: 'viac ako %{count} rokmi'
almost_x_years:
one: "takmer pred rokom"
other: "takmer pred %{count} rokmi"
helpers:
select:
prompt: "Prosím vyberte si"
submit:
create: 'Vytvoriť %{model}'
update: 'Aktualizovať %{model}'
submit: 'Uložiť %{model}'
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages: &errors_messages
inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"
exclusion: "je vyhradené pre iný účel"
invalid: "nie je platná hodnota"
confirmation: "nebolo potvrdené"
accepted: "musí byť potvrdené"
empty: "nesmie byť prázdny/e"
blank: "je povinná položka"
too_long: "je príliš dlhá/ý (max. %{count} znakov)"
too_short: "je príliš krátky/a (min. %{count} znakov)"
wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa %{count} znakov)"
taken: "sa už nachádza v databáze"
not_a_number: "nie je číslo"
not_an_integer: "musí byť celé číslo"
greater_than: "musí byť väčšie ako %{count}"
greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovné %{count}"
equal_to: "sa musí rovnať %{count}"
less_than: "musí byť menšie ako %{count}"
less_than_or_equal_to: "musí byť menšie alebo rovné %{count}"
odd: "musí byť nepárne číslo"
even: "musí byť párne číslo"
# ActiveRecord validation messages
activerecord:
errors:
template:
header:
one: "Objekt %{model} nebol uložený. Vyskytla sa 1 chyba"
other: "Objekt %{model} nebol uložený. Vyskytlo sa %{count} chýb"
body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"
messages:
taken: "ste už použili"
record_invalid: "Validácia neúspešná: %{errors}"
<<: *errors_messages
full_messages:
format: "%{attribute} %{message}"
activemodel:
errors:
template:
header:
one: "Pri ukladaní objektu %{model} došlo k chybám a nebolo ho možné uložiť"
other: "Pri ukladaní objektu %{model} došlo k %{count} chybám a nebolo ho možné uložiť"
body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.