Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 5a7b8409e3
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

148 lines (140 sloc) 5.371 kB
# Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.
# See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.
# Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)
# by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)
sk:
# ActiveSupport
support:
array:
words_connector: ', '
two_words_connector: ' a '
last_word_connector: ' a '
select:
prompt: 'Prosím vyberte si.'
# Date
date:
formats:
default: "%d.%m.%Y"
short: "%d %b"
long: "%d. %B %Y"
day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
order: [:day, :month, :year]
# Time
time:
formats:
default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
short: "%d.%m. %H:%M"
long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
am: 'dopoludnia'
pm: 'popoludní'
# Numbers
number:
format:
precision: 3
separator: '.'
delimiter: ','
currency:
format:
unit: ''
precision: 2
format: '%n %u'
separator: ","
delimiter: " "
human:
format:
precision: 1
delimiter: ''
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
other: "B"
one: "B"
kb: "KB"
mb: "MB"
gb: "GB"
tb: "TB"
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
# Distance of time ... helper
datetime:
prompts:
second: "Sekunda"
minute: "Minúta"
hour: "Hodina"
day: "Deň"
month: "Mesiac"
year: "Rok"
distance_in_words:
half_a_minute: 'pol minutou'
less_than_x_seconds:
one: 'asi pred sekundou'
other: 'asi pred %{count} sekundami'
x_seconds:
one: 'sekundou'
other: '%{count} sekundami'
less_than_x_minutes:
one: 'pred necelou minútou'
other: 'pred ani nie %{count} minútami'
x_minutes:
one: 'minútou'
other: '%{count} minútami'
about_x_hours:
one: 'asi hodinou'
other: 'asi %{count} hodinami'
x_days:
one: '24 hodinami'
other: '%{count} dňami'
about_x_months:
one: 'asi mesiacom'
other: 'asi %{count} mesiacmi'
x_months:
one: 'mesiacom'
other: '%{count} mesiacmi'
about_x_years:
one: 'asi rokom'
other: 'asi %{count} rokmi'
over_x_years:
one: 'pred viac ako rokom'
other: 'viac ako %{count} rokmi'
almost_x_years:
one: "takmer rokom"
other: "takmer %{count} rokmi"
# ActiveRecord validation messages
activerecord:
errors:
messages:
inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"
exclusion: "je vyhradené pre iný účel"
invalid: "nie je platná hodnota"
confirmation: "nebolo potvrdené"
accepted: "musí byť potvrdené"
empty: "nesmie byť prázdný/é"
blank: "je povinná položka"
too_long: "je príliš dlhá/ý (max. %{count} znakov)"
too_short: "je príliš krátký/á (min. %{count} znakov)"
wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa %{count} znakov)"
taken: "sa už nachádza v databáze"
not_a_number: "nie je číslo"
greater_than: "musí byť väčšíe ako %{count}"
greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako %{count}"
equal_to: "sa musí rovnať %{count}"
less_than: "musí byť menšie ako %{count}"
less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako %{count}"
odd: "musí byť nepárne číslo"
even: "musí byť párne číslo"
record_invalid: "Validácia neuspešná: %{errors}"
activemodel:
errors:
template:
header:
one: "Pri ukladaní objektu %{model} došlo k chybám a nebolo možné objekt uložiť"
other: "Pri ukladaní objektu %{model} došlo ku %{count} chybe/ám a nebolo možné objekt uložiť"
body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.