Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: cbfb3ef3e6
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

200 lines (199 sloc) 4.734 kB
ca:
date:
abbr_day_names:
- Dg
- Dl
- Dm
- Dc
- Dj
- Dv
- Ds
abbr_month_names:
- ~,
- Gen
- Feb
- Mar
- Abr
- Mai
- Jun
- Jul
- Ago
- Set
- Oct
- Nov
- Des
day_names:
- Diumenge
- Dilluns
- Dimarts
- Dimecres
- Dijous
- Divendres
- Dissabte
formats:
default: ! '%d-%m-%Y'
long: ! '%d de %B de %Y'
short: ! '%d de %b'
month_names:
-
- Gener
- Febrer
- Març
- Abril
- Maig
- Juny
- Juliol
- Agost
- Setembre
- Octubre
- Novembre
- Desembre
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: aproximadament 1 hora
other: aproximadament %{count} hores
about_x_months:
one: aproximadament 1 mes
other: aproximadament %{count} mesos
about_x_years:
one: aproximadament 1 any
other: aproximadament %{count} anys
almost_x_years:
one: casi 1 any
other: casi %{count} anys
half_a_minute: mig minut
less_than_x_minutes:
one: menys d'1 minut
other: menys de %{count} minuts
less_than_x_seconds:
one: menys d'1 segon
other: menys de %{count} segons
over_x_years:
one: més d'1 any
other: més de %{count} anys
x_days:
one: 1 dia
other: ! '%{count} dies'
x_minutes:
one: 1 minut
other: ! '%{count} minuts'
x_months:
one: 1 mes
other: ! '%{count} mesos'
x_seconds:
one: 1 segon
other: ! '%{count} segons'
prompts:
day: Dia
hour: Hora
minute: Minut
month: Mes
second: Segun
year: Any
errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: ha de ser acceptat
blank: no pot estar en blanc
confirmation: no coincideix
empty: no pot estar buit
equal_to: ha de ser igual a %{count}
even: ha de ser parell
exclusion: està reservat
greater_than: ha de ser més gran que %{count}
greater_than_or_equal_to: ha de ser més gran o igual a %{count}
inclusion: no està inclós a la llista
invalid: no és vàlid
less_than: ha de ser menor que %{count}
less_than_or_equal_to: ha de ser menor o igual a %{count}
not_a_number: no és un número
not_an_integer: ha de ser un enter
odd: ha de ser imparell
record_invalid: ! 'La validació ha fallat: %{errors}'
taken: no està disponible
too_long: és massa llarg (%{count} caràcters màxim)
too_short: és massa curt (%{count} caràcters mínim)
wrong_length: no té la longitud correcte (%{count} caràcters exactament)
template:
body: ! 'Hi ha hagut problemes amb els següents camps:'
header:
one: No s'ha pogut desar aquest/a %{model} perquè hi ha 1 error
other: No s'ha pogut desar aquest/a %{model} perquè hi ha hagut %{count} errors
helpers:
select:
prompt: Si us plau tria
submit:
create: Crear %{model}
submit: Guardar %{model}
update: Actualizar %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: .
format: ! '%n %u'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit:
format:
delimiter: .
precision: 3
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
billion: Bilió
million: Milió
quadrillion: Quatrilió
thousand: Mil
trillion: Trilió
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ', i '
two_words_connector: ! ' i '
words_connector: ! ', '
time:
am: am
formats:
default: ! '%A, %d de %B de %Y %H:%M:%S %z'
long: ! '%d de %B de %Y %H:%M'
short: ! '%d de %b %H:%M'
pm: pm
# remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.