Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: d3e7b52ace
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

231 lines (211 sloc) 5.618 kB
# Filipino (Tagalog) translations for Rails
# by Patrick CHEW (pchew@change.org)
# contributors:
# - Patrick CHEW - https://github.com/pchew-change (pchew@change.org)
# - Jose BUSTAMANTE - (josebust@cisco.com)
# Corrected by Christine Roque : christine@change.org
# Additional correction by: https://github.com/Lioness8257
"tl":
date:
formats:
default: "%d/%m/%Y"
short: ika-%d ng %b
long: ika-%d ng %B, %Y
day_names:
- Linggo
- Lunes
- Martes
- Miyerkules
- Huwebes
- Biyernes
- Sabado
abbr_day_names:
- Lin
- Lun
- Mar
- Miy
- Huw
- Biy
- Sab
month_names:
- ~
- Enero
- Pebrero
- Marso
- Abril
- Mayo
- Hunyo
- Hulyo
- Agosto
- Setyembre
- Oktubre
- Nobyembre
- Disyembre
abbr_month_names:
- ~
- Ene
- Peb
- Mar
- Abr
- May
- Hun
- Hul
- Ago
- Set
- Okt
- Nob
- Dis
order:
- :year
- :month
- :day
time:
formats:
default: "%A, ika-%d ng %B ng %Y %H:%M:%S %z"
short: "%d ng %b %H:%M"
long: "ika-%d ng %B ng %Y %H:%M"
am: AM
pm: PM
support:
array:
words_connector: ","
two_words_connector: "at"
last_word_connector: ", at"
number:
format:
separator: "."
delimiter: ","
precision: 3
significant: FALSE
strip_insignificant_zeros: FALSE
currency:
format:
format: "%n %u"
unit: ""
separator: "."
delimiter: ","
precision: 2
significant: FALSE
strip_insignificant_zeros: FALSE
percentage:
format:
delimiter: ""
precision:
format:
delimiter: ""
human:
format:
delimiter: ""
precision: 1
significant: TRUE
strip_insignificant_zeros: TRUE
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
kb: KB
mb: MB
gb: GB
tb: TB
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
unit: ""
thousand: libo
million: milyon
billion: bilyon
trillion: trilyon
quadrillion: kuwadrilyon
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "kalahating minuto"
less_than_x_seconds:
one: mas mababa sa isang segundo
other: "mas mababa sa %{count} segundo"
x_seconds:
one: isang segundo
other: "%{count} segundo"
less_than_x_minutes:
one: mas mababa sa isang minuto
other: "mas mababa sa %{count} minuto"
x_minutes:
one: isang minuto
other: "%{count} minuto"
about_x_hours:
one: humigit-kumulang isang oras
other: "humigit-kumulang %{count} oras"
x_days:
one: isang araw
other: "%{count} araw"
about_x_months:
one: humigit-kumulang isang buwan
other: "humigit-kumulang %{count} buwan"
x_months:
one: isang buwan
other: "%{count} buwang"
about_x_years:
one: humigit-kumulang isang taon
other: "humigit-kumulang %{count} taon"
over_x_years:
one: higit sa isang taon
other: "higit %{count} taon"
almost_x_years:
one: halos isang taon
other: "halos %{count} taon"
prompts:
year: taon
month: buwan
day: araw
hour: oras
minute: minuto
second: segundo
helpers:
select:
prompt: Mangyaring pumili
submit:
create: "lumikha ng %{model}"
update: "i-update ang %{model}"
submit: "isumite ang %{model}"
errors: &errors
format: "%{attribute} %{message}"
messages: &errors_messages
inclusion: ito ay hindi kasama sa listahan
exclusion: ito ay nakalaan
invalid: ito ay hindi wasto
confirmation: ito ay hindi tumutugma ang pagpapatunay
accepted: ito ay dapat na tanggapin
empty: ito ay hindi maaaring walang laman
blank: ito ay hindi maaaring maging katutubo
too_long:
one: "ito ay masyadong mahaba (maximum ay %{count} character)"
other: "ito ay masyadong mahaba (maximum ay %{count} character)"
too_short:
one: "ito ay masyadong maikli (minimum ay %{count} character)"
other: "ito ay masyadong maikli (minimum ay %{count} character)"
wrong_length:
one: ito ay ang maling haba (ito ay dapat %{count} character eksaktong)
other: ito ay ang maling haba (ito ay dapat %{count} character eksaktong)
not_a_number: ito ay hindi isang numero
not_an_integer: dapat na isang integer
greater_than: dapat na mas higit sa %{count}
greater_than_or_equal_to: dapat na mas higit sa o katumbas ng %{count}
equal_to: dapat na katumba sa %{count}
less_than: dapat na mas mababa sa %{count}
less_than_or_equal_to: dapat na mas mababa sa o katumbas ng %{count}
odd: dapat maging kakaibang
even: dapat maging kahit
taken: ay ginagamit
record_invalid: "Nabigo ang pagpapatunay: %{errors}"
template:
header:
one: "hindi maaaring i-save ang %{model} na ito dahil sa isang error"
other: "hindi maaaring i-save ang %{model} na ito dahil sa %{count} error"
body: "May mga problema sa mga sumusunod na patlang:"
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.