Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
200 lines (199 sloc) 4.5 KB
---
ca:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'La validació ha fallat: %{errors}'
date:
abbr_day_names:
- Dg
- Dl
- Dm
- Dc
- Dj
- Dv
- Ds
abbr_month_names:
-
- Gen
- Feb
- Mar
- Abr
- Mai
- Jun
- Jul
- Ago
- Set
- Oct
- Nov
- Des
day_names:
- Diumenge
- Dilluns
- Dimarts
- Dimecres
- Dijous
- Divendres
- Dissabte
formats:
default: "%d-%m-%Y"
long: "%d de %B de %Y"
short: "%d de %b"
month_names:
-
- Gener
- Febrer
- Març
- Abril
- Maig
- Juny
- Juliol
- Agost
- Setembre
- Octubre
- Novembre
- Desembre
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: aproximadament 1 hora
other: aproximadament %{count} hores
about_x_months:
one: aproximadament 1 mes
other: aproximadament %{count} mesos
about_x_years:
one: aproximadament 1 any
other: aproximadament %{count} anys
almost_x_years:
one: quasi 1 any
other: quasi %{count} anys
half_a_minute: mig minut
less_than_x_minutes:
one: menys d'1 minut
other: menys de %{count} minuts
less_than_x_seconds:
one: menys d'1 segon
other: menys de %{count} segons
over_x_years:
one: més d'1 any
other: més de %{count} anys
x_days:
one: 1 dia
other: "%{count} dies"
x_minutes:
one: 1 minut
other: "%{count} minuts"
x_months:
one: 1 mes
other: "%{count} mesos"
x_years:
one: 1 year
other: "%{count} years"
x_seconds:
one: 1 segon
other: "%{count} segons"
prompts:
day: dia
hour: hora
minute: minut
month: mes
second: segon
year: any
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: ha de ser acceptat
blank: no pot estar en blanc
confirmation: no coincideix
empty: no pot estar buit
equal_to: ha de ser igual a %{count}
even: ha de ser parell
exclusion: està reservat
greater_than: ha de ser més gran que %{count}
greater_than_or_equal_to: ha de ser més gran o igual a %{count}
inclusion: no està inclós a la llista
invalid: no és vàlid
less_than: ha de ser menor que %{count}
less_than_or_equal_to: ha de ser menor o igual a %{count}
not_a_number: no és un número
not_an_integer: ha de ser un enter
odd: ha de ser senar
taken: no està disponible
too_long: és massa llarg (%{count} caràcters màxim)
too_short: és massa curt (%{count} caràcters mínim)
wrong_length: no té la longitud correcta (%{count} caràcters exactament)
template:
body: 'Hi ha hagut problemes amb els següents camps:'
header:
one: No s'ha pogut desar aquest/a %{model} perquè hi ha 1 error
other: No s'ha pogut desar aquest/a %{model} perquè hi ha hagut %{count} errors
helpers:
select:
prompt: Si us plau tria
submit:
create: Crear %{model}
submit: Guardar %{model}
update: Actualitzar %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: "."
format: "%n %u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: ""
format:
delimiter: "."
precision: 3
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: mil milions
million: milió
quadrillion: quadrilió
thousand: mil
trillion: trilió
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ", i "
two_words_connector: " i "
words_connector: ", "
time:
am: am
formats:
default: "%A, %d de %B de %Y %H:%M:%S %z"
long: "%d de %B de %Y %H:%M"
short: "%d de %b %H:%M"
pm: pm