Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
173 lines (172 sloc) 3.84 KB
---
gl:
date:
abbr_day_names:
- Dom
- Lun
- Mar
- Mer
- Xov
- Ven
- Sab
abbr_month_names:
-
- Xan
- Feb
- Mar
- Abr
- Mai
- Xuñ
- Xul
- Ago
- Set
- Out
- Nov
- Dec
day_names:
- Domingo
- Luns
- Martes
- Mércores
- Xoves
- Venres
- Sábado
formats:
default: "%e/%m/%Y"
long: "%A %e de %B de %Y"
short: "%e %b"
month_names:
-
- Xaneiro
- Febreiro
- Marzo
- Abril
- Maio
- Xuño
- Xullo
- Agosto
- Setembro
- Outubro
- Novembro
- Decembro
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: aproximadamente unha hora
other: "%{count} horas"
about_x_months:
one: aproximadamente 1 mes
other: "%{count} meses"
about_x_years:
one: aproximadamente 1 ano
other: "%{count} anos"
half_a_minute: medio minuto
less_than_x_minutes:
one: 1 minuto
other: "%{count} minutos"
zero: menos dun minuto
less_than_x_seconds:
few: poucos segundos
one: 1 segundo
other: "%{count} segundos"
zero: menos dun segundo
over_x_years:
one: máis dun ano
other: "%{count} anos"
x_days:
one: 1 día
other: "%{count} días"
x_minutes:
one: 1 minuto
other: "%{count} minuto"
x_months:
one: 1 mes
other: "%{count} meses"
x_seconds:
one: 1 segundo
other: "%{count} segundos"
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: debe ser aceptado
blank: non pode estar en blanco
confirmation: non coincide coa confirmación
empty: non pode estar valeiro
equal_to: debe ser igual a %{count}
even: debe ser impar
exclusion: xa existe
greater_than: debe ser maior que %{count}
greater_than_or_equal_to: debe ser maior ou igual que %{count}
inclusion: non está incluido na lista
invalid: non é válido
less_than: debe ser menor que %{count}
less_than_or_equal_to: debe ser menor ou igual que %{count}
not_a_number: non é un número
odd: debe ser par
taken: non está dispoñible
too_long: é demasiado longo (non máis de %{count} carácteres)
too_short: é demasiado curto (non menos de %{count} carácteres)
wrong_length: non ten a lonxitude correcta (debe ser de %{count} carácteres)
template:
body: 'Atopáronse os seguintes problemas:'
header:
one: 1 erro evitou que se poidese gardar o %{model}
other: "%{count} erros evitaron que se poidese gardar o %{model}"
number:
currency:
format:
delimiter: "."
format: "%n %u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: ""
format:
delimiter: "."
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: " e "
two_words_connector: " e "
words_connector: ", "
time:
am: ''
formats:
default: "%A, %e de %B de %Y ás %H:%M"
long: "%A %e de %B de %Y ás %H:%M"
short: "%e/%m, %H:%M"
pm: ''