Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
206 lines (205 sloc) 7.02 KB
---
ne:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'मान्य भएन: %{errors}'
restrict_dependent_destroy:
has_one: "रेकर्ड मेटाउन सक्दैन किनभने एउटा निर्भर %{record} अवस्थित छ"
has_many: "रेकर्ड मेटाउन सक्दैन किनभने धेरै निर्भर %{record} अवस्थित छन"
date:
abbr_day_names:
- आईत
- सोम
- मंगल
- बुध
- बिही
- शुक्र
- शनि
abbr_month_names:
-
- जन.
- फेब्रु.
- मार्च
- अप्रिल
- मई
- जुन
- जुलाई
- अगष्ट
- सेप्ट.
- अक्टो.
- नोभ.
- डिसे.
day_names:
- आईतबार
- सोमबार
- मंगलबार
- बुधबार
- बिहीबार
- शुक्रबार
- शनिबार
formats:
default: "%Y-%m-%d"
long: "%B %d, %Y"
short: "%b %d"
month_names:
-
- जनवरी
- फेब्रुवरी
- मार्च
- अप्रिल
- मई
- जुन
- जुलाई
- अगष्ट
- सेप्टेम्बार
- अक्टोबर
- नोभेम्बर
- डिसेम्बर
order:
- :year
- :month
- :day
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: लगभग 1 घण्टा
other: लगभग %{count} घण्टा
about_x_months:
one: लगभग 1 महिना
other: लगभग %{count} महिना
about_x_years:
one: लगभग 1 बर्ष
other: लगभग %{count} बर्ष
almost_x_years:
one: झण्डै 1 बर्ष
other: झण्डै %{count} बर्ष
half_a_minute: आधा मिनेट
less_than_x_minutes:
one: 1 मिनेटभन्दा कम्ति
other: "%{count} मिनेटभन्दा कम्ति"
less_than_x_seconds:
one: 1 सेकेण्डभन्दा कम्ति
other: "%{count} सेकेण्डभन्दा कम्ति"
over_x_years:
one: 1 बर्षभन्दा बढी
other: "%{count} बर्षभन्दा बेसी"
x_days:
one: 1 दिन
other: "%{count} दिन"
x_minutes:
one: 1 मिनेट
other: "%{count} मिनेट"
x_months:
one: 1 महिना
other: "%{count} महिना"
x_seconds:
one: 1 सेकेण्ड
other: "%{count} सेकेण्ड"
prompts:
day: दिन
hour: घण्टा
minute: मिनेट
month: महिना
second: सेकेण्ड
year: बर्ष
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: स्वीकार गरिनुपर्नेछ
blank: खाली हुन सक्दैन
confirmation: पुष्टिकरणसँग मेल खाँदैन
empty: रित्तो हुन सक्दैन
equal_to: "%{count} सँग बराबर हुनुपर्नेछ"
even: जोर संख्या हुनुपर्नेछ
exclusion: प्रयोगको लागी संरक्षित छ
greater_than: "%{count} भन्दा बेसी हुनुपर्नेछ"
greater_than_or_equal_to: "%{count} सँग बराबर अथवा बेसी हुनुपर्नेछ"
inclusion: सुचीमा सामेल गरिएको छैन
invalid: अमान्य छ
less_than: "%{count} भन्दा कम हुनुपर्नेछ"
less_than_or_equal_to: "%{count} सँग बराबर अथवा कम हुनुपर्नेछ"
not_a_number: अंक होईन
not_an_integer: पुर्णाकं हुनुपर्नेछ
odd: बिजोर संख्या हुनुपर्नेछ
taken: पहिल्यै प्रयोग गरीएको छ
too_long:
one: धेरै लामो छ (अधिक्तम 1 character हो)
other: धेरै लामो छ (अधिक्तम %{count} characters हो)
too_short:
one: धेरै छोटो छ (न्युनत्तम 1 character हो)
other: धेरै छोटो छ (न्युनत्तम %{count} characters हो)
wrong_length:
one: गलत लम्बाई हो (1 character हुनुपर्नेछ)
other: गलत लम्बाई हो (%{count} characters हुनुपर्नेछ)
template:
body: 'त्यहाँ निम्न क्षेत्रहरुमा समस्या देखियो:'
header:
one: 1 गल्तीले यस %{model} लाई सुरक्षित गर्नबाट रोक्यो
other: "%{count} गल्तीले यस %{model} लाई सुरक्षित गर्नबाट रोक्यो"
helpers:
select:
prompt: कृपया छान्नुहोस्
submit:
create: नयाँ %{model} बनाउ
submit: "%{model} सुरक्षित गर"
update: "%{model} सामयिक बनाउ"
number:
currency:
format:
delimiter: ","
format: "%u%n"
precision: 2
separator: "."
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: "रू"
format:
delimiter: ","
precision: 3
separator: "."
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: अर्ब
million: Million
quadrillion: Quadrillion
thousand: हजार
trillion: Trillion
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
gb: जि.बी.
kb: के.बी.
mb: एम.बी
tb: टि.बी
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ", र "
two_words_connector: ""
words_connector: ", "
time:
am: बिहान
formats:
default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
long: "%B %d, %Y %H:%M"
short: "%d %b %H:%M"
pm: बेलुका