Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
203 lines (202 sloc) 4.86 KB
---
tl:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Nabigo ang pagpapatunay: %{errors}'
date:
formats:
default: "%d/%m/%Y"
short: ika-%d ng %b
long: ika-%d ng %B, %Y
day_names:
- Linggo
- Lunes
- Martes
- Miyerkules
- Huwebes
- Biyernes
- Sabado
abbr_day_names:
- Lin
- Lun
- Mar
- Miy
- Huw
- Biy
- Sab
month_names:
-
- Enero
- Pebrero
- Marso
- Abril
- Mayo
- Hunyo
- Hulyo
- Agosto
- Setyembre
- Oktubre
- Nobyembre
- Disyembre
abbr_month_names:
-
- Ene
- Peb
- Mar
- Abr
- May
- Hun
- Hul
- Ago
- Set
- Okt
- Nob
- Dis
order:
- :year
- :month
- :day
time:
formats:
default: "%A, ika-%d ng %B ng %Y %H:%M:%S %z"
short: "%d ng %b %H:%M"
long: ika-%d ng %B ng %Y %H:%M
am: AM
pm: PM
support:
array:
words_connector: ","
two_words_connector: at
last_word_connector: ", at"
number:
format:
separator: "."
delimiter: ","
precision: 3
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
currency:
format:
format: "%n %u"
unit: ""
separator: "."
delimiter: ","
precision: 2
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
human:
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
kb: KB
mb: MB
gb: GB
tb: TB
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
unit: ''
thousand: libo
million: milyon
billion: bilyon
trillion: trilyon
quadrillion: kuwadrilyon
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: kalahating minuto
less_than_x_seconds:
one: mas mababa sa isang segundo
other: mas mababa sa %{count} segundo
x_seconds:
one: isang segundo
other: "%{count} segundo"
less_than_x_minutes:
one: mas mababa sa isang minuto
other: mas mababa sa %{count} minuto
x_minutes:
one: isang minuto
other: "%{count} minuto"
about_x_hours:
one: humigit-kumulang isang oras
other: humigit-kumulang %{count} oras
x_days:
one: isang araw
other: "%{count} araw"
about_x_months:
one: humigit-kumulang isang buwan
other: humigit-kumulang %{count} buwan
x_months:
one: isang buwan
other: "%{count} buwan"
about_x_years:
one: humigit-kumulang isang taon
other: humigit-kumulang %{count} taon
over_x_years:
one: higit sa isang taon
other: higit %{count} taon
almost_x_years:
one: halos isang taon
other: halos %{count} taon
prompts:
year: taon
month: buwan
day: araw
hour: oras
minute: minuto
second: segundo
helpers:
select:
prompt: Mangyaring pumili
submit:
create: lumikha ng %{model}
update: i-update ang %{model}
submit: isumite ang %{model}
errors:
format: "%{attribute} ay %{message}"
messages:
inclusion: hindi kasama sa listahan
exclusion: nakalaan na
invalid: hindi wasto
confirmation: hindi tumutugma ang pagpapatunay
accepted: dapat na tanggapin
empty: hindi maaaring walang laman
blank: hindi maaaring walang laman
too_long:
one: masyadong mahaba (pinakamadami ay %{count} character)
other: masyadong mahaba (pinakamadami ay %{count} character)
too_short:
one: masyadong maikli (pinakakonti ay %{count} character)
other: masyadong maikli (pinakakonti ay %{count} character)
wrong_length:
one: ang maling haba (ito ay dapat eksaktong %{count} character)
other: ang maling haba (ito ay dapat eksaktong %{count} character)
not_a_number: hindi isang numero
not_an_integer: dapat na isang integer
greater_than: dapat na mas higit sa %{count}
greater_than_or_equal_to: dapat na mas higit sa o katumbas ng %{count}
equal_to: dapat na katumba sa %{count}
less_than: dapat na mas mababa sa %{count}
less_than_or_equal_to: dapat na mas mababa sa o katumbas ng %{count}
odd: dapat maging odd
even: dapat maging even
taken: ginagamit na
template:
header:
one: hindi maaaring i-save ang %{model} na ito dahil sa isang error
other: hindi maaaring i-save ang %{model} na ito dahil sa %{count} error
body: 'May mga problema sa mga sumusunod na patlang:'