Pracovní repozitář svobodných *-českých slovníků.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
en-cs
.travis.yml
README.md

README.md

Free Dictionaries

This is a working repository for contributions into free *-Czech dictionaries. Ready-to-distribute version of dictionaries is on the website Svobodné slovníky.cz.

Contributing

  1. Fork this repository.
  2. Make your modifications in the particular dictionary. Please, keep the format of the dictionary (which is typically found in format.en.md file in the same directory as the dictionary).
  3. Execute the dictionary’s script sort.sh. This ensures that all records are in correct order. Unsorted records fail to pass later automatic check.
  4. Create a Pull Request for your contribution from your repository. Most times it is best to separate your contributions to individual dictionaries into independent commits with appropriate commit messages.

In case of any issues, get in touch via IRC (see our website).


Svobodné slovníky

Toto je pracovní repozitář pro příspěvky do svobodných *-českých slovníků. Distribuovatelná podoba slovníků je na webu Svobodné slovníky.cz.

Jak přispívat

  1. Založte fork.
  2. Proveďte zamýšlenou úpravu v příslušném slovníku. Držte se, prosím, formátu daného slovníku (ten typicky najdete v souboru format.cs.md u slovníku).
  3. Spusťte pro daný slovník skript sort.sh, který zaručí, že záznamy budou vždy ve správném pořadí. Nesetříděné záznamy neprojdou pozdější automatickou kontrolou.
  4. Požádejte o začlenění (Pull Request) svého příspěvku ze svého repozitáře. Zpravidla je nejlepší rozdělovat své příspěvky do jednotlivých slovníků do samostatných commitů s patřičnými commit zprávami.

V případě potíží pište na IRC (vizte web).