Vanuit je app een externe database benaderen via webservices
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
client
database
server
.gitignore
README.md

README.md

Webservices

Vanuit je app een externe database benaderen via webservices, voortgekomen uit het 'Slimme Willy' concept.

MySQL - een database management systeem.

SQL - een programmeertaal om databases uit te vragen.

mysqli - een stel PHP functies om een MySQL database te benaderen.

Zet in de 'server' directory een 'config.php' met de volgende inhoud (vervang de sterretjes door je echte toegangsgegevens):

<?php
$dbserver = "***"; // meestal 'localhost'
$dbuser = "***"; // de naam van de database-gebruiker
$dbpwd = "***"; // het wachtwoord van de database-gebruiker
$dbname = "***"; // de naam van de database