Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Rozwiązywanie problemu plecakowego algorytmem pszczelim
C++ C
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
.dep.inc
.gitignore
BackgroundBee.cpp
BackgroundBee.h
Makefile
Makefile-kodProgramu.mk
README
beesAlgorithm.cpp
beesAlgorithm.h
common.h
element.cpp
element.h
incrementalplot.cpp
incrementalplot.h
knapsackProblem.cpp
knapsackProblem.h
kodProgramu.pro
moc_BackgroundBee.cpp
moc_beesAlgorithm.cpp
moc_incrementalplot.cpp
moc_window.cpp
pszczolki
start.cpp
ui_window.h
window.cpp
window.h
window.ui

README

Uruchamianie programu wymaga bibliotek qt4 oraz qwt-qt4

Kompilacja wymaga tych samych bibliotek w wersjach deweloperskich, oraz narzędzia qmake (opcjonalnie)

qmake (opcjonalnie)
make
./pszczolki

TODO:
Posprzątać, rozdzielić na podkatalogi pliki nagłówkowe, źródłowe i autogenerowane z QT Designera.
Something went wrong with that request. Please try again.