Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
examples
.gitignore
Makefile
README.md
TODO
interpreter.ml
lint.ml
main.ml
printer.ml
wast.ml
wlexer.mll
wparser.mly

README.md

Interpreter języka imperatywnego While

 1. Wywołanie programu
 2. Semantyka
 3. Składnia, lekser, parser
 4. Lint (analiza statyczna programu)
 5. Ściągawka składni

Wywoływanie programu

Kompilowanie poleceniem make, powinno utworzyć plik wlang w bieżącym katalogu.

 • ./wlang interpret <sciezka do pliku> - interpretuje dany kod. Ewentualnie można na koniec dodać opcję --dump, to po wykonaniu programu wyświetli się zawartość "pamięci" po wykonaniu programu.
 • ./wlang ast <sciezka do pliku> - wyświetla AST
 • ./wlang check <sciezka do pliku> - uruchamia linta

Semantyka

Semantyka języka jest taka, jaka była zaprezentowana na wykładzie z programowania M, z dodatkiem argumentów procedur, które były przerabiane na ćwiczeniach.

Składnia

W katalogu examples/ postarałem się zawrzeć wystarczającą ilość przykładów, żeby spokojnie zrozumieć składnię. Na samym końcu tego dokumentu jest ściągawka ze składni. Nie wszystkie przykłady powinny się poprawnie kompilować i wykonywać - niektóre sprawdzają jakąś funkcjonalność leksera, parsera albo linta. Dla wygody, na początku programu jest komentarz z krótkim opisem co dany kod sprawdza i co powinno się pojawić na wyjściu.

Składnia jest też oczywiście opisana przez pliki leksera i parsera.

Zdaję sobie sprawę, że parser ma 2 konflikty shift/reduce w miejscu gdzie zajmujemy się łapaniem wyjątków, ale domyślne zachowanie parsera (reduce) jest takie jakie miało być.

Dodatkowe zalety parsera:

 • potrafi wyrzucać jak najwięcej błędów w kodzie, nie zatrzymuje się na jednym
 • przy wyrzucaniu informacji o błędach, pokazuje w których liniach one są

Lint

To taka rzecz nadprogramowo. Lint przeprowadza bardzo prostą analizę statyczną programu.

Wykrywane problemy

 • użycie niezadeklarowanych zmiennych lub procedur
 • "przesłanianie" zmiennych lub procedur - czyli ostrzeżenie, że deklarujemy zmienną o nazwie, która już jest zajęta przez inną zmienną
 • niepoprawna arność wywoływanych funkcji
 • wyjątki, które mogą być rzucone, a nie są poniżej "ratowane"

Uwagi do Linta

 • przy przesłanianiu, nie zwraca uwagi na inne byty - tzn. jeśli mamy zadeklarowaną procedurę o nazwie p, to przy deklaracji zmiennej p, nie otrzymamy żadnego komunikatu (mój świadomy wybór, że to tak działa, łatwo zmodyfikować)
 • Lint nie zwraca uwagi na wyjątki, które są rzucane bezpośrednio w programie, a nie wewnątrz jakiegoś bloku try. (Tutaj się trochę zagapiłem i po prostu nie chciało mi się tego modyfikować, ponieważ całkiem sporo bym musiał zmieniać i przechowywać cały czas informację o tym, jakie wyjątki w danej chwili mogą być rzucone.)

Ściągawka do składni

Uwagi

 • begin ... end możemy zastąpić inną pojedyńczą instrukcją zakończoną średnikiem, jest to też równoważne { ...}

Instrukcje

 • skip - nie robi nic
 • x := 5 * 7 - przypisuje wartość do zmiennej - zmienna musi być wcześniej zadeklarowana w strefie deklaracji zmiennych jakiegoś bloku
 • write y - wyświetla na wyjściu "y = <wartość y>"
 • read x - czyta z wejścia wartość x'a
 • raise NazwaWyjatku - rzuca wyjątek NazwaWyjatku
 • while x <= y do begin ... end - pętla while
 • call p(), call q(3 * 5) - wywołanie funkcji
 • if x = y then begin ... end else begin ... end - instrukcja warunkowa. else jest obowiązkowe.
 • try { ... } rescue FstExc with { ... } rescue SndExc with { ... } - obsługa wyjątków

Operatory arytmetyczne

Arytmetyka obsługuje dodawanie, mnożenie, odejmowanie, unarny minus oraz oczywiście zmienne, stałe i nawiasowanie. Przykładowe wyrażenie: (-x + 5) * 2 + 9

Operatory logiczne

Wartości true i false, operatory to =, <= (te operatory są aplikowane do liczb) oraz & - koniunkcja i ! - negacja. Ubogo, ale wszystkie wyrażenia logiczne da się zareprezentować.

Bloki

Bloki mogą służyć jako zwykłe konkatenację instrukcji, żeby wywołać więcej niż jedną instrukcję w treści if, while itd., ale również w każdym bloku można zadeklarować dowolną ilość zmiennych i procedur (procedury mogą być rekurencyjne, ale nie ma zaimplementowanej wzajemnej rekursji). Każda zmienna której chcemy użyć, musi być zadeklarowana w jakimś bloku.

Ogólny wzór na bloki:

begin
	[deklaracje zmiennych]
	[deklaracje procedur]
	[instrukcje]
end

Przykładowy blok:

begin
	var x := 5;
	var y := 3 * x;
	proc p() is begin
		skip;
	end
	proc q(a) is begin
		write a;
	end

	write y;
end

Zwróćmy uwagę na brak średników po deklaracji funkcji, oraz na fakt, że przy deklaracji zmiennych możemy korzystać z tych zadeklarowanych wyżej, w tym samym bloku.

You can’t perform that action at this time.