symfony-docs-fr

French translation for Symfony2 documentation

Updated Sep 25, 2016

HTML 3 0

web-symfony-docs

Site web to host the French symfony documentation

Updated Sep 24, 2015

Python 0 0

symfony-cmf-docs-fr

Updated Feb 19, 2014