• French translation for Symfony2 documentation

    C++ 76 348 Updated Sep 25, 2016
  • Site web to host the French symfony documentation

    HTML 4 Updated Sep 24, 2015
  • Python Updated Feb 19, 2014