Skip to content
Permalink
Browse files

bug #34782 [String] inline Latin-ASCII rules (nicolas-grekas)

This PR was merged into the 5.0 branch.

Discussion
----------

[String] inline Latin-ASCII rules

| Q       | A
| ------------- | ---
| Branch?    | 5.0
| Bug fix?   | yes
| New feature? | no
| Deprecations? | no
| Tickets    | Fix #34751
| License    | MIT
| Doc PR    | -

Makes the component a bit more portable.

Commits
-------

976a938 [String] inline Latin-ASCII rules
 • Loading branch information
fabpot committed Dec 7, 2019
2 parents 6b7029b + 976a938 commit b3f513a9a6898083d04d70e013e3795fb64b0ea2
@@ -35,14 +35,20 @@ abstract class AbstractUnicodeString extends AbstractString
public const NFKC = \Normalizer::NFKC;
public const NFKD = \Normalizer::NFKD;

// all ASCII letters sorted by typical frequency of occurrence
private const ASCII = "\x20\x65\x69\x61\x73\x6E\x74\x72\x6F\x6C\x75\x64\x5D\x5B\x63\x6D\x70\x27\x0A\x67\x7C\x68\x76\x2E\x66\x62\x2C\x3A\x3D\x2D\x71\x31\x30\x43\x32\x2A\x79\x78\x29\x28\x4C\x39\x41\x53\x2F\x50\x22\x45\x6A\x4D\x49\x6B\x33\x3E\x35\x54\x3C\x44\x34\x7D\x42\x7B\x38\x46\x77\x52\x36\x37\x55\x47\x4E\x3B\x4A\x7A\x56\x23\x48\x4F\x57\x5F\x26\x21\x4B\x3F\x58\x51\x25\x59\x5C\x09\x5A\x2B\x7E\x5E\x24\x40\x60\x7F\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\x0B\x0C\x0D\x0E\x0F\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1A\x1B\x1C\x1D\x1E\x1F";

// the subset of folded case mappings that is not in lower case mappings
private const FOLD_FROM = ['İ', 'µ', 'ſ', "\xCD\x85", 'ς', 'ϐ', 'ϑ', 'ϕ', 'ϖ', 'ϰ', 'ϱ', 'ϵ', 'ẛ', "\xE1\xBE\xBE", 'ß', 'İ', 'ʼn', 'ǰ', 'ΐ', 'ΰ', 'և', 'ẖ', 'ẗ', 'ẘ', 'ẙ', 'ẚ', 'ẞ', 'ὐ', 'ὒ', 'ὔ', 'ὖ', 'ᾀ', 'ᾁ', 'ᾂ', 'ᾃ', 'ᾄ', 'ᾅ', 'ᾆ', 'ᾇ', 'ᾈ', 'ᾉ', 'ᾊ', 'ᾋ', 'ᾌ', 'ᾍ', 'ᾎ', 'ᾏ', 'ᾐ', 'ᾑ', 'ᾒ', 'ᾓ', 'ᾔ', 'ᾕ', 'ᾖ', 'ᾗ', 'ᾘ', 'ᾙ', 'ᾚ', 'ᾛ', 'ᾜ', 'ᾝ', 'ᾞ', 'ᾟ', 'ᾠ', 'ᾡ', 'ᾢ', 'ᾣ', 'ᾤ', 'ᾥ', 'ᾦ', 'ᾧ', 'ᾨ', 'ᾩ', 'ᾪ', 'ᾫ', 'ᾬ', 'ᾭ', 'ᾮ', 'ᾯ', 'ᾲ', 'ᾳ', 'ᾴ', 'ᾶ', 'ᾷ', 'ᾼ', 'ῂ', 'ῃ', 'ῄ', 'ῆ', 'ῇ', 'ῌ', 'ῒ', 'ΐ', 'ῖ', 'ῗ', 'ῢ', 'ΰ', 'ῤ', 'ῦ', 'ῧ', 'ῲ', 'ῳ', 'ῴ', 'ῶ', 'ῷ', 'ῼ', 'ff', 'fi', 'fl', 'ffi', 'ffl', 'ſt', 'st', 'ﬓ', 'ﬔ', 'ﬕ', 'ﬖ', 'ﬗ'];
private const FOLD_TO = ['i̇', 'μ', 's', 'ι', 'σ', 'β', 'θ', 'φ', 'π', 'κ', 'ρ', 'ε', 'ṡ', 'ι', 'ss', 'i̇', 'ʼn', 'ǰ', 'ΐ', 'ΰ', 'եւ', 'ẖ', 'ẗ', 'ẘ', 'ẙ', 'aʾ', 'ss', 'ὐ', 'ὒ', 'ὔ', 'ὖ', 'ἀι', 'ἁι', 'ἂι', 'ἃι', 'ἄι', 'ἅι', 'ἆι', 'ἇι', 'ἀι', 'ἁι', 'ἂι', 'ἃι', 'ἄι', 'ἅι', 'ἆι', 'ἇι', 'ἠι', 'ἡι', 'ἢι', 'ἣι', 'ἤι', 'ἥι', 'ἦι', 'ἧι', 'ἠι', 'ἡι', 'ἢι', 'ἣι', 'ἤι', 'ἥι', 'ἦι', 'ἧι', 'ὠι', 'ὡι', 'ὢι', 'ὣι', 'ὤι', 'ὥι', 'ὦι', 'ὧι', 'ὠι', 'ὡι', 'ὢι', 'ὣι', 'ὤι', 'ὥι', 'ὦι', 'ὧι', 'ὰι', 'αι', 'άι', 'ᾶ', 'ᾶι', 'αι', 'ὴι', 'ηι', 'ήι', 'ῆ', 'ῆι', 'ηι', 'ῒ', 'ΐ', 'ῖ', 'ῗ', 'ῢ', 'ΰ', 'ῤ', 'ῦ', 'ῧ', 'ὼι', 'ωι', 'ώι', 'ῶ', 'ῶι', 'ωι', 'ff', 'fi', 'fl', 'ffi', 'ffl', 'st', 'st', 'մն', 'մե', 'մի', 'վն', 'մխ'];
private const UPPER_FROM = ['ß', 'ff', 'fi', 'fl', 'ffi', 'ffl', 'ſt', 'st', 'և', 'ﬓ', 'ﬔ', 'ﬕ', 'ﬖ', 'ﬗ', 'ʼn', 'ΐ', 'ΰ', 'ǰ', 'ẖ', 'ẗ', 'ẘ', 'ẙ', 'ẚ', 'ὐ', 'ὒ', 'ὔ', 'ὖ', 'ᾶ', 'ῆ', 'ῒ', 'ΐ', 'ῖ', 'ῗ', 'ῢ', 'ΰ', 'ῤ', 'ῦ', 'ῧ', 'ῶ
'];

// the subset of upper case mappings that map one code point to many code points
private const UPPER_FROM = ['ß', 'ff', 'fi', 'fl', 'ffi', 'ffl', 'ſt', 'st', 'և', 'ﬓ', 'ﬔ', 'ﬕ', 'ﬖ', 'ﬗ', 'ʼn', 'ΐ', 'ΰ', 'ǰ', 'ẖ', 'ẗ', 'ẘ', 'ẙ', 'ẚ', 'ὐ', 'ὒ', 'ὔ', 'ὖ', 'ᾶ', 'ῆ', 'ῒ', 'ΐ', 'ῖ', 'ῗ', 'ῢ', 'ΰ', 'ῤ', 'ῦ', 'ῧ', 'ῶ'];
private const UPPER_TO = ['SS', 'FF', 'FI', 'FL', 'FFI', 'FFL', 'ST', 'ST', 'ԵՒ', 'ՄՆ', 'ՄԵ', 'ՄԻ', 'ՎՆ', 'ՄԽ', 'ʼN', 'Ϊ́', 'Ϋ́', 'J̌', 'H̱', 'T̈', 'W̊', 'Y̊', 'Aʾ', 'Υ̓', 'Υ̓̀', 'Υ̓́', 'Υ̓͂', 'Α͂', 'Η͂', 'Ϊ̀', 'Ϊ́', 'Ι͂', 'Ϊ͂', 'Ϋ̀', 'Ϋ́', 'Ρ̓', 'Υ͂', 'Ϋ͂', 'Ω͂'];
private const TRANSLIT_FROM = ['Ð', 'Ø', 'Þ', 'ð', 'ø', 'þ', 'Đ', 'đ', 'Ħ', 'ħ', 'ı', 'ĸ', 'Ŋ', 'ŋ', 'Ŧ', 'ŧ', 'ƀ', 'Ɓ', 'Ƃ', 'ƃ', 'Ƈ', 'ƈ', 'Ɖ', 'Ɗ', 'Ƌ', 'ƌ', 'Ɛ', 'Ƒ', 'ƒ', 'Ɠ', 'ƕ', 'Ɩ', 'Ɨ', 'Ƙ', 'ƙ', 'ƚ', 'Ɲ', 'ƞ', 'Ƣ', 'ƣ', 'Ƥ', 'ƥ', 'ƫ', 'Ƭ', 'ƭ', 'Ʈ', 'Ʋ', 'Ƴ', 'ƴ', 'Ƶ', 'ƶ', 'Ǥ', 'ǥ', 'ȡ', 'Ȥ', 'ȥ', 'ȴ', 'ȵ', 'ȶ', 'ȷ', 'ȸ', 'ȹ', 'Ⱥ', 'Ȼ', 'ȼ', 'Ƚ', 'Ⱦ', 'ȿ', 'ɀ', 'Ƀ', 'Ʉ', 'Ɇ', 'ɇ', 'Ɉ', 'ɉ', 'Ɍ', 'ɍ', 'Ɏ', 'ɏ', 'ɓ', 'ɕ', 'ɖ', 'ɗ', 'ɛ', 'ɟ', 'ɠ', 'ɡ', 'ɢ', 'ɦ', 'ɧ', 'ɨ', 'ɪ', 'ɫ', 'ɬ', 'ɭ', 'ɱ', 'ɲ', 'ɳ', 'ɴ', 'ɶ', 'ɼ', 'ɽ', 'ɾ', 'ʀ', 'ʂ', 'ʈ', 'ʉ', 'ʋ', 'ʏ', 'ʐ', 'ʑ', 'ʙ', 'ʛ', 'ʜ', 'ʝ', 'ʟ', 'ʠ', 'ʣ', 'ʥ', 'ʦ', 'ʪ', 'ʫ', 'ᴀ', 'ᴁ', 'ᴃ', 'ᴄ', 'ᴅ', 'ᴆ', 'ᴇ', 'ᴊ', 'ᴋ', 'ᴌ', 'ᴍ', 'ᴏ', 'ᴘ', 'ᴛ', 'ᴜ', 'ᴠ', 'ᴡ', 'ᴢ', 'ᵫ', 'ᵬ', 'ᵭ', 'ᵮ', 'ᵯ', 'ᵰ', 'ᵱ', 'ᵲ', 'ᵳ', 'ᵴ', 'ᵵ', 'ᵶ', 'ᵺ', 'ᵻ', 'ᵽ', 'ᵾ', 'ᶀ', 'ᶁ', 'ᶂ', 'ᶃ', 'ᶄ', 'ᶅ', 'ᶆ', 'ᶇ', 'ᶈ', 'ᶉ', 'ᶊ', 'ᶌ', 'ᶍ', 'ᶎ', 'ᶏ', 'ᶑ', 'ᶒ', 'ᶓ', 'ᶖ', 'ᶙ', 'ẜ', 'ẝ', 'ẞ', 'Ỻ', 'ỻ', 'Ỽ', 'ỽ', 'Ỿ', 'ỿ', '₠', '₢', '₣', '₤', '₧', '₹', '℞', '〇', '′', '〝', '〞', '‖', '⁅', '⁆', '⁎', '、', '。', '〈', '〉', '《', '》', '〔', '〕', '〘', '〙', '〚', '〛', '︑', '︒', '︹', '︺', '︽', '︾', '︿', '﹀', '÷', '∥', '⦅', '⦆'];
private const TRANSLIT_TO = ['D', 'O', 'TH', 'd', 'o', 'th', 'D', 'd', 'H', 'h', 'i', 'q', 'N', 'n', 'T', 't', 'b', 'B', 'B', 'b', 'C', 'c', 'D', 'D', 'D', 'd', 'E', 'F', 'f', 'G', 'hv', 'I', 'I', 'K', 'k', 'l', 'N', 'n', 'OI', 'oi', 'P', 'p', 't', 'T', 't', 'T', 'V', 'Y', 'y', 'Z', 'z', 'G', 'g', 'd', 'Z', 'z', 'l', 'n', 't', 'j', 'db', 'qp', 'A', 'C', 'c', 'L', 'T', 's', 'z', 'B', 'U', 'E', 'e', 'J', 'j', 'R', 'r', 'Y', 'y', 'b', 'c', 'd', 'd', 'e', 'j', 'g', 'g', 'G', 'h', 'h', 'i', 'I', 'l', 'l', 'l', 'm', 'n', 'n', 'N', 'OE', 'r', 'r', 'r', 'R', 's', 't', 'u', 'v', 'Y', 'z', 'z', 'B', 'G', 'H', 'j', 'L', 'q', 'dz', 'dz', 'ts', 'ls', 'lz', 'A', 'AE', 'B', 'C', 'D', 'D', 'E', 'J', 'K', 'L', 'M', 'O', 'P', 'T', 'U', 'V', 'W', 'Z', 'ue', 'b', 'd', 'f', 'm', 'n', 'p', 'r', 'r', 's', 't', 'z', 'th', 'I', 'p', 'U', 'b', 'd', 'f', 'g', 'k', 'l', 'm', 'n', 'p', 'r', 's', 'v', 'x', 'z', 'a', 'd', 'e', 'e', 'i', 'u', 's', 's', 'SS', 'LL', 'll', 'V', 'v', 'Y', 'y', 'CE', 'Cr', 'Fr.', 'L.', 'Pts', 'Rs', 'Rx', '0', '\'', '"', '"', '||', '[', ']', '*', ',', '.', '<', '>', '<<', '>>', '[', ']', '[', ']', '[', ']', ',', '.', '[', ']', '<<', '>>', '<', '>', '/', '||', '((', '))'];

// the subset of https://github.com/unicode-org/cldr/blob/master/common/transforms/Latin-ASCII.xml that is not in NFKD
private const TRANSLIT_FROM = ['Æ', 'Ð', 'Ø', 'Þ', 'ß', 'æ', 'ð', 'ø', 'þ', 'Đ', 'đ', 'Ħ', 'ħ', 'ı', 'ĸ', 'Ŀ', 'ŀ', 'Ł', 'ł', 'ʼn', 'Ŋ', 'ŋ', 'Œ', 'œ', 'Ŧ', 'ŧ', 'ƀ', 'Ɓ', 'Ƃ', 'ƃ', 'Ƈ', 'ƈ', 'Ɖ', 'Ɗ', 'Ƌ', 'ƌ', 'Ɛ', 'Ƒ', 'ƒ', 'Ɠ', 'ƕ', 'Ɩ', 'Ɨ', 'Ƙ', 'ƙ', 'ƚ', 'Ɲ', 'ƞ', 'Ƣ', 'ƣ', 'Ƥ', 'ƥ', 'ƫ', 'Ƭ', 'ƭ', 'Ʈ', 'Ʋ', 'Ƴ', 'ƴ', 'Ƶ', 'ƶ', 'DŽ', 'Dž', 'dž', 'Ǥ', 'ǥ', 'ȡ', 'Ȥ', 'ȥ', 'ȴ', 'ȵ', 'ȶ', 'ȷ', 'ȸ', 'ȹ', 'Ⱥ', 'Ȼ', 'ȼ', 'Ƚ', 'Ⱦ', 'ȿ', 'ɀ', 'Ƀ', 'Ʉ', 'Ɇ', 'ɇ', 'Ɉ', 'ɉ', 'Ɍ', 'ɍ', 'Ɏ', 'ɏ', 'ɓ', 'ɕ', 'ɖ', 'ɗ', 'ɛ', 'ɟ', 'ɠ', 'ɡ', 'ɢ', 'ɦ', 'ɧ', 'ɨ', 'ɪ', 'ɫ', 'ɬ', 'ɭ', 'ɱ', 'ɲ', 'ɳ', 'ɴ', 'ɶ', 'ɼ', 'ɽ', 'ɾ', 'ʀ', 'ʂ', 'ʈ', 'ʉ', 'ʋ', 'ʏ', 'ʐ', 'ʑ', 'ʙ', 'ʛ', 'ʜ', 'ʝ', 'ʟ', 'ʠ', 'ʣ', 'ʥ', 'ʦ', 'ʪ', 'ʫ', 'ᴀ', 'ᴁ', 'ᴃ', 'ᴄ', 'ᴅ', 'ᴆ', 'ᴇ', 'ᴊ', 'ᴋ', 'ᴌ', 'ᴍ', 'ᴏ', 'ᴘ', 'ᴛ', 'ᴜ', 'ᴠ', 'ᴡ', 'ᴢ', 'ᵫ', 'ᵬ', 'ᵭ', 'ᵮ', 'ᵯ', 'ᵰ', 'ᵱ', 'ᵲ', 'ᵳ', 'ᵴ', 'ᵵ', 'ᵶ', 'ᵺ', 'ᵻ', 'ᵽ', 'ᵾ', 'ᶀ', 'ᶁ', 'ᶂ', 'ᶃ', 'ᶄ', 'ᶅ', 'ᶆ', 'ᶇ', 'ᶈ', 'ᶉ', 'ᶊ', 'ᶌ', 'ᶍ', 'ᶎ', 'ᶏ', 'ᶑ', 'ᶒ', 'ᶓ', 'ᶖ', 'ᶙ', 'ẚ', 'ẜ', 'ẝ', 'ẞ', 'Ỻ', 'ỻ', 'Ỽ', 'ỽ', 'Ỿ', 'ỿ', '©', '®', '₠', '₢', '₣', '₤', '₧', '₺', '₹', 'ℌ', '℞', '㎧', '㎮', '㏆', '㏗', '㏞', '㏟', '¼', '½', '¾', '⅓', '⅔', '⅕', '⅖', '⅗', '⅘', '⅙', '⅚', '⅛', '⅜', '⅝', '⅞', '⅟', '〇', '‘', '’', '‚', '‛', '“', '”', '„', '‟', '′', '″', '〝', '〞', '«', '»', '‹', '›', '‐', '‑', '‒', '–', '—', '―', '︱', '︲', '﹘', '‖', '⁄', '⁅', '⁆', '⁎', '、', '。', '〈', '〉', '《', '》', '〔', '〕', '〘', '〙', '〚', '〛', '︑', '︒', '︹', '︺', '︽', '︾', '︿', '﹀', '﹑', '﹝', '﹞', '⦅', '⦆', '。', '、', '×', '÷', '−', '∕', '∖', '∣', '∥', '≪', '≫', '⦅', '⦆'];
private const TRANSLIT_TO = ['AE', 'D', 'O', 'TH', 'ss', 'ae', 'd', 'o', 'th', 'D', 'd', 'H', 'h', 'i', 'q', 'L', 'l', 'L', 'l', '\'n', 'N', 'n', 'OE', 'oe', 'T', 't', 'b', 'B', 'B', 'b', 'C', 'c', 'D', 'D', 'D', 'd', 'E', 'F', 'f', 'G', 'hv', 'I', 'I', 'K', 'k', 'l', 'N', 'n', 'OI', 'oi', 'P', 'p', 't', 'T', 't', 'T', 'V', 'Y', 'y', 'Z', 'z', 'DZ', 'Dz', 'dz', 'G', 'g', 'd', 'Z', 'z', 'l', 'n', 't', 'j', 'db', 'qp', 'A', 'C', 'c', 'L', 'T', 's', 'z', 'B', 'U', 'E', 'e', 'J', 'j', 'R', 'r', 'Y', 'y', 'b', 'c', 'd', 'd', 'e', 'j', 'g', 'g', 'G', 'h', 'h', 'i', 'I', 'l', 'l', 'l', 'm', 'n', 'n', 'N', 'OE', 'r', 'r', 'r', 'R', 's', 't', 'u', 'v', 'Y', 'z', 'z', 'B', 'G', 'H', 'j', 'L', 'q', 'dz', 'dz', 'ts', 'ls', 'lz', 'A', 'AE', 'B', 'C', 'D', 'D', 'E', 'J', 'K', 'L', 'M', 'O', 'P', 'T', 'U', 'V', 'W', 'Z', 'ue', 'b', 'd', 'f', 'm', 'n', 'p', 'r', 'r', 's', 't', 'z', 'th', 'I', 'p', 'U', 'b', 'd', 'f', 'g', 'k', 'l', 'm', 'n', 'p', 'r', 's', 'v', 'x', 'z', 'a', 'd', 'e', 'e', 'i', 'u', 'a', 's', 's', 'SS', 'LL', 'll', 'V', 'v', 'Y', 'y', '(C)', '(R)', 'CE', 'Cr', 'Fr.', 'L.', 'Pts', 'TL', 'Rs', 'x', 'Rx', 'm/s', 'rad/s', 'C/kg', 'pH', 'V/m', 'A/m', ' 1/4', ' 1/2', ' 3/4', ' 1/3', ' 2/3', ' 1/5', ' 2/5', ' 3/5', ' 4/5', ' 1/6', ' 5/6', ' 1/8', ' 3/8', ' 5/8', ' 7/8', ' 1/', '0', '\'', '\'', ',', '\'', '"', '"', ',,', '"', '\'', '"', '"', '"', '<<', '>>', '<', '>', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '||', '/', '[', ']', '*', ',', '.', '<', '>', '<<', '>>', '[', ']', '[', ']', '[', ']', ',', '.', '[', ']', '<<', '>>', '<', '>', ',', '[', ']', '((', '))', '.', ',', '*', '/', '-', '/', '\\', '|', '||', '<<', '>>', '((', '))'];

private static $transliterators = [];

@@ -81,14 +87,14 @@ public function ascii(array $rules = []): self
$s = $str->string;
$str->string = '';

array_unshift($rules, 'nfd');
$rules[] = 'latin-ascii';

if (\function_exists('transliterator_transliterate')) {
array_unshift($rules, 'nfd');
$rules[] = 'any-latin/bgn';
$rules[] = 'nfkd';
} else {
array_unshift($rules, 'nfkd');
}

$rules[] = 'nfkd';
$rules[] = '[:nonspacing mark:] remove';

while (\strlen($s) - 1 > $i = strspn($s, self::ASCII)) {
@@ -110,6 +116,8 @@ public function ascii(array $rules = []): self
normalizer_is_normalized($s, self::NFKD) ?: $s = normalizer_normalize($s, self::NFKD);
} elseif ('[:nonspacing mark:] remove' === $rule) {
$s = preg_replace('/\p{Mn}++/u', '', $s);
} elseif ('latin-ascii' === $rule) {
$s = str_replace(self::TRANSLIT_FROM, self::TRANSLIT_TO, $s);
} elseif ('de-ascii' === $rule) {
$s = preg_replace("/([AUO])\u{0308}(?=\p{Ll})/u", '$1e', $s);
$s = str_replace(["a\u{0308}", "o\u{0308}", "u\u{0308}", "A\u{0308}", "O\u{0308}", "U\u{0308}"], ['ae', 'oe', 'ue', 'AE', 'OE', 'UE'], $s);
@@ -130,12 +138,10 @@ public function ascii(array $rules = []): self
$s = $transliterator->transliterate($s);
}
} elseif (!\function_exists('iconv')) {
$s = str_replace(self::TRANSLIT_FROM, self::TRANSLIT_TO, $s);
$s = preg_replace('/[^\x00-\x7F]/u', '?', $s);
} elseif (\ICONV_IMPL === 'glibc') {
$s = iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT', $s);
} else {
$s = str_replace(self::TRANSLIT_FROM, self::TRANSLIT_TO, $s);
$s = preg_replace_callback('/[^\x00-\x7F]/u', static function ($c) {
$c = iconv('UTF-8', 'ASCII//IGNORE//TRANSLIT', $c[0]);

@@ -36,6 +36,7 @@ public static function provideSlug(): array
['Αυτή η τιμή πρέπει να είναι ψευδής', 'el', 'Avti-i-timi-prepi-na-inai-psevdhis'],
['该变量的值应为', 'zh', 'gai-bian-liang-de-zhi-ying-wei'],
['該變數的值應為', 'zh_TW', 'gai-bian-shu-de-zhi-ying-wei'],
['Wôrķšƥáçè ~~sèťtïñğš~~', 'C', 'Workspace-settings'],
];
}

0 comments on commit b3f513a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.