Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
60 lines (42 sloc) 2.84 KB
<?php
$about = array(
'name' => 'Română',
'author' => array(
'name' => 'Vlad Ghita',
'email' => 'vlad.ghita@xandergroup.ro',
),
'release-date' => '2011-03-31'
);
/**
* CacheLite
*/
$dictionary = array(
'Cache Period' =>
'Durata Cache-ului',
'Length of cache period in seconds.' =>
'Durata cache-ului în secunde',
'Excluded URLs' =>
'URL-uri excluse',
'Add a line for each URL you want to be excluded from the cache. Add a <code>*</code> to the end of the URL for wildcard matches.' =>
'Adăugaţi o linie pentru fiecare URL care doriţi să fie exclus din cache. Adăugaţi <code>*</code> la sfârşitul URL-ului pentru potriviri multiple.',
'%s Show comments in page source?' =>
'%s Afişează comentariile în sursa paginii?',
'%s Expire cache when entries are created/updated through the backend?' =>
'%s Expiră cache-ul la crearea sau editarea de înregistrări prin administrare?',
'Expire cache for pages showing this entry' =>
'Expiră cache-ul pentru paginile care afişează această înregistrare',
'Expire cache for pages showing content from this section' =>
'Expiră cache-ul pentru paginile care afişează conţinut din această secţiune',
'Expire cache for the passed URL' =>
'Expiră cache-ul pentru URL-ul transmis',
'CacheLite: Expiring the cache' =>
'CacheLite: Se expiră cache-ul',
'When editing existing entries (one or many, supports the <em>Allow Multiple</em> option) any pages showing this entry will be flushed. Add the following in your form to trigger this filter:' =>
'La editarea înregistrărilor existente (una sau mai multe, admite opţiunea <em>Permite Multiple</em>), orice pagină care afişează aceste înregistrări va fi golită. Adăugaţi următoarele în formular pentru activarea filtrului:',
'This will flush the cache of pages using any entries from this event&#8217;s section. Since you may want to only run it when creating new entries, this will only run if you pass a specific field in your HTML:' =>
'Aceasta va goli cache-ul pentru paginile care folosesc înregistrări ale secţiunii evenimentului. Din moment ce s-ar putea să doriţi să ruleze doar la crearea de noi înregistrări, acesta va rula doar dacă trimiteţi un câmp specific în HTML:',
'This will expire the cache of the URL at the value you pass it. For example' =>
'Aceasta va goli cache-ul URL-ului la valoarea pe care o trimiteţi. De exemplu',
'Will flush the cache for <code>http://domain.tld/article/123/</code>. If no value is passed it will flush the cache of the current page (i.e., the value of <code>action=""</code> in you form):' =>
'Va goli cache-ul pentru <code>http://domain.tld/articol/123/</code>. Dacă nicio valoarea nu este trimisă, atunci va goli cache-ul pentru pagina curentă (ex: pentru valoarea <code>action=""</code> din formular):',
);