Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
124 lines (85 sloc) 2.91 KB
<?php
$about = array(
'name' => '',
'author' => array(
'name' => 'Vlad Ghita',
'email' => 'vlad.ghita@xandergroup.ro',
'website' => ''
),
'release-date' => '2011-04-02'
);
/**
* Search Index
*/
$dictionary = array(
'Configure how each of your sections are indexed. Choose which field text values to index, which entries to index, and the weighting of the section in search results.' =>
'Configuraţi modul în care fiecare secţiune va fi indexată. Alegeţi care câmpuri şi înregistrări să fie indexate, precum şi ponderea secţiunii în rezultatele căutării.',
'Configure synonym expansion, so that common misspellings or variations of phrase can be normalised to a single phrase.' =>
'Configuraţi extinderea sinonimelor, astfel încât greşelile comune de ortografie sau variaţiile de nuanţă să fie reduse la o singură variantă.',
'Included Fields' =>
'Câmpuri Incluse',
'Index Filters' =>
'Filtre pentru Indecşi',
'Indexes' =>
'Indecşi',
'Logs' =>
'Logs',
'Matching synonyms will be replaced with this word.' =>
'Sinonimele care se potrivesc vor fi înlocuite cu acest cuvânt.',
'No index' =>
'Niciun index',
'None Found.' =>
'Lipsă.',
'Only entries that pass these filters will be indexed.' =>
'Doar înregistrările care trec de aceste filtre for fi indexate.',
'Only selected fields will be indexed.' =>
'Doar câmpurile selectate vor fi incluse.',
'Replacement word' =>
'Cuvânt pentru înlocuire',
'Search Index' =>
'Index de căutare',
'Search Indexes' =>
'Indecşi de căutare',
'Synonyms' =>
'Sinonime',
'These words will be replaced with the word above. Separate multiple words with commas.' =>
'Aceste cuvinte vor fi înlocuite cu cuvântul de mai sus. Separaţi variantele multiple prin virgulă.',
'Waiting to re-index...' =>
'Aştept pentru reindexare...',
'Weighting' =>
'Pondere',
'Word' =>
'Cuvânt',
'authors' =>
'autori',
'entries' =>
'înregistrări',
'entry' =>
'înregistrare',
'navigation' =>
'navigare',
'sections' =>
'secţiuni',
'Section' =>
'Secţiune',
'Index Size' =>
'Mărimea indexului',
'Filter searches containing the keywords ' =>
'Filtrează căutările după cuvintele ',
'Filter' =>
'Filtrează',
'<strong>%d</strong> unique searches from <strong>%d</strong> unique users via <strong>%d</strong> distinct search terms. Each search yielded an average of <strong>%d</strong> results.' =>
'<strong>%d</strong> căutări unice de la <strong>%d</strong> vizitatori unici prin <strong>%d</strong> termeni de căutare diferiţi. Fiecare căutare a returnat în medie <strong>%d</strong> rezultate.',
'Keywords' =>
'Cuvinte cheie',
'Adjusted Keywords' =>
'Cuvinte cheie ajustate',
'Results' =>
'Rezultate',
'Depth' =>
'Adâncime',
'Session ID' =>
'ID-ul Sesiunii',
'Logs' =>
'Jurnale',
);