Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
275 lines (185 sloc) 7.88 KB
<?php
$about = array(
'name' => 'Norsk bokmål',
'author' => array(
'name' => 'Frode Danielsen',
'email' => 'frode@danielsen.net',
'website' => 'http://frode.danielsen.net/'
),
'release-date' => '2013-07-23'
);
/**
* Subsection Manager
*/
$dictionary = array(
'%s has to be well-formed. Please check opening and closing tags.' =>
'%s må være velformet. Vennligst kontroller åpne- og lukke-taggene.',
'Allow creation of new items' =>
'Tillat oppretting av nye innlegg',
'Are you sure you want to delete {$item}? It will be removed from all entries. This step cannot be undone.' =>
'Er du sikker på at du ønsker å slette {$item}? Den vil bli fjernet fra alle innlegg. Dette kan ikke reverseres.',
'Caption' =>
'Tittel',
'Comma separated, alt+click for negation' =>
'Kommaseparert, alt+klikk for negering',
'Drop text' =>
'Tekst ved slipp',
'Filter items by tags or categories' =>
'Filtrer innlegg etter merkelapper eller kategorier',
'New item' =>
'Nytt innlegg',
'None Selected' =>
'Ingen valgte',
'Subsection' =>
'Underseksjon',
'Subsection Manager' =>
'Subsection Manager',
'There are currently no items available. Perhaps you want create one first?' =>
'Det er for øyeblikket ingen innlegg tilgjengelig. Kanskje du ønsker opprette et først?',
'There are no selected items' =>
'Ingen valgte innlegg',
'item' =>
'innlegg',
'items' =>
'innlegg',
// Obsolete
'%s Show thumbnail images' =>
'%s Vis miniatyrbilder',
'1 result' =>
'1 resultat',
'Allow deselection of items' =>
'Tillat fjerning av markering for innlegg',
'Allow dropping of items' =>
'Tillat slipp av innlegg',
'Allow selection of items from a list of existing items' =>
'Tillat valg av innlegg fra en liste med eksisterende innlegg',
'Allow selection of multiple items' =>
'Tillat valg av flere innlegg',
'Allow sorting of items' =>
'Tillat sortering av innlegg',
'Before you proceed' =>
'Før du fortsetter',
'Behaviour' =>
'Oppførsel',
'Browse' =>
'Bla gjennom',
'Data Source XML' =>
'XML i datakilde',
'Display' =>
'Visning',
'Don&#8217;t forget to include the Subsection Manager field in your Data Source' =>
'Ikke glem å inkludere Subsection Manager-feltet i din datakilde',
'Go back to the extension overview.' =>
'Gå tilbake til oversikten over tillegg.',
'I have a working backup of my site including files and database and like to upgrade all my Mediathek fields to Subsection Manager fields.' =>
'Jeg har en fungerende sikkerhetskopi av min nettside inklusive alle filer og databasen og ønsker å oppgradere alle mine Mediathek-felt til Subsection Manager-felt.',
'If you don&#8217;t have a backup, create one now!' =>
'Om du ikke har en sikkerhetskopi, opprett en nå!',
'Included elements' =>
'Inkluderte felt',
'Introduction' =>
'Introduksjon',
'It\'s available at %s.' =>
'Den er tilgjengelig på %s.',
'No items found.' =>
'Ingen innlegg ble funnet.',
'Please delete the old Mediathek folder from your <code>extensions</code> folder.' =>
'Vennligst slett den gamle Mediathek-mappen fra din <code>extensions</code>-mappe.',
'Please fill out the form below.' =>
'Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor.',
'Please make sure that the Stage submodule is initialised and available at %s.' =>
'Vennligst sørg for at undermodulen Stage er initialisert og tilgjengelig på %s.',
'Please make sure that you have an up-to-date backup of your site, containing all files and folders, and a copy of your database.' =>
'Vennligst sørg for at du har en fersk sikkerhetskopi av din nettside, inklusive all filer og mapper samt en kopi av din database.',
'Replace all Mediathek fields with the Subsection Manager, copying all attached information to the new fields.' =>
'Erstatte alle dine Mediathek-felt med Subsection Manager og kopiere all informasjon til de nye feltene.',
'Stage not found' =>
'Stage ble ikke funnet',
'Subsection Manager Upgrade' =>
'Oppgradering til Subsection Manager',
'Subsection Manager is a replacement of the Mediathek field, introducing a new interface and an improved feature set. Subsection Manager requires Symphony 2.1 and should not be used side-by-side with Mediathek. This page will help you upgrading your fields from Mediathek to Subsection Manager.' =>
'Subsection Manager er en erstatning for Mediathek-feltet, med et helt nytt grensesnitt og forbedrede funksjoner. Subsection Manager krever Symphony 2.1 og bør ikke brukes sammen med Mediathek. Denne siden hjelper deg med å oppgradere dine felt fra Mediathek til Subsection Manager.',
'The Mediathek folder will stay intact in your extension folder. You will have to delete it manually.' =>
'Mediathek-mappen vil ikke bli berørt i din <code>extensions</code>-mappe. Du må slette denne manuelt selv.',
'The Subsection Manager Upgrade will automatically perform the following actions:' =>
'Oppgradering til Subsection Manager vil automatisk gjennomføre følgende:',
'This process cannot be undone!' =>
'Denne prosessen kan ikke reverseres!',
'This will add a <code>Create New</code> button to the interface' =>
'Dette vil legge til en <code>Opprett ny</code>-knapp i grensesnittet',
'This will add a <code>Remove</code> button to the interface' =>
'Dette vil legge til en <code>Fjern</code>-knapp i grensesnittet',
'This will add a search field to the interface' =>
'Dette vil legge til et søkefelt i grensesnittet',
'This will enable item dragging and reordering' =>
'Dette muliggjør endring av rekkefølge ved å dra innlegg opp eller ned',
'This will enable item dropping on textareas' =>
'Dette muliggjør å slippe innlegg oppå tekstfelt',
'This will switch between single and multiple item lists' =>
'Dette vil veksle mellom muligheten for å velge én eller flere innlegg i opplistinger',
'Uninstall Mediathek' =>
'Avinstaller Mediathek',
'Uninstall Subsection Manager' =>
'Avinstaller Subsection Manager',
'Uninstall the Mediathek extension removing all references in the database.' =>
'Avinstallere Mediathek-tillegget og fjerne alle referanser til det i databasen.',
'Upgrade' =>
'Oppgrader',
'Upgrade all Mediathek fields' =>
'Oppgrader alle Mediathek-felt',
'Upgrade successful' =>
'Oppgraderingen var vellykket',
'Upgrading your Mediathek' =>
'Oppgraderer dine Mediathek-felt',
'Upgrading your Mediathek fields to Subsection Manager will alter your database.' =>
'Oppgradering av dine Mediathek-felt til Subsection Manager vil føre til endringer i din database.',
'Use comma separated entry ids for filtering.' =>
'Bruk en kommaseparert liste med ID-er for innlegg ved filtrering.',
'You are using Mediathek and Subsection Manager simultaneously.' =>
'Du bruker Mediathek og Subsection Manager samtidig.',
'Your Mediathek fields have successfully been upgrade to Subsection Manager.' =>
'Dine Mediathek-felt har blitt vellykket oppgradert til Subsection Manager.',
'no results' =>
'ingen resultater',
'{$count} results' =>
'{$count} resultater',
// Missing
'Search existing items' =>
false,
'no matches' =>
false,
'1 match' =>
false,
'{$count} matches' =>
false,
'Exclude from XML output' =>
false,
'Include 1 child level in XML output' =>
false,
'Include 2 child levels in XML output' =>
false,
'Include 3 child levels in XML output' =>
false,
'Nested subsections %s' =>
false,
'Allow removal of existing items' =>
false,
'Allow multiple items' =>
false,
'Enable editing' =>
false,
'Enable sorting' =>
false,
'Enable dropping' =>
false,
'Show search' =>
false,
'Show image and file previews' =>
false,
'Please fill out the form below' =>
false,
'\'%s\' allows single item only.' =>
false,
'Use comma separated list of entry ids that has to be associated with filtered entries, e.g., "23, 45, 691" or "not: 23, 45, 691".' =>
false,
);
You can’t perform that action at this time.