Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
88 lines (61 sloc) 2.75 KB
<?php
$about = array(
'name' => '',
'author' => array(
'name' => 'IDEA07',
'email' => 'studio@idea07.pl',
'website' => 'http://idea07.pl'
),
'release-date' => '2011-05-23'
);
/**
* Field: Text Box
*/
$dictionary = array(
'Single Line' =>
'Pojedyncza linia',
'Small Box' =>
'Małe pole',
'Medium Box' =>
'Średnie pole',
'Large Box' =>
'Duże pole',
'Huge Box' =>
'Wielkie pole',
'Limit input to %s characters' =>
'Ogranicz długość do %s znaków',
'Show %s characters in preview' =>
'Pokaż %s znaków w podglądzie',
'%s Output with handles' =>
'%s Wyjście z uchwytami',
'%s Output as CDATA' =>
'%s Wyjście jako CDATA',
'$1 of $2 remaining' =>
'Pozostało $1 z $2',
'\'%s\' must be no longer than %s characters.' =>
'\'%s\' musi być dłuższy niż %s znaków.',
'\'%1$s\' contains invalid XML. The following error was returned: <code>%2$s</code>' =>
'\'%1$s\' zawiera niepoprawny XML. Kolejne błędy zostały zwrócone: <code>%2$s</code>',
'Find values that match the given query. Can use operators <code>and</code> and <code>not</code>.' =>
'Znajdź wartości, które pasują do danego zapytania. Możesz używać operatorów <code>and</code> i <code>not</code>.',
'Find values that do not match the given query. Can use operators <code>and</code> and <code>not</code>.' =>
'Znajdź wartości, które nie pasują do danego zapytania. Możesz użyć operatorów <code>and</code> i <code>not</code>.',
'Find values that match the given <a href="%s">MySQL regular expressions</a>.' =>
'Znajdź wartości, które pasują do danych <a href="%s">wyrażeń regularnych MySQL</a>.',
'Find values that do not match the given <a href="%s">MySQL regular expressions</a>.' =>
'Znajdź wartości, które nie pasują do danych <a href="%s">wyrażeń regularnych MySQL</a>.',
'Find values that contain the given string.' =>
'Znajdź wartości, które zawierają podany ciąg znaków.',
'Find values that do not contain the given string.' =>
'Znajdź wartości, które nie zawierają danego ciągu znaków.',
'Find values that start with the given string.' =>
'Znajdź wartości, które rozpoczynają się od danego ciągu znaków.',
'Find values that do not start with the given string.' =>
'Znajdź wartości, które nie zaczynają się od danego ciągu znaków.',
'Find values that end with the given string.' =>
'Znajdź wartości, które kończą się podanym ciągiem znaków.',
'Find values that do not end with the given string.' =>
'Znajdź wartości, które nie kończą się podanym ciągiem znaków.',
'Find values that are an exact match for the given string.' =>
'Znajdź wartości, które dokładnie pasują do podanego ciągu znaków.',
);