Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
168 lines (114 sloc) 2.85 KB
<?php
$about = array(
'name' => 'Slovensky',
'author' => array(
'name' => 'Juraj Kapsz',
'email' => 'info@jurajkapsz.sk',
'website' => ''
),
'release-date' => '2015-06-08'
);
/**
* Tracker
*/
$dictionary = array(
// Missing
'Tracker Activity' =>
'Sledovanie aktivít',
'Tracker' =>
'Sledovanie',
'Excluded System Elements' =>
'Ignorovať systémové súčasti',
'Utilities' =>
'Knižnice',
'Login/Logout' =>
'Prihlasovanie',
'Password Reset' =>
'Obnovenie hesla',
'Excluded Sections' =>
'Ignorovať sekcie',
'Excluded Users' =>
'Ignorovať používateľov',
'Send tracker event to URL' =>
'Záznam poslať na URL adresu',
'Limit' =>
'Obmedzenie',
'Filter Query String' =>
false,
'Activity' =>
'Aktivita',
'Time' =>
'Čas',
'No data available.' =>
'Žiadne záznamy.',
'Clear All' =>
'Vymazať všetko',
'Clear all activity' =>
'Zmazať všetky záznamy',
'Are you sure you want to clear all activity?' =>
'Naozaj chcete zmazať všetky záznamy?',
'A front-end user' =>
'Návštevník',
'An unidentified user (%s)' =>
'Neznámy používateľ (%s)',
'%1$s deleted %2$s.' =>
'%1$s zmazal %2$s.',
'%1$s updated %2$s.' =>
'%1$s zaktualizoval %2$s.',
'%1$s created %2$s.' =>
'%1$s vytvoril %2$s.',
'%1$s enabled %2$s.' =>
'%1$s povolil %2$s.',
'%1$s disabled %2$s.' =>
'%1$s zákázal %2$s.',
'%1$s logged in %2$s.' =>
'%1$s prihlásený %2$s.',
'%1$s attempted to log in %2$s.' =>
'%1$s sa pokúsil prihlásiť %2$s.',
'%1$s reset %2$s.' =>
'%1$s obnovil %2$s.',
'%1$s attempted to reset %2$s.' =>
'%1$s sa pokúsil obnoviť %2$s.',
'%1$s changed %2$s.' =>
'%1$s zmenil %2$s.',
'%1$s requested to reset %2$s.' =>
'%1$s požiadal o obnovu %2$s.',
'%1$s uninstalled %2$s.' =>
'%1$s odinštaloval %2$s.',
'%1$s %2$s %3$s.' =>
false,
' %1s in the %2s section' =>
' %1s v sekcii %2s',
' the %1s page %2s' =>
' %1s stránku %2s',
'template' =>
'šablóna',
' the %1s page' =>
' stránku %1s',
' the %1s event' =>
' udalosť %1s',
' the %1s data source' =>
' zdroj údajov %1s',
' the %1s utility' =>
' knižnicu %1s',
' the %1s section' =>
' sekciu %1s',
' his/her %1s' =>
' jeho/jej %1s',
'author record' =>
'používateľov profil',
' the author record for %1s' =>
' používateľa %1s',
' the %s' =>
' %s',
'system preferences' =>
'predvoľby systému',
' maintenance mode' =>
' stav údržby',
'the %1s extension' =>
'rozšírenie %1s',
' to the back end' =>
' do administratívnej časti',
' his/her password' =>
' jeho/jej heslo',
);