Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
123 lines (98 sloc) 4.28 KB
# notice: you must --define either 'fat 0' or 'fat 1' in order to build this rpm
# second notice: in order to force the rpm not to require perl (although it
# contains Mooffie's multispell), you should build it with:
%define __find_requires /tmp/noperl-find-requires
%define _use_internal_dependency_generator 0
# where /tmp/noperl-find-requires does /usr/lib/rpm/find-requires|grep -v perl
# Thanks to Tzafrir Cohen for this hack
%if %{fat}
%define fname hspell-fat
%define conf --enable-fatverb --enable-linginfo
%else
%define fname hspell
%define conf ''
%endif
Summary: a hebrew spell checker
Name: %fname
Version: 0.9
Release: 1
Vendor: Ivrix
Packager: Dan Kenigsberg <danken@cs.technion.ac.il>
URL: http://ivrix.org.il/projects/spell-checker/
Source: hspell-%{version}.tar.gz
License: GPL
Group: Applications/Text
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-root
Obsoletes: hspell-fat hspell
%description
hspell is a Hebrew SPELLer . It currently provides a mostly spell-like
interface (gives the list of wrong words in the input text), but can also
suggest corrections (-c)
The "fat" version of this RPM provides a true (yet incomplete) morphological
analizer (-l), that prints all known meanings of a Hebrew string.
Note: it is a fully working Hebrew spellchecker, not a toy release. On typical
documents it should recognize the majority of correct words. However, users
of this release must take into account that it still will not recognize *all*
the correct words; The dictionary is still admittedly not complete, and this
situation will continue to improved in the next releases. On the other hand,
barring bugs hspell should not recognize incorrect words - extreme attention
has been given to the correctness and consistency of the dictionary.
%description -l he
hspell äåà îàééú òáøé, äîñô÷ (áéðúééí) îðù÷ ãîåé-spell - ôåìè øùéîä ùì äîéìéí
äùâåéåú äîåôéòåú á÷ìè. æå âøñä ôåòìú, àåìí äéà àéððä ùìîä òãééï - îéìéí ú÷ðéåú
øáåú àéðï îåëøåú åäï îãååçåú ëùâéàåú. ä÷ôãðå îàåã òì-îðú ùîéìéí ùäéà *ëï* îëéøä
éàåéúå ùëåðä òì-ôé ëììé äà÷ãîéä äòáøéú ìëúéá çñø ðé÷åã )"ëúéá îìà"(.
äâøñä ä"ùîðä" ùì RPM æä, îñô÷ú (-l) îðúç îåøôåìåâé àîúé (àí-ëé ìà ùìí) àùø
îãôéñ àú ëì äîùîòåéåú äàôùøéåú ùì îçøåæú àåúéåú òáøéú.
%prep
%setup -q -n hspell-%{version}
%build
./configure --prefix=%_prefix --mandir=%_mandir %conf
make CFLAGS="$RPM_OPT_FLAGS"
%install
rm -rf %buildroot
make prefix=%buildroot%_prefix MAN1=%buildroot%_mandir/man1 \
MAN3=%buildroot%_mandir/man3 install
##for debuging the spec file - skip dictionary creation:
#mkdir -p %buildroot%{_prefix}/{bin,share/man/man1,share/man/man3,share/hspell,lib,include}
#touch %buildroot%{_prefix}/{bin/hspell,bin/hspell-i,bin/multispell,lib/libhspell.a,include/hspell.h,share/hspell/hebrew.wgz,share/hspell/hebrew.wgz.desc,share/hspell/hebrew.wgz.prefixes,share/hspell/hebrew.wgz.sizes,share/hspell/hebrew.wgz.stems,share/man/man1/hspell.1,share/man/man3/hspell.3}
# We don't need developers' stuff in the distribution RPM
#rm %buildroot%_prefix/{include/*.h,lib/libhspell.a} \
# %buildroot%_mandir/man3/hspell.3
echo -e "#\!/bin/sh\n/usr/lib/rpm/find-requires|grep -v perl" \
>/tmp/noperl-find-requires
chmod a+x /tmp/noperl-find-requires
%clean
rm -rf %buildroot
%files
%defattr(-,root,root)
%doc LICENSE README WHATSNEW
%{_bindir}/hspell
%{_bindir}/hspell-i
%{_bindir}/multispell
%{_mandir}/man1/hspell.1*
%{_datadir}/hspell/*
#########################################################
%package devel
Summary: Library and include files for hspell, thehebrew spell checker
Group: Applications/Text
%description devel
Library and include files for applications that want to use hspell.
%files devel
%_includedir/*.h
%_libdir/libhspell.a
%_mandir/man3/hspell.3*
%changelog
* Fri Jun 4 2004 Dan Kenigsberg <danken@cs.technion.ac.il> 0.8-1
- Some cleanups, and a devel package
* Fri Dec 20 2003 Dan Kenigsberg <danken@cs.technion.ac.il> 0.7-1
- Changes for version 0.7
* Tue Jul 29 2003 Dan Kenigsberg <danken@cs.technion.ac.il> 0.6-1
- Tiny changes for the C frontend
* Fri May 2 2003 Dan Kenigsberg <danken@cs.technion.ac.il> 0.5-1
- create the "fat" variant
* Mon Feb 17 2003 Dan Kenigsberg <danken@cs.technion.ac.il> 0.3-2
- The release includes only the compressed database.
- Added signature, and some other minor changes.
* Sun Jan 5 2003 Tzafrir Cohen <tzafrir@technion.ac.il> 0.2-1
- Initial build.