This repo contains challenges for "Javascript programming" course @ Jagiellonian University
Pull request Compare This branch is 8 commits behind karolmajta:readme.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
epi-0.html
epi-1.html
index.html

README.md

Jak korzystać z tego repozytorium?

To repozytorium zawiera zadania dla kursu "Programowanie w JavaScript" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aby zacząć rozwiązywać zadania musisz najpierw sklonować repozytorium na swój dysk:

$ git clone https://github.com/karolmajta/epi-tasks.git

Po sklonowaniu repozytorium możesz wejść do nowo utworzonego katalogu. Będzie tam jedynie plik README.md (to jest ten plik, który właśnie czytasz). Aby wybrać konkretne zadanie musisz najpierw zrobić jego checkout. Zadania oznaczone są przez tagi. Aby zobaczyć listę zadań (tagów) wykonaj polecenie:

$ git tag

Aby wybrać konktetne zadanie musisz zrobić checkout związanego z nim taga, np:

$ git checkout '001-linear-search'

Po wykonaniu tego polecenia w katalogu powinny pojawić się nowe pliki. Koniecznie przeczytaj plik README.txt. Jego zawartość jest inna dla każdego zadania! Wewnątrz znajdziesz instrukcje, które powiedzą ci jak wykonać ćwiczenie.

Możesz dowolnie eksperymentować i zmieniać zawartość plików. Aby wrócić do oryginalnej postaci zadania (jeśli namieszasz, albo po prostu), wykonaj:

$ git checkout -- .

Powyższe polecenie musisz wykonać również zanim zmienisz tag/zadanie nad którym pracujesz. Oznacza to, że aby najpierw pracować nad jednym zadaniem, a później nad drugim musisz wykonać:

$ git checkout '001-linear-search'
$ # tutaj pracujesz nad tym zadaniem
$ git checkout -- . # anulujesz zmiany w katalogu roboczym
$ git checkout '002-binary-search'
$ # tutaj pracujesz już nad drugim zadaniem

Jestem przekonany, że jeśli raz spróbujesz pracować wykorzystując git, nie będziesz chciał robić tego inaczej. Jeśli jednak z jakichś względów nie chcesz używać git, każde zadanie możesz pobrać osobno korzystając z zakładki Releases:

https://github.com/karolmajta/epi-tasks/releases

Pobrane zadanie wystarczy rozpakować.

Powodzenia!