Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
a062481 Jul 28, 2017
1 contributor

Users who have contributed to this file

34 lines (19 sloc) 2.98 KB

Kwestie prawne badania kwalifikacyjnego.

Co warto zrobić?

Gdy wszystkie argumenty na bazie prawa administracyjnego zawiodą, ZAWSZE jest możliwa poniższa ścieżka.

Algorytm postępowania.

krok 1 - idziesz na badanie kwalifikacyjne i zadajesz takie pytania

krok 2 - wnosisz sprzeciw wobec opinii lekarza na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

krok 3 - Komisja Lekarska wydaje jakieś orzeczenie, pewno utrzymujące w mocy opinie pierwotną

krok 4 - w tym czasie mija 24h termin ważnosci badania kwalifikacyjnego na podstawie art. 17 ust. 3 u.z.z.

krok 5 - sprawdzasz wiek dziecka

krok 6 - jesli wiek dziecka jest mniejszy niż wpisany w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowych szczepień - przechodzisz do kroku 1

krok 7 - GAME OVER, wygrałeś/aś z systemem - gratulacje!

Jak złożyć sprzeciw?

Szczegóły są opisane na str. 48-49 w podręczniku "Zrozumieć Prawa Pacjenta". Gdyby ktoś chciał skorzystać z tej ścieżki, proszę o kontakt na forum, warto opracować wzór dokumentu sprzeciwu i dodać go do tego repozytorium. Wg stanu na rok 2017 i dalsze, przydatny będzie też serwis Biura Rzecznika Praw Pacjenta, za którego pośrednictwem wnosi się sprzeciw.

Co powinienem również uwzględnić w tej ścieżce?

Pismo nr 16 - Pismo do lekarza, który żąda potwierdzenia poinformowania pacjenta o wszystkich skutkach i bezpieczeństwie szczepień.

Pismo nr 22 - Zestaw pism na bazie pytania wysłanego do producenta preparatu szczepionkowego dla rodziców bardziej obeznanych z przepisami i stanem zdrowia swojego dziacka, w celu uzasadnienia tezy, że szczepienie tego dziecka jest bezpieczne.

Pismo nr 27 - Sprzeciw wobec opinii lekarza - rozwinięcie ścieżki wskazanej w piśmie nr 16 oraz w tzw. "algorytmie wygrywającym" wskazanym rodzicom w sekcji argumentów prawnych.

Czy to jest jedyny "algorytm wygrywający" dostępny rodzicom w sprawach szczepień?

Nie. W repozytorium są również dostępne wzory wniosków związane ze zmianami w lokalizacji zobowiązanego w tym ostateczna obrona przed niekorzystnym postępowaniem egzekucyjnym dla rodziców, którzy zmienili lub zamierzają zmienić miejsce zamieszkania lub dla rodziców, którzy w trakcie postępowania egzekucyjnego zmienili przychodnię, do której jest zapisane dziecko.