Projekt oparty o ASP.NET MVC na aplikację do zarządzania treningiem, tworzenia diety, planu treningowego oraz śledzenia postępów.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
eTrener