صفحه فرود کمپین "سالت رو نو کن!"
PHP JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit 879ec96 May 5, 2017 @tadeha Add Files
Permalink
Failed to load latest commit information.
css Add Files May 5, 2017
fonts Add Files May 5, 2017
img Add Files May 5, 2017
js Add Files May 5, 2017
LICENSE Initial commit May 5, 2017
README.md Update README.md May 5, 2017
favicon.png Add Files May 5, 2017
index.php Add Files May 5, 2017

README.md

TD Store Landing Page

صفحه فرود کمپین "سالت رو نو کن!"

این صفحه با استفاده از تکنولوژی های زیر ساخته شده:

HTML 5
CSS 3
BOOTSTRAP
JAVASCRIPT
PHP

شما میتوانید از ساختار این صفحه برای صفحه فرود خود استفاده کنید.