صفحه فرود کمپین "سالت رو نو کن!"
PHP JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
fonts
img
js
LICENSE
README.md
favicon.png
index.php

README.md

TD Store Landing Page

صفحه فرود کمپین "سالت رو نو کن!"

این صفحه با استفاده از تکنولوژی های زیر ساخته شده:

HTML 5
CSS 3
BOOTSTRAP
JAVASCRIPT
PHP

شما میتوانید از ساختار این صفحه برای صفحه فرود خود استفاده کنید.