Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
253 lines (212 sloc) 6.35 KB
#ifndef SKUNK_H
#define SKUNK_H
#include <string>
#include <vector>
#include <map>
#include <pthread.h>
#include "csgi.hpp"
/**
* @file Skunk.hpp
* */
/**
* Konwerter z typu int na typ string
* @param i - podany int
* @return przekonwertowany string
* */
static std::string itoa(int i) {
std::stringstream str;
str << i;
return str.str();
}
namespace Skunk {
/**
* struktura przechowujace widgety
* kazdy posiada metody obslugujace GET i POST
* oraz swoje ID
* */
struct Widget {
virtual std::string GET() = 0;
virtual void POST(std::string&) = 0;
int id_, rc;
pthread_mutex_t mutex;
void blockWidget(pthread_mutex_t mutex){
rc = pthread_mutex_lock(&mutex);
}
void unlockWidget(pthread_mutex_t mutex){
rc = pthread_mutex_unlock(&mutex);
}
};
/**
* Struktura implementujace metody
* verify - weryfikujaca
* canPOST - sprawdzajaca czy uzytkownik ma dostep do metody POST
* canGET - sprawdzajaca czy uzytkownik ma dostep odczytu przez GET
* addUser - dodawanie uzytkownikow przez admina
* */
struct Auth {
virtual bool verify(std::string&, std::string&) = 0;
virtual bool canGET(std::string&, int) = 0;
virtual bool canPOST(std::string&, int) = 0;
virtual void addUser(std::string , std::string ) = 0;
};
/**
*
* */
struct SimpleAuth : Auth {
std::map<std::string, std::string> users_;
virtual bool verify(std::string& user, std::string& pass) {
if (users_.count(user) == 0)
return false;
return users_[user].compare(pass) == 0;
}
void addUser(std::string user, std::string pass) {
users_[user] = pass;
}
virtual bool canGET(std::string& user, int id) {
return true;
(void)user; (void)id;
}
virtual bool canPOST(std::string& user, int id) {
return user.compare("admin") == 0;
(void)id;
}
};
/**
* Struktura przechowujaca metody umozliwiajace realizacje pola
* tekstowego, lacznie z jego wyswietlaniem
* */
struct TextField : Widget {
virtual std::string getValue() = 0;
virtual void setValue(std::string&) { };
virtual std::string GET() {
std::stringstream id_str;
id_str << this->id_;
blockWidget(mutex);
std::string html = "";
html.append("<input type='text' name='id");
html.append(id_str.str());
html.append("' value='");
html.append(this->getValue());
html.append("' id='i"); /// id tylko dla javascriptu
html.append(id_str.str());
html.append("'/>\n");
html.append("<input type='hidden' name='id");
html.append(id_str.str());
html.append("_changed' ");
html.append("id='i"); /// id tylko dla javascriptu
html.append(id_str.str());
html.append("_changed'");
html.append(" value='false'/>\n");
unlockWidget(mutex);
return html;
}
virtual void POST(std::string& s) {
blockWidget(mutex);
this->setValue(s);
unlockWidget(mutex);
}
};
/**
* Struktura przechowujaca metody umozliwiajace realizacje
* pola wyboru typu radio
* */
struct RadioButton : Widget {
std::vector<std::string> listaWyboru;
int index;
std::string title;
RadioButton() : title("Ratio Button:") { }
virtual void setValue(int) { };
virtual bool isDefault(int i){
if(i == index) return true;
else return false;
}
virtual int getElemsNum(){
return listaWyboru.size();
}
virtual std::string getValue() {
return listaWyboru[index];
}
virtual std::string getValue(int indx) {
return listaWyboru[indx];
}
virtual void addChoice(std::string choice){
listaWyboru.push_back(choice);
}
virtual void setTitle(std::string title_){
title = title_;
}
virtual std::string GET() {
std::stringstream id_str;
std::stringstream i_str;
std::stringstream count;
blockWidget(mutex);
count << this->getElemsNum();
id_str << this ->id_;
std::string html = "";
html.append("<b>"+ title +"</b><br />\n");
for(int i=0; i<this->getElemsNum(); i++){
html.append("<input type='radio' name='");
html.append("id"+id_str.str());
html.append("'");
html.append(" value='");
html.append(""+ itoa(i));
html.append("' ");
if(this->isDefault(i)) html.append("checked = 'checked' ");
html.append("id='");
html.append(id_str.str());
html.append("_");
i_str.str("") ;
i_str << i;
html.append(i_str.str());
html.append("'");
html.append("/>");
html.append(this->getValue(i));
html.append("<br />\n");
html.append("<input type='hidden' id='radio_count' value='");
html.append(count.str());
html.append("'/>\n");
html.append("<input type='hidden' name='id");
html.append(id_str.str());
html.append("_changed' ");
html.append("id='i"); /// id tylko dla javascriptu
html.append(id_str.str());
html.append("_");
i_str.str("") ;
i_str << i;
html.append(i_str.str());
html.append("_changed'");
html.append(" value='false'/>\n");
}
unlockWidget(mutex);
return html;
}
virtual void POST(std::string& s) {
blockWidget(mutex);
this->setValue(atoi(s.c_str()));
unlockWidget(mutex);
}
};
/**
* Klasa ktora dodaje nowe funkcjonalnosci do serwera CSGI
* */
class Server : CSGI::Application {
std::vector<Widget *> widgets_;
std::map<std::string, Widget*> widgets_map_;
std::map<std::string, std::string> sessions_;
Auth * auth_;
int nextID_;
CSGI::Server *srv;
public:
Server() : nextID_(0) { };
int addWidget(Widget *);
void setAuth(Auth *a) { auth_ = a; }
std::string isAuthed(CSGI::Env&);
void removeSession(CSGI::Env&);
void run(bool);
CSGI::Response get(CSGI::Env&, std::string&);
virtual CSGI::Response operator()(CSGI::Env&);
void pause(){srv->pause();}
void unpause(){srv->unpause();}
};
}
#endif