Permalink
Browse files

Opis funkcji Skunk.hpp

  • Loading branch information...
1 parent 4e2456c commit 075b8d637f5b8c872af6220607114d694824b8f4 Karolina committed Jun 2, 2012
Showing with 41 additions and 0 deletions.
  1. +41 −0 Skunk.hpp
View
@@ -6,6 +6,16 @@
#include "csgi.hpp"
+/**
+ * @file Skunk.hpp
+ * */
+
+
+/**
+ * Konwerter z typu int na typ string
+ * @param i - podany int
+ * @return przekonwertowany string
+ * */
static std::string itoa(int i) {
std::stringstream str;
str << i;
@@ -14,19 +24,36 @@ static std::string itoa(int i) {
namespace Skunk {
+/**
+ * struktura przechowujace widgety
+ * kazdy posiada metody obslugujace GET i POST
+ * oraz swoje ID
+ * */
struct Widget {
virtual std::string GET() = 0;
virtual void POST(std::string&) = 0;
int id_;
};
+
+/**
+ * Struktura implementujace metody
+ * verify - weryfikujaca
+ * canPOST - sprawdzajaca czy uzytkownik ma dostep do metody POST
+ * canGET - sprawdzajaca czy uzytkownik ma dostep odczytu przez GET
+ * addUser - dodawanie uzytkownikow przez admina
+ * */
struct Auth {
virtual bool verify(std::string&, std::string&) = 0;
virtual bool canGET(std::string&, int) = 0;
virtual bool canPOST(std::string&, int) = 0;
virtual void addUser(std::string , std::string ) = 0;
};
+
+/**
+ *
+ * */
struct SimpleAuth : Auth {
std::map<std::string, std::string> users_;
@@ -51,6 +78,11 @@ struct SimpleAuth : Auth {
}
};
+
+/**
+ * Struktura przechowujaca metody umozliwiajace realizacje pola
+ * tekstowego, lacznie z jego wyswietlaniem
+ * */
struct TextField : Widget {
virtual std::string getValue() = 0;
virtual void setValue(std::string&) { };
@@ -74,6 +106,11 @@ struct TextField : Widget {
}
};
+
+/**
+ * Struktura przechowujaca metody umozliwiajace realizacje
+ * pola wyboru typu radio
+ * */
struct RadioButton : Widget {
std::vector<std::string> listaWyboru;
int index;
@@ -133,6 +170,10 @@ struct RadioButton : Widget {
}
};
+
+/**
+ * Klasa ktora dodaje nowe funkcjonalnosci do serwera CSGI
+ * */
class Server : CSGI::Application {
std::vector<Widget *> widgets_;
std::map<std::string, Widget*> widgets_map_;

0 comments on commit 075b8d6

Please sign in to comment.