Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of github.com:tadzik/a8bot

  • Loading branch information...
2 parents 68257db + 9c2dd7c commit b1d2306319dec63f32a0eaa38414012cd9f8c65c @tadzik committed May 17, 2010
Showing with 50 additions and 50 deletions.
  1. +46 −46 a8bot/Plugin/Odzywki.pm
  2. +2 −2 a8bot/Plugin/WebTitle.pm
  3. +2 −2 app.pl
View
@@ -9,7 +9,7 @@ tie my %db, 'Tie::RegexpHash';
qr/.*chuj.*/i => \&chuj,
qr/.*dupa.*/i => \&dupa,
qr/.*spierdalaj.*/i => \&spierdalaj,
- qr/.*jeb[ię||ie|e]/.* => \&jebac
+ qr/.*jeb[ię||ie|e].*/ => \&jebac
);
@@ -19,70 +19,70 @@ sub init {
sub pubmsg {
my ($bot, $data) = @_;
- if(eval '$db{$data->{msg}}->()'){
- return "$data->{nick}: ".$db{$data->{msg}}->();
+ if (my $resp = $db{$data->{msg}}->()) {
+ return "$data->{nick}: " . $resp;
}
-
+
}
sub chuj {
- my $rand = int(rand(100)/11);
- CASE: {
- if($rand == 0){return 'Nasi dziadowie na mchu jadali!'; last CASE}
- if($rand == 1){return 'Trzy ruchy i suchy?'; last CASE}
- if($rand == 2){return 'Chuj Ci w dupie chodzi!'; last CASE}
- if($rand == 3){return 'Musisz przyznać, że jak tatuś zrobi dzióbek, to nie ma chuja we wsi.'; last CASE}
- if($rand == 4){return 'A na chuj mnie ten kaktus?!'; last CASE}
- if($rand == 5){return 'Grozisz mi!?'; last CASE}
- if($rand == 6){return 'Repeat, please: „My pen is...”.'; last CASE}
- if($rand == 7){return 'Kurwa, Bomba, jesteś głuchy, czy pierdolnięty?'; last CASE}
- if($rand == 8){return 'Jako i Ty szlachetny Panie.'; last CASE}
- }
+ my @resp = (
+ 'Nasi dziadowie na mchu jadali!',
+ 'Trzy ruchy i suchy?',
+ 'Chuj Ci w dupie chodzi!',
+ 'Musisz przyznać, że jak tatuś zrobi dzióbek, to nie ma chuja we wsi.',
+ 'Grozisz mi!?',
+ 'A na chuj mnie ten kaktus?!',
+ 'Repeat, please: „My pen is...”.',
+ 'Kurwa, Bomba, jesteś głuchy, czy pierdolnięty?',
+ 'Jako i Ty szlachetny Panie.'
+ );
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub dupa {
- my $rand = int(rand(100)/30);
- CASE: {
- if($rand == 0){return 'Wypiąć bardziej, niech nie kuli jak pies przy kupci.'; last CASE}
- if($rand == 1){return 'Poglądy są jak dupa, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać...'; last CASE}
- }
+ my @resp = (
+ 'Wypiąć bardziej, niech nie kuli jak pies przy kupci.',
+ 'Poglądy są jak dupa, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać...'
+ );
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub jebac {
- my $rand = init(rand(100)/90);
- CASE: {
- if($rand == 0){return 'Zamilcz kobieto, bo nie wiesz co czynisz!'; last CASE}
- }
+ my @resp = (
+ 'Zamilcz kobieto, bo nie wiesz co czynisz!'
+ );
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub kurwa {
- my $rand = int(rand(100)/11);
- CASE: {
- if($rand == 0){return 'Też kobieta. Tylko pizda nie ta.'; last CASE}
- if($rand == 1){return 'O! Ty też?'; last CASE}
- if($rand == 2){return 'Też dziewczyna. Tylko krocze ma robocze.'; last CASE}
- if($rand == 3){return 'To be, kurwa! Or nor to be!', last CASE}
- if($rand == 4){return 'Dżizus, kurwa, ja pierdolę!'; last CASE}
- if($rand == 5){return 'Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie, wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć. I wiesz, co... I bym teraz, kurwa, nie miał ręki!'; last CASE}
- if($rand == 6){return 'Trzeba płacić. W paszczu pięćdziesiąt, a za seks...'; last CASE}
- if($rand == 7){return 'Lubisz to suko!'; last CASE}
- }
+ my @resp = (
+ 'Też kobieta. Tylko pizda nie ta.',
+ 'O! Ty też?',
+ 'Też dziewczyna. Tylko krocze ma robocze.',
+ 'To be, kurwa! Or nor to be!',
+ 'Dżizus, kurwa, ja pierdolę!',
+ 'Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie, wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć. I wiesz, co... I bym teraz, kurwa, nie miał ręki!',
+ 'Trzeba płacić. W paszczu pięćdziesiąt, a za seks...',
+ 'Lubisz to suko!'
+ );
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub spierdalaj {
- my $rand = int(rand(100)/25);
- CASE: {
- if($rand == 0){return 'Jakie „spierdalaj”, sam spierdalaj z tym bufetem, bo mi tapicerkę zapaćkasz! '; last CASE}
- if($rand == 1){return 'Dobra! To chuj ci w dupę, stary! Ja tu na deszczu, wilki jakieś! Przyrzekaliśmy sobie ten film od lat, ale jak nie, to nie!'; last CASE}
- }
+ my @resp = (
+ 'Jakie „spierdalaj”, sam spierdalaj z tym bufetem, bo mi tapicerkę zapaćkasz!',
+ 'Dobra! To chuj ci w dupę, stary! Ja tu na deszczu, wilki jakieś! Przyrzekaliśmy sobie ten film od lat, ale jak nie, to nie!'
+ );
+ return $resp[rand($#resp)];
}
sub ty_chuju {
- my $rand = int(rand(100)/30);
- CASE: {
- if($rand == 0){return 'Jak śmiesz nazywać mnie cwelem, pierdolona cioto! Moja dupa jest ciasna jak po praniu! A twoja matka to chuj!'; last CASE}
- if($rand == 1){return 'Nigdy cię nie lubiłem. Nie okazywałaś mi szacunku, w twoich oczach widziałem tylko pogardę. A to boli. Jak drzazga w fiucie. '; last CASE}
- }
+ my @resp = (
+ 'Jak śmiesz nazywać mnie cwelem, pierdolona cioto! Moja dupa jest ciasna jak po praniu! A twoja matka to chuj!',
+ 'Nigdy cię nie lubiłem. Nie okazywałaś mi szacunku, w twoich oczach widziałem tylko pogardę. A to boli. Jak drzazga w fiucie.'
+ );
+ return $resp[rand($#resp)];
}
1;
View
@@ -1,5 +1,5 @@
package a8bot::Plugin::WebTitle;
-use LWP::Simple;
+use LWP::Simple qw /get $ua/;
sub init {
return { publicmsg => \&pubmsg };
@@ -8,7 +8,7 @@ sub init {
sub pubmsg {
my ($bot, $data) = @_;
if ($data->{msg} =~ /(http:\/\/[^ ]+)/) {
- print "Got url: $1\n";
+ $ua->max_size(1024);
my $site = get($1);
my ($title) = $site =~ /<title>([^<]+)<\/title>/;
if ($title) {
View
4 app.pl
@@ -1,8 +1,8 @@
use a8bot;
my $bot = a8bot->new(
- channel => '#some-channel',
- server => 'irc.freenode.net',
+ channel => '#somechannel',
+ server => 'irc.freenode.pl',
nick => 'a8bot',
verbose => 1,
);

0 comments on commit b1d2306

Please sign in to comment.