Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Adopted Odzywki.pm, removed some less related sayings (forgive lessmi…

…an :>)
  • Loading branch information...
commit b81b27ebd64a119eed81e2a01de4959ad6791ee2 1 parent 581980b
@tadzik authored
Showing with 23 additions and 29 deletions.
  1. +23 −29 a8bot/Plugin/Odzywki.pm
View
52 a8bot/Plugin/Odzywki.pm
@@ -1,31 +1,30 @@
-package Odzywki;
-use Tie::RegexpHash;
+package a8bot::Plugin::Odzywki;
+use feature ':5.10';
+use Moose;
+with 'a8bot::Plugin';
-tie my %db, 'Tie::RegexpHash';
-$lastresponse = 0;
+has 'lastresponse' => (is => 'rw', isa => 'Int', default => sub { 0 });
-%db = (
- qr/.*kurwa.*/i => \&kurwa,
- qr/.*ty chuju.*/i => \&ty_chuju,
- qr/.*chuj.*/i => \&chuj,
- qr/.*dupa.*/i => \&dupa,
- qr/.*spierdalaj.*/i => \&spierdalaj,
- qr/.*jeb[ię|ać|ie|e].*/ => \&jebac
-);
-
-
-sub init {
- return { publicmsg => \&pubmsg };
+sub BUILD {
+ my $self = shift;
+ $self->passive_cb(sub { pubmsg($self, @_) });
}
sub pubmsg {
- my ($bot, $data) = @_;
- if (time - $lastresponse > 120) {
- if (my $resp = $db{$data->{msg}}) {
- $lastresponse = time;
- return "$data->{nick}: " . &$resp;
- }
+ my ($self, %data) = @_;
+ my $resp;
+ return if time - $self->lastresponse < 120;
+ given ($data{msg}) {
+ when (/kurwa/i) { $resp = $self->kurwa };
+ when (/ty chuju/i) { $resp = $self->ty_chuju };
+ when (/chuj/i) { $resp = $self->chuj };
+ when (/dupa/i) { $resp = $self->dupa };
+ when (/spierdalaj/i) { $resp = $self->spierdalaj };
+ when (/jeb[ię|ać|ie|e]/i) { $resp = $self->jebac };
+ default { return undef };
}
+ $self->lastresponse(time);
+ return "$data{nick}: $resp";
}
sub chuj {
@@ -37,7 +36,6 @@ sub chuj {
'Grozisz mi!?',
'A na chuj mnie ten kaktus?!',
'Repeat, please: „My pen is...”.',
- 'Kurwa, Bomba, jesteś głuchy, czy pierdolnięty?',
'Jako i Ty szlachetny Panie.'
);
return $resp[rand($#resp)];
@@ -45,7 +43,6 @@ sub chuj {
sub dupa {
my @resp = (
- 'Wypiąć bardziej, niech nie kuli jak pies przy kupci.',
'Poglądy są jak dupa, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać...'
);
return $resp[rand($#resp)];
@@ -63,11 +60,6 @@ sub kurwa {
'Też kobieta. Tylko pizda nie ta.',
'O! Ty też?',
'Też dziewczyna. Tylko krocze ma robocze.',
- 'To be, kurwa! Or nor to be!',
- 'Dżizus, kurwa, ja pierdolę!',
- 'Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie, wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć. I wiesz, co... I bym teraz, kurwa, nie miał ręki!',
- 'Trzeba płacić. W paszczu pięćdziesiąt, a za seks...',
- 'Lubisz to suko!'
);
return $resp[rand($#resp)];
}
@@ -88,4 +80,6 @@ sub ty_chuju {
return $resp[rand($#resp)];
}
+__PACKAGE__->meta->make_immutable;
+
1;
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.