Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
analysis.r
helpers.r

README.md

Eesti palgajaotus

Siin repos on kood, mida kasutasin Eesti palgajaotuse ja palgalõhe postituse graafikute tegemiseks ja andmete analüüsimiseks.

Peamine analüüsiskript on analysis.r. helpers.r sisaldab paari abifunktsiooni log-normaaljaotuse fittimiseks ja kaustas data/ on Statistikaametist võetud andmed.

Litsents on siin.