Skip to content
T65-telefoon + raspberry pi = sommentelefoon
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
mp3
.gitignore
LICENSE
README.md
quiz.py

README.md

Sommentelefoon

T65-telefoon + raspberry pi = sommentelefoon

Idee

Het idee is simpel: iets leuks en leerzaams doen met een oude draaischijftelefoon. De hardware hiervan is zo simpel dat ik het zelfs begrijp.

De telefoon geeft (door de hoorn) een sommetje, en je moet het antwoord geven door het te draaien met de draaischijf. De telefoon zegt 'goed' of 'fout', en geeft de volgende som.

Dit project heeft mij twee avonden gekost, en m'n dochter van 5 is er erg blij mee.

Hoe maak je dit?

Hardware

  • Een oude draaischijftelefoon, type T65
  • Een raspberry pi
  • Stukjes kabel
  • Een 3,5 inch audio-plug

Haal voor de zekerheid de kabel met de telefoonstekker van de telefoon af, hij hoeft niet meer aan het net. Dit voorkomt schade aan de raspberry.

De connectors van de speaker van de hoorn (blauw en rood) kun je verbinden aan twee aders die naar de 3,5 inch audio-plug gaan. Deze gaat vervolgens in de audio-uitgang van de raspberry pi.

Voor de pulsteller zitten binnen voor in de telefoon contactpunten. Bij elke puls wordt er contact gemaakt tussen blauw en geel. Verbind deze met twee GPIO-pinnen in de raspberry, pinnen 3 en aarde (of in een andere nummering, pin 5 en 6; het is het derde pinnetje boven en onder).

Software

Installeer de software bijvoorbeeld in /home/pi/sommentelefoon op de raspberry.

Om het programma automatisch te starten, voeg je de volgende regel toe aan /etc/rc.local (voor de regel met exit 0):

sudo amixer sset PCM,0 90% && python /home/pi/sommentelefoon/quiz.py &

Het eerste stuk van dit commando zet het volume op 90%.

Sommen inspreken

Voor het inspreken van de 90 sommen heb ik een proefversie van Voxover (voor OS X) gebruikt, in combinatie met ffmpeg. Iets anders zal ook wel werken. Maar je mag ook gewoon mijn stem gebruiken.

Starten

Zet de raspberry aan (hij moest dus tot dit punt uit staan). Na ongeveer een minuut moet er nu een som door de hoorn klinken.

To-do

  • Software mooier maken
  • Aansluitingen voor het hoorncontact maken
  • Meer sommen toevoegen (ook vermenigvuldigingen en delingen)
  • Meer spelletjes bedenken die je met de draaischijf kunt bedienen
You can’t perform that action at this time.