Skip to content

tangxiangmin/interview

Repository files navigation

前端知识点汇总

日常收集整理的的前端知识点和面试题。

面试的信心来自于自身扎实的基础,切勿急功近利,好逸恶劳~自勉之。

碎片化的知识学得快,忘得也快。

gitbook

新版本使用vitepres构建,提供预览模式

git clone git@github.com:tangxiangmin/interview.git
cd interview

npm i 

# vitepress开发和打包
npm run dev
npm run build
npm run serve