Một công cụ lấy link nhạc từ MP3 Zing với PHP và jQuery
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
images Init commit Sep 4, 2015
.gitattributes
.gitignore
README.md
get_link.php
index.php

README.md

Công cụ lấy link nhạc trực tiếp từ MP3 Zing

Xem thông tin chi tiết tại bài viết: [Web] Tải nhạc, album, video trực tiếp từ MP3 Zing với PHP và jQuery

Cài đặt

  • Cài đặt WAMP, XAMPP...để tạo server (nếu chạy dưới localhost)
  • Chạy file index.php để khởi tạo server

Tính năng

  • Lấy đường dẫn trực tiếp của các bài hát, album hay video.

Lưu ý

  • Các đường dẫn trực tiếp được thay đổi thường xuyên