Skip to content
No description, website, or topics provided.
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.circleci build check Dec 2, 2019
.github/workflows check github action Dec 2, 2019
app fix ci build Dec 2, 2019
gradle/wrapper add Jetifier Dec 2, 2019
.gitignore
README.md updating for sdk android version 1.0.12 Dec 2, 2019
README_EN.md Update README_EN.md Jul 31, 2019
build.gradle build check Dec 2, 2019
gradle.properties
gradlew first commit Jan 13, 2019
gradlew.bat first commit Jan 13, 2019
settings.gradle first commit Jan 13, 2019

README.md

CircleCI
Download

آموزش راه اندازی کتاب‌خانه TapsellPlus

توجه: از نسخه 1.0.3 به بعد پشتیبانی از تبلیغات همسان AdMob اضافه شده و این نسخه در تبلیغات همسان با نسخه‌های قبلی سازگار نیست. در صورتی که از تبلیغات همسان استفاده میکنید مطابق آموزش پیش برید.

توجه: از نسخه 1.0.0 به بعد سایر ادنتورک‌ها که علاقه مند هستید اضافه کنید باید مطابق روش گفته شده اضافه شوند و این ادنتورک‌ها به صورت خودکار اضافه نمیشوند.

اضافه کردن کتابخانه به پروژه

ابتدا کتابخانه TapsellPlus را مطابق روش زیر به پروژه اضافه کنید سپس هر adNetwork که تپسل پلاس پشتیبانی میکند و مایل هستید را مطابق توضیحات به پروژه اضافه کنید. در انتها با روش‌های تست مطمئن شوید که adNetwork مورد نظر به درستی کار میکند.

ریپازیتوری تپسل را به فایل build.gradle پروژه اضافه کنید.
allprojects { 
  repositories { 
    google() 
    jcenter() 
 
    maven { 
      url 'https://dl.bintray.com/tapsellorg/maven' 
    }
  } 
}
در بخش dependencies فایل build.gradle اپلیکیشن خط زیر را اضافه کنید.
dependencies {
  implementation 'ir.tapsell.plus:tapsell-plus-sdk-android:1.0.12'
}
همچنین اگر در قسمت android این قسمت وجود ندارد اضافه‌اش کنید.
compileOptions {
 sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
 targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}

افزودن سایر adNetwork ها

در قسمت dependencies فایل build.gradle این موارد را اضافه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر ad network میتوانید با همکاران ما در تیم رسانه صحبت کنید.
dependencies {
  .......
  //for adMob
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1'

  //for unityAds
  implementation 'com.unity3d.ads:unity-ads:3.0.0'

  //for chartboost
  implementation 'ir.tapsell.sdk:chartboost-sdk-android:7.3.1'

  //for facebook
  implementation 'com.facebook.android:audience-network-sdk:5.3.0'
  implementation 'com.facebook.android:facebook-android-sdk:5.2.0'
  
  //for adcolony
  implementation 'com.adcolony:sdk:3.3.11'
  
  //for applovin
  implementation 'com.applovin:applovin-sdk:9.7.2'
  
  //for vungle
  implementation 'com.vungle:publisher-sdk-android:6.4.11'
  .....
}
برای adcolony لازم هست ریپازیتوری زیر به build.gradle پروژه اضافه شود.
maven {
 url "https://adcolony.bintray.com/AdColony"
}

تنظیمات پروگوارد

تنظیمات پروگوارد را از این فایل دریافت کنید.

راه اندازی تپسل

کلید تپسل را از پنل دریافت کنید.
در اکتیویتی اولیه برنامه tapsell plus را به این شکل مقدار دهی کنید.
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    TapsellPlus.initialize(this, TAPSELL_KEY);
  }
}

پیاده‌سازی تبلیغات ویدیو جایزه‌ای

ابتدا از پنل یک تبلیغگاه (zone) ویدیو جایزه‌ای بسازید و zoneId رو زمان درخواست و نمایش تبلیغ مطابق کد زیر استفاده کنید.
import ir.tapsell.plus.AdRequestCallback;
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;
.......
private void requestAd() {
  TapsellPlus.requestRewardedVideo(context, ZONE_ID_REWARDED_VIDEO, new AdRequestCallback() {
    @Override
    public void response() {
      //ad is ready to show
    }

    @Override
    public void error(String message) {
    }

  });
}
بعد از اجرای متد response تبلیغ آماده نمایش است و میتوانید مطابق روش زیر نمایش دهید.
private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(activity, ZONE_ID_REWARDED_VIDEO);
}
میتوانید به روش زیر از باز و بسته شدن تبلیغ و دادن جایزه به یوزر مطلع بشید.
import ir.tapsell.plus.AdShowListener;
.......
private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(this, ZONE_ID_REWARDED_VIDEO, new AdShowListener() {
    @Override
    public void onOpened() {
      //ad opened
    }

    @Override
    public void onClosed() {
      //ad closed
    }

    @Override
    public void onRewarded() {
      //reward
    }

    @Override
    public void onError(String message) {
      //error
    }
  });
}

پیاده‌سازی تبلیغات آنی

مطابق تبلیغات جایزه‌ای پیش برید فقط زمان درخواست تبلیغ از متد TapsellPlus.requestInterstitial استفاده کنید.

پیاده‌سازی تبلیغات بنر همسان

ابتدا از پنل یک تبلیغگاه (zone) بنر همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.
در صفحه‌ای که قصد دارید بنر همسان نمایش بدهید باید یک view به عنوان فضایی که قصد دارید تبلیغات در آن نمایش داده شود (adContainer) اضافه کنید.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <FrameLayout
    android:id="@+id/adContainer"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

  </FrameLayout>

</FrameLayout>
باید یک layout دلخواه مطابق شکلی که قصد دارید تبلیغ نمایش داده شود بسازید که rootView از نوع com.google.android.gms.ads.formats.UnifiedNativeAdView باشد و id و نوع بخش‌های مختلف مطابق با جدول زیر باشد:
view id type
logo tapsell_nativead_logo ImageView
title tapsell_nativead_title TextView
ad indicator tapsell_nativead_sponsored View
description tapsell_nativead_description TextView
banner tapsell_nativead_banner ir.tapsell.sdk.nativeads.views.RatioImageView
media view tapsell_nativead_banner_admob com.google.android.gms.ads.formats.MediaView
button tapsell_nativead_cta TextView
clickable view tapsell_nativead_cta_view View
در صورتی که در طراحی دکمه‌ای برای کلیک کردن وجود ندارد میتوانید از clickable view استفاده کنید
نوع ویوها میتواند از نوع‌های گفته شده ارث بری کرده باشند
باید ۲ ویو را برای نمایش عکس تبلیغات اختصاص بدهید. یکی از نوع ir.tapsell.sdk.nativeads.views.RatioImageView برای تپسل و دیگری از نوع com.google.android.gms.ads.formats.MediaView برای AdMob این دو میتواند دقیقا روی هم قرار بگیرد. تپسل با توجه به تبلیغ آماده نمایش ویو مورد نظر را نمایش میدهد.
همچنین می‌توانید از view‌ای که برای این منظور از قبل آماده شده با id زیر استفاده کنید یا ازش به عنوان راهنمایی در ساخت ویو کمک بگیرید.

native_banner

مطابق قطعه کد زیر adContainer و شناسه layout تبلیغ را به تپسل پلاس بدهید تا یک AdHolder بسازید.
import ir.tapsell.plus.AdHolder;
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;
...
ViewGroup adContainer = findViewById(R.id.adContainer);
...
AdHolder adHolder = TapsellPlus.createAdHolder(
   context, adContainer, R.layout.native_banner);
و مطابق این قطعه کد درخواست تبلیغ بدهید.
import ir.tapsell.plus.AdRequestCallback;
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;
.......
private void requestAd() {
  TapsellPlus.requestNativeBanner(context, ZONE_ID_NATIVE_BANNER, new AdRequestCallback() {
    @Override
    public void response() {
      //ad is ready to show
    }

    @Override
    public void error(String message) {
    }

  });
}
بعد از اجرای متد response تبلیغ آماده نمایش است و می‌توانید مطابق روش زیر نمایش دهید.
private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(activity, adHolder, ZONE_ID_NATIVE_BANNER);
}

پیاده‌سازی تبلیغات بنر استاندارد

ابتدا از پنل یک تبلیغگاه (zone) بنر استاندارد بسازید و zoneId را زمان درخواست استفاده کنید.
در صفحه‌ای که می‌خواهید تبلیغ نمایش داده شود یک viewGrop اضافه کنید.
<RelativeLayout
  android:id="@+id/standardBanner"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_gravity="center"
  android:gravity="center" />
مطابق کد زیر zoneId و view‌ای که معرفی کردید را به تپسل‌پلاس بدهید.
ViewGroup bannerContainer = findViewById(R.id.standardBanner);

TapsellPlus.showBannerAd(
    context, 
    bannerContainer,
    ZONE_ID_STANDARD_BANNER,
    TapsellPlusBannerType.BANNER_320x50,
    new AdRequestCallback() {
      @Override
      public void response() {
      }

      @Override
      public void error(String message) {
      }
});

تست adNetwork ها

برای اطمینان از صحت عملکرد adNetwrok هایی که اضافه کردید از zoneId مربوط به هرکدام استفاده کنید. هر zoneId مربوط به یک adNetwork و یک نوع تبلیغ هست و تبلیغ حالت تست نمایش داده میشود.
* توجه داشته باشید در حالت تست باید از appId تست استفاده کنید.
* هنگام تست باید از ip خارج ایران (فیلتر شکن) استفاده کنید.
* برای عملکرد صحیح حالت تست باید یکبار برنامه باز و بسته شود. همچنین در دومین درخواست، تبلیغ adNetwork مورد نظر نمایش داده میشود.
* برای تست facebook باید hash دستگاهی که بر روی آن تست انجام میشود طبق روش گفته شده به sdk داده شود.
* تست را در حالت build release هم انجام دهید.

از این appId برای تست استفاده کنید.
TapsellPlus.initialize(this, "alsoatsrtrotpqacegkehkaiieckldhrgsbspqtgqnbrrfccrtbdomgjtahflchkqtqosa");
برای هر ادنتورک و هر تبلیغ از zoneId های زیر برای درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید. در حال حاضر فقط adType/adNetwork های زیر قابل استفاده هستند.
Ad Network Ad Type ZoneId
Tapsell Rewarded Video 5cfaa802e8d17f0001ffb28e
Tapsell Interstitial 5cfaa942e8d17f0001ffb292
Tapsell Native 5cfaa9deaede570001d5553a
Tapsell Standard 5cfaaa30e8d17f0001ffb294
Admob Rewarded Video 5cfaa8aee8d17f0001ffb28f
Admob Interstitial 5cfaa9b0e8d17f0001ffb293
Admob Standard 5cfaaa4ae8d17f0001ffb295
Admob Native 5d123c9968287d00019e1a94
Admob Native Video 5d123d6f68287d00019e1a95
Unity Ads Rewarded Video 5cfaa8eae8d17f0001ffb291
Chartboost Rewarded Video 5cfaa8cee8d17f0001ffb290
Facebook Rewarded Video 5cfaa838aede570001d55538
Facebook Interstitial 5cfaa975aede570001d55539
AdColony Rewarded Video 5d3362766de9f600013662d5
AdColony Interstitial 5d336289e985d50001427acf
AppLovin Rewarded Video 5d3eb48c3aef7a0001406f84
AppLovin Interstitial 5d3eb4fa3aef7a0001406f85
AppLovin Standard 5d3eb5337a9b060001892441
Vungle Rewarded Video 5d3eb55a7a9b060001892442
Vungle Interstitial 5d3eb56d3aef7a0001406f86
زمانی که از facebook استفاده میکنید متنی مشابه زیر در logcat پرینت میشود.
When testing your app with Facebook's ad units you must specify the device hashed ID to ensure the delivery of test ads, add the following code before loading an ad: AdSettings.addTestDevice("YOUR_DEVICE_HASH");
برای دیدن تبلیغات تستی فیسبوک مقدار hash دستگاه خود را از طریق متد زیر به کتابخانه تپسل بدهید.
TapsellPlus.addFacebookTestDevice("YOUR_DEVICE_HASH");
You can’t perform that action at this time.