Taudinpurkauspeli-oppimisympäristö eläinlääketieteen opiskelijoille
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
features
lib
log
public
script
spec
vendor/assets
.gitignore
.jscsrc
.travis.yml
Bowerfile
Capfile
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE.txt
Nautakuolema.png
README.md
Rakefile
config.ru
palette.png

README.md

Taudinpurkauspeli

Taudinpurkauspeli on eläinlääketieteen opiskelijoille tarkoitettu web-sovellus, jolla luodaan pelinomainen oppimisympäristö opiskelijoiden käyttöön. Pelissä ratkotaan erilaisia tautitapauksia ja pyritään määrittämään niiden diagnoosi pelaamisen aikana kerättävien lisätietojen avulla.

Pelin avulla opiskelijat voivat ratkaista aitoja ammatillisia ongelmia, joita he eivät Suomen hyvän eläintautitilanteen vuoksi pääse käytännössä harjoittelemaan, mutta joiden vastustamiseksi heillä täytyy olla valmiuksia.