Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (49 sloc) 2.36 KB
{
"author": "tayfunerbilen <tayfunerbilen@gmail.com>",
"title": "PHP'de class_exists() Fonksiyonu",
"name": "class_exists",
"syntax": "class_exists ( string $class_name [, bool $autoload = TRUE ] ) : bool",
"description": "Belirlenen sınıf adının tanımlı olup olmadığını kontrol eder.",
"compatibilities": [
"php 4",
"php 5",
"php 7"
],
"params": [
{
"name": "$class_name",
"type": "string",
"description": "Kontrol edilecek sınıfın adı. Büyük-küçük harfe duyarlı değildir.",
"required": true
},
{
"name": "$autoload",
"type": "boolean",
"description": "Sınıfların otomatik yüklenip yüklenmeyeceği belirlenir. Varsayılan olarak otomatik yüklenecektir.",
"default": "TRUE",
"required": false
}
],
"changelogs": [
{
"version": "5.0.2",
"description": "Interface'leri kontrol etmek için artık kullanılmamaktadır. Bunun yerine <code>interface_exists()</code> fonksiyonu kullanılabilir."
}
],
"examples": [
{
"code": "<?php\n\nclass Test {}\n\nvar_dump(class_exists('test')); // Çıktı: bool(true)\nvar_dump(class_exists('prototurk')); // Çıktı: bool(false)\n\n?>",
"description": "Örnek bir sınıfın olup olmadığını kontrol edelim."
},
{
"code": "<?php\n\nspl_autoload_register(function ($className) {\n $classFile = \"classes/\" . strtolower($className) . '.php';\n if (file_exists($classFile))\n include $classFile;\n});\n\n// Çıktı: bool(true)\n// Çünkü 2. parametresi varsayılan olarak true ve kontrol işleminde\n// yukarıdaki otomatik sınıf yükleme fonksiyonu yardımı ile sınıfın olduğunu biliyor\n// tabi bu örnekte \"classes/test.php\" dosyanız olduğunu ve içinde Test sınıfının olduğunu varsayıyoruz.\nvar_dump(class_exists('test'));\n\n// Çıktı: bool(false)\n// Çünkü autoload olayını kapattık, dolayısı ile sınıfı yükleyemediği için\n// ve sınıf otomatik çağırıldığı için bulamıyor.\nvar_dump(class_exists('test', false));\n\n?>",
"description": "Otomatik yüklenen sınıflar ile kullanım örneği."
}
],
"return": {
"type": "boolean",
"text": "Sınıf tanımlı ise <b>TRUE</b> değil ise <b>FALSE</b> değerini döndürür."
},
"deprecated": false,
"video": "https://www.youtube.com/watch?v=FD_YajAR7WQ"
}
You can’t perform that action at this time.