Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (39 sloc) 1.88 KB
{
"author": "tayfunerbilen <tayfunerbilen@gmail.com>",
"title": "PHP'de get_class() Fonksiyonu",
"name": "get_class",
"syntax": "get_class ([ object $object ] ) : string",
"description": "Belirtilen nesnenin ait olduğu sınıf adını döndürür.",
"compatibilities": [
"php 4",
"php 5",
"php 7"
],
"params": [
{
"name": "$object",
"type": "object",
"description": "Test edilen nesne",
"required": true
}
],
"examples": [
{
"code": "<?php\n\nclass Test {\n public function getClassName()\n {\n return 'Çağırılan sınıf = ' . get_class($this);\n }\n}\n\n$test = new Test;\n\necho get_class($test); // Çıktı: Test\necho $test->getClassName(); // Çıktı: Çağırılan sınıf = Test\n\n?>",
"description": "Örnek bir kullanımını inceleyelim."
},
{
"code": "<?php\n\nclass TestParentClass {\n public function __construct()\n {\n var_dump(get_class($this)); // çıktı: string(9) \"TestClass\"\n var_dump(get_class()); // çıktı: string(17) \"TestParentClass\"\n }\n}\n\nclass TestClass extends TestParentClass {\n}\n\nnew TestClass;\n\n?>",
"description": "Genişletilmiş sınıflarda bir örneğini inceleyelim."
},
{
"code": "<?php\n\nnamespace Prototurk\\Helper;\n\nclass Template {\n}\n\n$baz = new \\Prototurk\\Helper\\Template;\n\necho get_class($baz); // Çıktı: Prototurk\\Helper\\Template\n\n?>",
"description": "Namespace kullanımında bir örneğini inceleyelim."
}
],
"return": {
"type": "string",
"text": "Belirtilen nesnenin sınıf adı döner. Eğer belirtilen nesne bir nesne değilse <b>FALSE</b> değeri döner. Eğer namespace kullanılmış ise namespace ile birlikte sınıf adı döner. Sınıf içerisinde kullanılıyorsa boş bırakıldığı taktirde sınıfın adı döner."
},
"deprecated": false
}
You can’t perform that action at this time.