Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (49 sloc) 1.8 KB
{
"author": "tayfunerbilen <tayfunerbilen@gmail.com>",
"title": "PHP'de nl2br() Fonksiyonu",
"name": "nl2br",
"syntax": "nl2br ( string $string [, bool $is_xhtml = TRUE ] ) : string",
"description": "String ifadede \\n yani yeni satırları <code>&lt;br></code> ya da HTML türüne göre <code>&lt;br /></code> etiketine çevirir.",
"note": "Eğer string ifade içinde \\n kullanıyorsanız, ifadeyi mutlaka çift tırnak içinde yazmanız gerekir. Aksi halde \\n ifadesi yorumlanmaz.",
"compatibilities": [
"php 4",
"php 5",
"php 7"
],
"params": [
{
"name": "$string",
"type": "string",
"description": "Değiştirilecek değer",
"required": true
},
{
"name": "$is_xhtml",
"type": "boolean",
"description": "Eğer <code>FALSE</code> olarak belirlenirse, HTML5 kurallarına göre <code>&lt;br></code> olarak ekler. Varsayılan olarak XHTML kurallarına göre <code>&lt;br /></code> şeklinde ekleyecektir.",
"default": "TRUE",
"required": false
}
],
"changelogs": [
{
"version": "5.3.0",
"description": "<code>$is_xhtml</code> parametresi eklendi. Bundan öncesinde her zaman &lt;br /> olarak değiştiriliyordu."
}
],
"examples": [
{
"code": "<?php\n\n$string = \"Bu bir\ntesttir\nprototurk.com\";\n\necho nl2br($string);\n/* Çıktı:\nBu bir<br />\ntesttir<br />\nprototurk.com\n*/",
"description": "Basit bir örnek ile açıklayalım;"
},
{
"code": "<?php\n\n$string = \"Bu bir\\ntesttir\\nprototurk.com\";\n\necho nl2br($string, false);\n/* Çıktı:\nBu bir<br>\ntesttir<br>\nprototurk.com\n*/",
"description": "\\n ile kullanımı ise şöyledir;"
}
],
"return": {
"type": "string",
"text": "Değiştirilmiş değer döner."
},
"deprecated": false
}
You can’t perform that action at this time.